Latvija - manas mājas

   

Integrācijas projekti devuši iespēju nodrošināt regulāru atbalstu bēgļiem

29.05.2013. Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” speciālisti informē, ka šā gada 28. maijā ar kopīgu pasākumu tika atzīmēts Eiropas Bēgļu fonda (EBF) finansēto projektu „Latvija – manas mājas” un „Valoda – ceļš uz integrāciju II” noslēgums. Tajā piedalījās bēgļi un to ģimenes, kā arī valsts un pašvaldību darbinieki un citi interesenti. Klātesošie tika iepazīstināti ar projektu rezultātiem, savos iespaidos dalījās projekta mērķa auditorija.

„Diemžēl valsts un pašvaldību iestādēm ir iespēja sniegt tikai nelielu un īstermiņa atbalstu bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. EBF finansētie projekti dod iespēju nodrošināt regulāru sociālu, juridisku un psiholoģisku atbalstu mērķa grupai,” atzīmē Sandra Zalcmane, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja.

Projektā “Latvija – manas mājas” tika realizētas 14 Prasmju pilnveides programmas bēgļiem, kuru ietvaros tiem bija iespēja iegūt informāciju par Latviju un pieejamiem pakalpojumiem, sociālās drošības tīklu Latvijā, nodarbinātību, izglītību, veselības aprūpes sistēmu, nevalstiskā sektora lomu atbalsta sistēmas veidošanai bēgļiem un citām viņus interesējošām tēmām.

Paralēli tam biedrības speciālisti viesojās piecās Latvijas pašvaldībās un par bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrāciju Latvijā apmācīja vairāk kā 100 pašvaldību darbiniekus no Rīgas, Preiļiem, Ogres, Siguldas un Salacgrīvas.

Gita Miruškina, biedrības juriste: „Pēc semināru dalībnieku domām pašvaldības attieksme un vēlme bēgļu uzņemšanā ir neitrāla vai drīzāk negatīva. Savukārt iedzīvotāji tika nosaukta kā grupa, kurai ir visnegatīvākā attieksme pret bēgļu uzņemšanu pašvaldībā. Lielākie šķēršļi tam tika nosaukti – valsts vispārējā ekonomiskā situācija, bezdarbs, spriedze etniskajos/nacionālajos jautājumos, neinformētība par patvēruma jautājumiem. Darbiniekuprāt, attieksmes maiņu varētu sekmēt finansējuma piešķiršana katra bēgļa integrēšanas pasākumu nodrošināšanai, izglītojoši un informējoši pasākumi. Semināru dalībnieku aptaujas dati parādīja, ka sabiedrība ir atvērtāka un vērsta uz jaunu zināšanu, pieredzes apgūšanu, ja pašvaldība atrodas reģionos. Savukārt, Rīgas pašvaldības pārstāvjiem jau ir bijusi saskarsme ar šo mērķa grupu un viņi apzinās šī darba apjomu. Viņi atzina, ka jebkurš integrācijas pasākums prasa papildu finanšu līdzekļus”.

Kā viens no integrācijas stūrakmeņiem ir latviešu valodas apguve. „Lai Latvijā patvērumu saņēmušajiem bēgļiem un personām, kam piešķirts alternatīvais statuss, dotu iespēju spert soli tuvāk patstāvīgai dzīvei, šā gada septembrī ar EBF atbalstu turpinājām jau iepriekšējos gados uzsāktās valodas apmācības. Tas nozīmē, ka mērķa grupai bija iespēja turpināt iesāktās mācības pēc iepazītas metodikas pie pazīstama pedagoga. Latviešu valodas apmācību saturs tika balstīts uz mērķa grupai būtisku tēmu (piemēram, formalitāšu kārtošana) apgūšanu latviešu valodā, kā arī audzēkņu iepazīstināšanu ar Latvijas vēsturi un kultūru, lai uzlabotu iebraucēju izpratni par Latviju un atvieglotu sociālā tīklojuma attīstīšanu un iejušanos jaunajā vidē. Projekta laikā notika gan latviešu valodas, gan sarunvalodas kluba nodarbības. Klienti tika gatavoti valsts valodas eksāmenam un trīs no klientiem arī izmantoja šo iespēju un kārtoja pārbaudījumu. Kopumā apmācībās piedalījās 31 persona. Bija gan uzcītīgi klausītāji, gan mazāk uzcītīgi, bet jāuzsver viens – vēlēšanās un motivācija mācīties ir, tomēr problēmas rada motivācijas noturēšana vienlīdz augstā līmenī visā apmācību garumā,” uzsver Alvis Šķenders, projekta “Valoda – ceļš uz integrāciju II” vadītājs.

