lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

HESTIA projekta aktivitātes jūnijā prezentētas Beļģijā un Francijā organizētajās augsta līmeņa ES sanāksmēs un konferencēs

Ievietots: 07.07.2015

                                                                                    

                                       Līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Noziedzības profilakse un apkarošana"

                                                                     

Šā gada 9. – 10.jūnijā Briselē, Beļģijā, norisinājās Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē un Eiropas Savienības koordinatores cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā organizētā Eiropas Savienības Nacionālo ziņotāju vai līdzvērtīgu mehānismu cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos (ES NREM) sanāksme, kurā piedalījās arī Latvijas pārstāvji. 

Tās ietvaros Iekšlietu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks, Nozares politikas departamenta direktors Dimitrijs Trofimovs Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē vārdā uzrunāja sanāksmes dalībniekus un informēja, ka cilvēktirdzniecības izskaušana ir definēta kā viena no cīņas pret organizēto noziedzību Eiropas drošības programmas pamata prioritātēm. Tāpat viņš akcentēja, ka ES NREM sanāksmes kontekstā fiktīvo laulību saikne ar cilvēktirdzniecību ir viena no Latvijas prezidentūras aktuālajām tēmām.

Sanāksmē ar prezentāciju par fiktīvo laulību problēmu un Latvijas vēstniecības Īrijā pieredzi šajā jomā uzstājās arī Latvijas vēstniecības Īrijā padomniece Vija Buša.

Ar sākotnējiem projekta HESTIA* rezultātiem iepazīstināja Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta vecākā referente un projekta HESTIA vadītāja Lāsma Stabiņa, kura norādīja, ka gadījumā, ja projekta ietvaros šobrīd veiktā pētījuma rezultātā tiks iegūti uz argumentiem balstīti pierādījumi par fiktīvām laulībām kā cilvēktirdzniecības formu, tad Latvija ir gatava uzsākt diskusijas ES līmenī par nepieciešamību izdarīt grozījumus ES Direktīvā 2011/36/ES, definējot fiktīvās laulības kā cilvēktirdzniecības formu.

D.Trofimovs pauda cerību, ka starptautiskā projekta, kuru vada Latvijas Iekšlietu ministrija, HESTIA rezultāti nodrošinās pamatu jaunām politiskām vai tiesiskām iniciatīvām cīņai pret cilvēktirdzniecību.

No 15. līdz 16.jūnijam Strasbūrā, Francijā, notika Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību Pušu Komitejas 16.sanāksme, kurā tika izskatīts Latvijas ziņojums par Konvencijas Pušu Komitejas rekomendāciju Latvijai īstenošanu, kā arī konference par godu Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību 10.gadadienai kopš tā tika atvērta parakstīšanai.

Minēto aktivitāšu ietvaros L.Stabiņa informēja klātesošos, ka Latvija ir iesniegusi ļoti visaptverošu ziņojumu par rekomendāciju īstenošanu un norādīja, ka, pamatojoties uz pirmo GRETA ziņojumu un Pušu Komitejas rekomendācijām, ir izstrādāts un apstiprināts Latvijas politikas plānošanas dokuments cilvēktirdzniecības novēršanai 2014. – 2020.gadam. Kopš Pušu Komitejas rekomendāciju apstiprināšanas 2013.gada 15.februārī, divu gadu laikā Latvijā ir īstenoti pasākumi un aktivitātes cilvēktirdzniecības novēršanai un apkarošanai, panākot būtiskus uzlabojumus gan sabiedrības izpratnes veicināšanā, atbalsta un aizsardzības cilvēktirdzniecības upuriem nodrošināšanā, kā arī cilvēktirdzniecības gadījumu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā. Tāpat viņa sanāksmes dalībnieku uzmanību vērsa uz faktu, ka situācija un tendences cilvēktirdzniecības jomā nepārtraukti mainās un Latvijas valdība atzīst, ka ir vēl daudz darāmā, tiek apzināti jauni izaicinājumi, kas prasa meklēt inovatīvus risinājumus un īstenot attiecīgus pasākumus fiktīvo laulību un cilvēktirdzniecības problēmas mazināšanas nolūkā. Kā būtisku ieguldījumu minēto mērķu sasniegšanai viņa akcentēja projektu HESTIA, prezentējot pirmos projekta rezultātus, par kuriem projekta partnervalstu projekta koordinatori un pētnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Slovākijas, Somijas un Īrijas informēja jūnija sākumā notikušajā projekta koordinēšanas sanāksmē Dublinā (Īrijā).

Lāsma Stabiņa

Lāsma Stabiņa

Īrijas Tieslietu un līdztiesības ministrijas pārstāvis Miks Kvinns (Mick Quinn) uzsvēra, ka vienota izpratne par šo problēmu būs iespējama tad, kad būs skaidrs situācijas redzējums upuru izcelsmes valstīs un mērķa valstīs. Viņaprāt HESTIA projekts ir ļoti atbilstošs šai aktuālajai situācijai, un viņš pauda pārliecību, ka projekta pētījums nodrošinās šo kopējo situācijas redzējumu un izpratni.

Miks Kvinns

Miks Kvinns

GENVAL (Darba grupas par vispārējiem jautājumiem, ieskaitot novērtējumu) sanāksmē Briselē, Beļģijā, 24.jūnijā projekts HESTIA tika prezentēts, uzsverot, ka ES dalībvalstu atbildība ir identificēt cilvēktirdzniecības upurus un nodrošināt tiem palīdzību, atbalstu un aizsardzību. „Līdz ar to nav pamata atrunām, ka šis fenomens nav skaidrs un fiktīvo laulību cilvēktirdzniecības nolūkā gadījumi ir grūti identificējami un izmeklējami,” šādu viedokli pauda sanāksmē pauda L.Stabiņa.

*Projekts “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB

HESTIA sadarbības partneri: Iekšlietu ministrija (Latvija), NVO “Patvērums “Drošā māja”” (Latvija), NVO “Mittetulundusühing “Living for Tomorrow”” (Igaunija); NVO “Caritas Lithuania” (Lietuva); Īrijas imigrantu padome (Immigrant Council of Ireland) (Īrija); Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrija (Slovākija); Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) (Somija). Projekta asociētie partneri: Valsts policija (Latvija), Ārlietu ministrija (Latvija), Tieslietu un vienlīdzības ministrija (Īrija).

Projekta ietvaros divu gadu laikā paredzētas dažādas aktivitātes fiktīvo laulību mazināšanai: organizējot likumdevēju, politikas plānotāju un praktiķu diskusijas nacionālā un reģionālā līmenī, katrā valstī tiks sagatavots visaptverošs pētījums par fiktīvo laulību problēmu; izstrādāta mācību metodoloģija un īstenotas apmācības, kurās tiks izglītoti sociālie darbinieki, sociālie pedagogi, izglītības iestāžu darbinieki, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, valsts un pašvaldības policijas darbinieki un nevalstisko organizāciju pārstāvji; īstenotas informatīvās kampaņas un projekta noslēguma konference. Kopumā projekta aktivitāšu laikā sešās Eiropas Savienības (ES) valstīs plānots iesaistīt un uzrunāt vairāk kā 700 tūkstošus sabiedrības pārstāvju. Projekta HESTIA īstenošana tika uzsākta 2015.gada 1.janvārī un ilgs 24 mēnešus.

Papildu informācija: Rasa Saliņa, HESTIA sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 22026355, rasa.salina@gmail.com

#HESTIA_THB