EBF projekti "Latvija - manas mājas" un „Valoda – ceļš uz integrāciju II” tika uzsākti 2012. gada 1. septembrī un noslēdzas 2013. gada 31. maijā.

Projektus (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Vairāk foto skat. Galerijas.

 

   

28. maijā - projekta "Latvija - manas mājas" noslēguma pasākums!

27.05.2013. Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” šodien - 28. maijā, plkst. 12:00, Andrejostā 6, Rīgā, organizē bēgļu integrācijas projekta „Latvija – manas mājas” noslēguma pasākumu. Tajā piedalīsies valsts un pašvaldību darbinieki, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” pārstāvji, projekta mērķa auditorija.

Programma:
No plkst. 11:00 – 12:00 Ierašanās, kafijas pauze
No plkst. 12:00 – 13:00 Pasākuma atklāšana, projektu rezultātu prezentācija
No plkst. 13:00 – 13:30 Projektu sadarbības partneru uzstāšanās
No plkst. 13:30 – 14:00 Projektu Klientu uzstāšanās

Lai veidotu izpratni un veicinātu bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrāciju Latvijas pašvaldībās Eiropas Bēgļu fonda finansētā projekta „Latvija – manas mājas” aktivitāšu ietvaros, noritējušas piecu pašvaldību sociālo darbinieku apmācības, realizēta Prasmu Pilnveides programma bēgļiem, kuras ietvaros noritēja 14 semināri bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss. Semināros viņi ieguva informāciju par: Latviju un pieejamiem pakalpojumiem; sociālās drošības tīklu Latvijā; nodarbinātību; izglītību; veselības aprūpes sistēmu; nevalstiskā sektora lomu atbalsta sistēmas veidošanai bēgļiem. EBF projekts "Latvija - manas mājas" tika uzsākts 2012. gada 1. septembrī un noslēgsies 2013. gada 31. maijā.

Projektus (līdz)finansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

   

Semināri par bēgļu integrāciju – Siguldas un Salacgrīvas pašvaldībās

26.04.2013. Eiropas Bēgļu fonda finansētā projekta „Latvija – manas mājas” aktivitāšu ietvaros, noritējušas divu pašvaldību sociālo darbinieku apmācības – 24. aprīlī biedrības „Patvērums „Drošā māja”” speciālisti viesojās Siguldas pašvaldībā, savukārt, 25. aprīlī – Salacgrīvas pašvaldībā.

Semināru mērķis bija, tiekoties ar Latvijas reģionu pašvaldību darbiniekiem, paaugstināt speciālistu izpratni par bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, veicināt šo personu integrāciju Latvijas pašvaldībās, kā arī sniegt konsultācijas un kopīgi rast praktiskus risinājumus konkrētām situācijām, kurās būtu iesaistīti pašvaldību darbinieki.

Siguldas pašvaldībā semināru apmeklēja 15 speciālisti, Salacgrīvā ar integrācijas jautājumiem iepazinās 17 pašvaldību darbinieki. Ar šiem semināriem projektā "Latvija - manas mājas" paredzētās vizītes piecās Latvijas pašvaldībās – Rīgā, Preiļos, Ogrē, Siguldā, Salcagrīvā ir noslēgušās. 

Apkopojot aptaujas anketas, dalībnieki atzina, ka valstī nav bēgļu integrācijas politikas un ir ļoti maz informācijas par bēgļu integrāciju kopumā. Pie rekomendācijām norādīts, ka arī turpmāk šādi izglītojoši semināri, kuros varētu gūt praktisku informāciju par pašvaldībām tik svešo mērķa grupu, būtu ļoti nepieciešami un noderīgi.

Siguldas un Salacgrīvas pašvaldību sociālie darbinieki pēc semināriem dalās savās atziņās:

„Pašvaldībai ir vairāk jāsadarbojas ar valsts institūcijām. Kopīgi jāiesaistās projektos, likumdošanas aktu izstrādē”.

„Ir nepieciešams vairāk izglītot darbiniekus par šiem jautājumiem, jo pastāv liela darbinieku rotācija un izmaiņas likumdošanā”.

„Paldies par šiem semināriem, kas deva praktisku ieskatu bēgļu integrācijā. Ceram arī uz turpmāku informācijas sniegšanu un atbalstu, risinot reālus integrācijas gadījumus!”

Kopumā divu gadu laikā Eiropas Bēgļu fonda finansēto projektu ietvaros, ir notikuši 15 semināri par bēgļu integrāciju Latvijā.

EBF projekts Nr. AK/PDM/EBF/2011/1 "Latvija - manas mājas" tika uzsākts 2012. gada 1. septembrī un turpināsies līdz 2013. gada 31. maijam.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

   

Seminārs par bēgļu integrāciju - Ogres pašvaldībā

25.03.2013. Lai veidotu izpratni un veicinātu bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrāciju Latvijas pašvaldībās, 22. martā Eiropas Bēgļu fonda finansētā projekta "Latvija - manas mājas" ietvaros, biedrības "Patvērums "Drošā māja" speciālisti - Gita Miruškina un Alvis Šķenders - viesojās Ogres pašvaldībā. Seminārā 19 sociālie darbinieki tika iepazīstināti ar patvēruma procedūru Latvijā un tiesisko regulējumu, praktiskiem integrācijas piemēriem, kuros dalību ņēmušas pašvaldības.

Projektā "Latvija - manas mājas" paredzēts apmeklēt piecas Latvijas pašvaldības. Biedrības speciālisti jau novadījuši seminārus Rīgā un Preiļos. Nākamā tikšanās ar sociālajiem darbiniekiem paredzēta Siguldā.

Juriste Gita Miruškina: "Apmeklējot pašvaldības redzam, ka interese par integrācijas jautājumiem ir ļoti liela. Visvairāk jautājumu tiek uzdoti par konkrētās pašvaldības iespējām iesaistīties bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrācijā, par pašvaldības lomu un iespējamo devumu. Semināru ietvaros mēs tiekam lūgti arī atspoguļot sociālās palīdzības apjomu, ko mērķa auditorijai šobrīd sniedz valsts. Pašvaldību darbinieku vidū ir arī liela interese par tādu jautājumu kā sabiedrības pozitīvas attieksmes veidošana, lai veicinātu izpratni par integrāciju. Ņemot vērā jau noritējušos trīs seminārus, varu teikt, ka šādi semināri pašvaldībās ir ļoti nepieciešami. Ir daudz jautājumu, kurus "uz vietas" varam izrunāt un rast praktisku risinājumu konkrētās pašvaldības rīcībai attiecībā uz integrācijas gadījumiem."

Kopumā divu gadu laikā projektu ietvaros, Latvijas Republikā šādi semināri jau notikuši vairāk kā desmit.

EBF projekts Nr. AK/PDM/EBF/2011/1 "Latvija - manas mājas" tika uzsākts 2012. gada 1. septembrī un turpināsies līdz 2013. gada 31. maijam.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Vairāk foto skat. sadaļā Galerijas.

 

   

Starpvalstu diskusija par bēgļu integrāciju

07.03.2013. Šā gada 7. martā, Eiropas Savienības mājā, notika ES Mūžizglītības programmas Grundtvig mācību partnerības projekta LIME sanāksme, kuras ietvaros diskusiju par bēgļu un personu ar alternatīvo statusu situāciju un integrāciju Latvijā vadīja biedrība "Patvērums "Drošā māja". LIME partnerības valstu pārstāvji no Somijas, Kipras, Šveices, Itālijas, Nīderlandes, Islandes un Latvijas dalījās pieredzē un diskutēja par dažādām integrācijas metodēm, kas var veicināt bēgļu un personu ar alternatīvo statusu veiksmīgu integrāciju sabiedrībā. Diskusiju vadīja "Patvērums "Drošā māja"" projekta "Latvijas - manas mājas" adaptācijas, integrācijas programmu kuratore Gunta Vīksne.

Diskusija parādīja, ka vairākās no projekta dalībvalstīm imigrantu skaits ar katru gadu pieaug. Tāpēc ir nepieciešams institūcijām, kurām trūkst pieredze darbā ar dažādām imigrantu grupām, regulāri apmainīties ar informāciju. Kā pozitīva tendence diskusijā iezīmējās integrācijas metode - radošās darbnīcas, kuru ietvaros imigranti pat bez valodas zināšanām var iegūt dažādas prasmes, piemēram, floristika, apgleznošana, dekupāža, rokdarbi un citas iemaņas. Iegūtās prasmes ceļ imigranta pašapziņu un iespēju iegūtās zināšanas izmantot kā darba iemaņas veidojot, piemēram, personīgo biznesu. Diskusijas dalībnieki bija gandarīti, ka Latvijā viņiem bija iespēja tikties ar vairākām organizācijām, kas strādā ar imigrantiem. Latvijas pusi pārstāvēja "Patvērums "Drošā māja", "Sabiedriskās politikas centrs Providus" un biedrība "Kultūras un Izglītības studija "Talantu pilsēta"".

EBF projekts Nr. AK/PDM/EBF/2011/1 "Latvija - manas mājas" uzsākts 2012. gada 1. septembrī un turpināsies līdz 2013. gada 31. maijam.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Vairāk foto skat. sadaļā Galerijas.

 

   

Seminārs par bēgļu integrāciju - Preiļos

22.02.2013. Šā gada 22. februārī Preiļu centrālajā bibliotēkā, Preiļos, notika biedrības "Patvērums "Drošā māja"" speciālistu rīkots seminārs par bēgļu integrāciju Latvijā. Tā ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar ar Eiropas Bēgļu fonda finansētā projekta "Latvija - manas mājas" aktualitātēm, patvēruma procedūru Latvijā un tiesisko regulējumu, rādīti praktiski piemēri bēgļa (ģimenes) integrācijā Latvijas sabiedrībā.

Seminārā piedalījās 29 Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu pašvaldību darbinieki - bibliotekāri.

Tā kā Latvijas sabiedrībai nav pietiekošas izpratnes par bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, šādas tikšanās ar pašvaldību darbiniekiem tiek organizētas gan Rīgā, gan reģionos. To laikā nozares praktiķi sniedz savu skatījumu uz bēgļu nodarbinātību, kultūršoku un kultūru dialogu, dzīves uzsākšanu pēc bēgļa statusa saņemšanas u.c.

Pirmā šāda tikšanās 25. janvārī notika ar Rīgas sociālā dienesta darbiniekiem. Semināra noslēgumā vairākums no viņiem atzina, ka bēgļu integrācija nav pienācīgi novērtēta valsts līmenī. Tāpēc būtu jāpalielina valsts loma un valsts pienākumi bēgļu integrācijai, pirmkārt, valodas apguvē un darba iemaņu attīstīšanā.

Kopumā divu gadu laikā, bēgļu integrācijas projektu ietvaros, Latvijas Republikā šādi semināri jau notikuši vairāk kā desmit.

EBF projekts Nr. AK/PDM/EBF/2011/1 "Latvija - manas mājas" tika uzsākts 2012. gada 1. septembrī un turpināsies līdz 2013. gada 31. maijam.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Atsauksme:

Labdien!
22.februārī Preiļu Galvenajā bibliotēkā notika seminārs Preiļu reģiona bibliotēku darbiniekiem. Tā ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar Eiropas Bēgļu fonda finansētā projekta „Latvija – manas mājas" aktualitātēm, patvēruma procedūru Latvijā u.c. jautājumiem. Gribam izteikt lielu pateicību biedrības "Patvērums „Drošā māja”" vadītājai Sandrai Zalcmanei un visai projekta komandai par atsaucību semināra organizēšanā Preiļos. Sirsnīgi pateicamies zinošajai un enerģiskajai lektorei - juristei G. Miruškinai par izsmeļošo tēmas izklāstu. Paldies arī par vērtīgajiem izdales materiāliem, kas bibliotekārēm noderēs ikdienas darbā. Paldies Jums!

Preiļu Galvenās bibliotēkas kolektīva vārdā vadītājas p.i. vietniece Benita Ivdre

Vairāk foto skat. sadaļā Galerijas.

 

   

Seminārs: Nepieciešams palielināt valsts lomu bēgļu integrācijas procesā

01.02.2013. “Patvērums “Drošā māja”” speciālisti 25. janvārī organizēja tikšanos ar Rīgas pilsētas Sociālā dienesta darbiniekiem. Tās laikā klātesošie tika iepazīstināti ar projekta aktualitātēm, patvēruma procedūru Latvijā un tiesisko regulējumu, rādīti praktiski piemēri bēgļa (ģimenes) integrācijā Latvijas sabiedrībā. Tikšanās tika rīkota Eiropas Bēgļu fonda finansētā projekta „Latvija – manas mājas” ietvaros.

Semināra gaitā par tēmu "Dzīvesvieta, sociālais atbalsts, nodarbinātība, valodas apguve – nozīmīgākie integrācijas aspekti; bēgļu integrācija Latvijas reģionos" informēja un ar praktiskiem integrācijas piemēriem iepazīstināja - biedrības juristi A. Šķenders un G. Miruškina.

Tikšanos apmeklēja 20 sociālie darbinieki no Rīgas sociālā dienesta. Semināra noslēgumā vairākums atzina, ka pēc viņu domām, bēgļu integrācija nav pienācīgi novērtēta valsts līmenī. Tāpēc būtu jāpalielina valsts loma un valsts pienākumi bēgļu integrācijai, pirmkārt, valodas apguvē un darba iemaņu attīstīšanā.

Tā kā Latvijas sabiedrībai nav pietiekošas izpratnes par bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, šādas tikšanās ar pašvaldību darbiniekiem tiek organizētas gan Rīgā, gan reģionos. To laikā nozares praktiķi sniedz savu skatījumu uz bēgļu nodarbinātību, kultūršoku un kultūru dialogu, dzīves uzsākšanu pēc bēgļa statusa saņemšanas u.c.

EBF projekts Nr. AK/PDM/EBF/2011/1 "Latvija - manas mājas" uzsākts 2012. gada 1. septembrī un turpināsies līdz 2013. gada 31. maijam.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Vairāk foto skat. sadaļā Galerijas.

 

   

25. janvārī - izglītojošs seminārs par bēgļu integrāciju Latvijas sabiedrībā

22.01.2013. Eiropas Bēgļu fonda finansētā projekta „Latvija – manas mājas” ietvaros, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” speciālisti 25. janvārī, Rīgā, Lāčplēša ielā 41, 2. korp., 4. st., no plkst. 10:00 līdz 14:00, organizē tikšanos ar Rīgas pilsētas Sociālā dienesta darbiniekiem. Plānots, ka tās laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar projekta aktualitātēm, patvēruma procedūru Latvijā un tiesisko regulējumu, kā arī tiks piedāvāts praktisks piemērs bēgļa (ģimenes) integrācijā Latvijas sabiedrībā. Jaunāko informāciju par patvēruma tiesisko regulējumu sniegs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadošā referente L. Geidāne.

Gunta Vīksne, projekta “Latvija – manas mājas” kuratore/ atbalsta persona: “Attiecībā uz bēgļu un alternatīvo statusu saņēmušo personu integrāciju ir praktiski jāskaidro un jāparāda, ka integrācija nevar tikt atstāta tikai pašu cilvēku rokās. Tajā jāiesaistās arī sabiedrībai. Līdz ar to pašvaldību darbinieki tiek aicināti izvērtēt iespējas uzņemt savās pašvaldībās kādu bēgli vai bēgļa ģimeni, nākotnē paaugstinot vietējā sabiedrībā iecietību, toleranci un sapratni pret jaunpienācēju pašvaldībā, veicinot divvirzienu integrācijas procesu un komunikāciju”.

Tā kā Latvijas sabiedrībai nav pietiekošas izpratnes par bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, šādas tikšanās ar pašvaldību darbiniekiem tiek organizētas gan Rīgā, gan reģionos. To laikā nozares praktiķi sniedz savu skatījumu uz bēgļu nodarbinātību, kultūršoku un kultūru dialogu, dzīves uzsākšanu pēc bēgļa statusa saņemšanas u.c.

Pašvaldību darbinieku izglītošanas par bēgļu jautājumiem mērķi:
- veidot izpratni par bēgļu jautājumiem, kas mazinātu sociālo spriedzi sabiedrībā kopumā,
- sniegt praktisku informāciju, kā strādāt ar bēgļiem, tai skaitā arī pievēršot uzmanību kultūras atšķirībām,
- iedrošināt pašvaldības uzņemt bēgļus, tādējādi samazinot Rīgas un Ropažu pašvaldībām uzlikto atbildību par bēgļu integrāciju.

Sniegtā informācija tiek veidota, balstoties tieši uz lektoru praktisko pieredzi un labās prakses piemēriem, kas iegūti biedrībā, strādājot ar bēgļiem.

EBF projekts Nr. AK/PDM/EBF/2011/1 "Latvija - manas mājas" uzsākts 2012. gada 1. septembrī un turpināsies līdz 2012. gada 31. maijam.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

"Latvija - manas mājas" ietvaros uzsākta Prasmju pilnveides programma

28.10.2012. Eiropas Bēgļu fonda finansētā projekta „Latvija – manas mājas” ietvaros biedrība „Patvērums „Drošā māja”” uzsākusi Prasmju pilnveides programmu, kuras ietvaros bēgļi un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss, iegūs informāciju par:

- Latviju un pieejamiem pakalpojumiem (banka, sabiedriskais transports, telefonsakari, interneta pieejamība, valūta u.c.)

- Sociālās drošības tīklu Latvijā (sociālās apdrošināšanas sistēma, sociālās palīdzības sistēma, institūcijas, kur var vērsties, lai saņemtu sociālās garantijas)

- Nodarbinātību (pašreizējā situācija Latvijā, darba meklēšana, apmācības iespējas, atbalsts bezdarbniekam, bezdarbnieka tiesības un pienākumi, piekļuve darba tirgum, institūcijas, kas sniedz atbalstu bezdarbniekiem, diskriminācijas novēršana un dažādība darba vietā, lietišķais stils, ejot uz interviju ar darba devēju vai darbavietā)

- Izglītību Latvijā (izglītības sistēma, izglītības iestādes, izglītības apgūšanas iespējas, vispārējā izglītība, izglītība pieaugušajiem, ārpusskolas pilnveides programmas un institūcijas, kas to nodrošina)

- Veselības aprūpes sistēmu (ģimenes ārsti, speciālisti, veselības aprūpes pakalpojumi pieaugušajiem un bērniem, maksas pakalpojumi, medicīnas pakalpojumu pieejamība un apmaksa valsts programmu ietvaros, VDEĀK darbība, veselības apdrošināšanas iespējas

- Nevalstiskā sektora lomu atbalsta sistēmas veidošanai bēgļiem.

Gunta Vīksne, projekta kuratore/atbalsta persona: „Prasmju pilnveides programma paredzēta gan pirmreizējiem klientiem, gan tiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, kuri vēlas iegūt papildus informāciju par attiecīgo tēmu. Nodarbībās izmantojam dažādas apmācības metodes: minilekcijas, praktiskās nodarbības prasmju attīstīšanai. Piemēram, var rast atbildes uz tādiem jautājumiem - kā atrast bērnam piemērotu skolu, kā piereģistrēties pie ģimenes ārsta, kā atvērt bankas kontu utt. Ceram, ka semināru ietvaros cilvēki varēs iegūt izsmeļošu informāciju par aktuālām tēmām, lai šīs zināšanas varētu pielietot praksē.”

Projekta „Latvija – manas mājas” ietvaros 18. oktobrī notika pirmais seminārs un tajā piedalījās personas, kuras runā farsi un dari valodās.

Paredzēts, ka 14 Prasmju pilnveides programmu apmācībās piedalīsies 15 mērķa grupas pārstāvji.

EBF projekts Nr. AK/PDM/EBF/2011/1 "Latvija - manas mājas" uzsākts 2012. gada 1. septembrī un turpināsies līdz 2012. gada 31. maijam.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

   

Biedrībā viesojas zviedru eksperte migrācijas jautājumos

10.10.2012. Lai iepazītos ar bēgļu un patvēruma meklētāju integrāciju Latvijā, šā gada 11. oktobrī biedrībā "Patvērums "Drošā māja"" viesojās zviedru eksperte migrācijas jautājumos Lena Stigsdotter. Tikšanās tika noorganizēta ENARO (Eiropas tīkls patvēruma meklētāju uzņemošajām organizācijām) projekta ietvaros. Šī projekta mērķis ir pieredzes un zināšanu apmaiņa starp 17 Eiropas valstu organizācijām, kuras nodarbojas ar patvēruma meklētāju uzņemšanu. ENARO ietvaros regulāri tiek organizētas šādas tikšanās, lai apmainītos ar informāciju un labo praksi integrācijas jautājumos.

 

Attēlā (no kreisās): 

Gunta Vīksne, projekta "Latvijas - manas mājas" atbalsta persona/ kuratore

Laura Jansone, eksperte patvēruma meklētāju izcelsmes valstu informācijas jautājumos, COI eksperts

Lena Stigsdotter, zviedru eksperte migrācijas jautājumos

Rasa Saliņa, konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos 

Sandra Zalcmane, biedrības "Patvērums "Drošā māja"" vadītāja

  

    

Projektā "Latvija - manas mājas" turpināsies iesāktais darbs

04.09.2012. Nodrošinot regulāru un sistēmisku atbalstu bēgļiem un personām, kam piešķirts alternatīvais statuss, biedrība "Patvērums "Drošā māja"" uzsāk jauna projekta realizāciju. Līdzīgi kā projektos "Es palieku Latvijā" un "Es palieku Latvijā II", Eiropas Bēgļu fonda (EBF) līdzfinansētā projekta "Latvija - manas mājas" ietvaros tiks nodrošināta sociālā, juridiskā, psiholoģiskā un materiālā palīdzība. Projektā uzsvars tiks likts uz bēgļu dažādo prasmju pilnveidi, piemēram, prasmi patstāvīgi meklēt darbu, un pašvaldību darbinieku izglītošanu par bēgļu uzņemšanu un integrāciju. 

2012.gada 1.septembrī uzsāktajā EBF projektā Nr. AK/PDM/EBF/2011/1 "Latvija - manas mājas" turpināsies iepriekšējo gadu projektu ietvaros uzsāktais darbs, sniedzot dažāda veida atbalstu bēgļiem un personām, kam piešķirts alternatīvais statuss, nodrošinot pakalpojumu sniegšanu ilgtermiņā un secīgi turpinot iesākto darbu arī 2012. un 2013. gadā.

Projekta "Latvija - manas mājas" aktivitātes ir vērstas uz bēgļu un personu ar alternatīvo statusu motivācijas, pašapziņas paaugstināšanu, zināšanu, iemaņu un prasmju attīstīšanu, kā arī pamata vajadzību nodrošināšanu. Šī projekta ietvaros pastiprināta uzmanība tiks pievērsta prasmju pilnveides programmām, kas bēgļus Latvijā varētu tuvināt veiksmīgai sociālai integrācijai un patstāvīgai, pilnvērtīgai dzīvei Latvijā. Projekta realizācijas laikā piecās pašvaldībās tiks organizēti izglītojoši seminārii, kuros pašvaldību darbiniekiem būs iespēja iegūt plašu informāciju par patvēruma sistēmu Latvijā, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu dzīvi pēc statusa iegūšanas, par kukltūratšķirību nozīmi, veidojot sadarbību ar citu valstu pilsoņiem.

Projekta ilgums ir 9 mēneši un tā realizācija ilgs no 2012.gada 1.septembra līdz 2013.gada 31.maijam.

Kopējais projekta budžets ir 42 168 Ls, no kuriem 31 626 Ls ir Eiropas Bēgļu fonda finansējums un 10 542 ir valsts budžeta finansējums.

Projekta vadītāja: Sandra Zalcmane
kontakti: 67898343, drosa.maja@apollo.lv

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publkāciju saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

Ar septembri turpināsies atbalsts legāliem imigrantiem - bēgļiem

12.07.2012. 

2012. gada 10. jūlijā ar LR Iekšlietu ministriju parakstīts līgums par Eiropas Bēgļu fonda projekta "Latvija - manas mājas" uzsākšanu ar 2012. gada 1. septembri.

Projekts "Latvija - manas mājas" ir biedrības jau realizēto Eiropas Bēgļu fonda projektu turpinājums, kura ietvaros atbalsts dažādu prasmju attīstīšanai tiks nodrošināts Latvijā dzīvojošiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Lai bēgļi un personas ar alternatīvo statusu iekļautos Latvijas sabiedrībā, palīdzība tiek nodrošināta kompleksi - tiek sniegts materiālais un profesionālais atbalsts, tiek meklēts darbs un dzīvesvieta. Dažāda atbalsta nepieciešamība vajadzīga jo īpaši tajā brīdī, kad Latvijas valsts piešķir bēgļa vai alternatīvo statusu un personas uzsāk dzīvi Latvijā.

Projekts mudinās bēgļus meklēt resursus, lai dzīvotu patstāvīgi un nekļūtu par sociālo pabalstu saņēmējiem.

Projekta kopējais finansējums: 42 168, 00 LVL

Projekta ilgums: 9 mēneši, no 2012.gada septembra līdz 2013.gada maijam

Sandra Zalcmane, projekta vadītāja

Telefons: 67898343

e-pasts: drosa.maja@apollo.lv

Seminārs par bēgļu integrāciju - Ogrē

Lai veidotu izpratni un veicinātu bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrāciju Latvijas pašvaldībās, 22. martā Eiropas Bēgļu fonda finansētā projekta "Latvija - manas mājas" ietvaros, biedrības "Patvērums "Drošā māja" speciālisti - Gita Miruškina un Alvis Šķenders - viesojās Ogres pašvaldībā. Seminārā 19 pašvaldības sociālie darbinieki tika iepazīstināti ar patvēruma procedūru Latvijā un tiesisko regulējumu, praktiskiem integrācijas piemēriem, kuros dalību ņēmušas pašvaldības.
Seminārs par bēgļu integrāciju - Ogrē | Patvērums Drošā Māja, apmācības par integrāciju
Seminārs par bēgļu integrāciju - Ogrē | Patvērums Drošā Māja, apmācības par integrāciju