lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Pētījumā definē jaunu jēdzienu - ekspluatatīvas fiktīvās laulības

Ievietots: 21.10.2016

                                                                                      

                                       Līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Noziedzības profilakse un apkarošana"

                                                                                       

Šodien, Iekšlietu ministrijas (IeM) organizēta pasākuma ietvaros tika prezentēti projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA)* rezultāti. 2015.gada janvārī uzsāktā un Eiropas Savienības (ES) programmas „Noziedzības profilakse un apkarošana” līdzfinansētā projekta galvenais mērķis bija meklēt kopsakarības un pētīt fiktīvo laulību fenomenu cilvēktirdzniecības kontekstā un ierosināt visaptverošu rīcību to novēršanai.

Viens no galvenajiem pasākumiem, lai sasniegtu projekta mērķi, bija kopīgs pētījums, kas piecās valstīs – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Īrijā un Slovākijā – ilga 20 mēnešus. Uzsākot projektu, tika organizētas valstu sanāksmes, lai apspriestu fiktīvās laulības un to saikni ar cilvēku tirdzniecību, kā rezultātā tika izveidotas ekspertu un praktiķu daudznozaru grupas cilvēktirdzniecības problēmas apspriešanai valstu līmenī.

HESTIA projekta komanda definēja jaunu jēdzienu - ekspluatatīvas fiktīvās laulības, un secināja, ka šis fenomens ir cieši saistīts ar cilvēktirdzniecību piespiedu laulību slēgšanas nolūkā. Konstatēts, ka šī parādība pēc būtības ir ļoti lielā mērā balstīta uz dzimumu – galvenokārt potenciālie upuri ir sievietes no ES valstīm, savukārt lielākā daļa iesaistīto trešo valstu valstspiederīgo ir vīrieši.

"Visās piecās valstīs, kurās tika veikti pētījumi, pētnieki identificēja dažādas ekspluatācijas formas fiktīvajās laulībās, kas bija noslēgtas starp Eiropas Savienības pilsonēm un trešo valstu valstspiederīgajiem. Identificētie gadījumi ietvēra skaidrus piespiešanas, maldināšanas un ekspluatācijas elementus, un pat cilvēku tirdzniecību," atzīmēja Minna Viuhko, Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūta pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) vadošā pētniece.

HESTIA projekta komanda ir konstatējusi, ka cilvēktirdzniecība ir noziegums, saistībā ar kuru datu vākšanu kavē ne tikai nozieguma slēptā būtība, bet arī to definīciju un koncepciju plašais mērogs, kas varētu būt piemērojams. Projektā tika izmantota izmēģinājuma metodika, kuru HEUNI izstrādāja un piemēroja, pētot cilvēktirdzniecību piespiedu darba nolūkā. Šīs metodikas pamatā ir informācijas vākšana no visdažādākajiem avotiem un ietver gan kvalitatīvos, gan kvantitatīvos informācijas avotus.

Izmantojot HEUNI sniegtās pētījuma veikšanas vadlīnijas, projekta partneri Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Īrijā un Slovākijā no 2015.gada februāra līdz 2016.gada septembrim, veica empīriskus pētījumus par situāciju savās valstīs, kopumā intervējot 72 dažādu jomu ekspertus un ekspluatatīvo fiktīvo laulību upurus. Apkopojot visu valstu ziņojumus, eksperti nonāca pie vairākiem secinājumiem. Kā galvenos var minēt:

  • visos piecu valstu tiesību aktos cilvēktirdzniecības noziegums ir atzīts par krimināli sodāmu nodarījumu;
  • sniegti pārliecinoši pierādījumi tam, ka vervēšanas metodes ekspluatatīvām fiktīvām laulībām un cilvēktirdzniecībai ir vienas un tās pašas – upuri tiek ievilināti ar mānīgiem solījumiem un darba viltus piedāvājumiem un iespējām;
  • lielākajā daļā gadījumu upuri patieso situāciju sāka apzināties tikai nokļūstot mērķa valstī;
  • visos pētniecības ziņojumos apzinātas dažādas ekspluatācijas formas un atšķirīgas kontroles metodes. Lai kontrolētu sievietes, tika izmantoti draudi un psiholoģiska kontrole, seksuāla un fiziska vardarbība, finansiāla kontrole un ekonomiska vardarbība.

Pētījuma secinājumi un ieteikumi ES līmenī ir vērsti uz to, lai ES dalībvalstis stiprinātu to politikas sistēmas, starptautisko sadarbību, palīdzību upuriem, īstenotu apmācības dažādām profesionāļu grupām, strādātu pie informētības palielināšanas, kā arī veiktu turpmāku cilvēktirdzniecības problemātikas izpēti un datu vākšanu. Iepazīties ar pilnu ziņojuma tekstu ir iespējams šeit: 

Ziņojuma kopsavilkums (angļu valodā)

Ziņojuma kopsavilkums (latviešu valodā)

Ziņojums par Latviju (latviešu valodā)

„Projekta pētījuma ziņojums ir ne tikai skaidri identificējis saikni starp cilvēktirdzniecību un fiktīvām laulībām, bet ar devis pamatu mācību metodoloģijas izstrādei,” uzsvēra Lāsma Stabiņa, Nacionālā koordinatore cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos (IeM) un projekta HESTIA vadītāja. „Visām valstīm, kas piedalījās šajā projektā, tas bija pirmais mēģinājums sistēmiski izvērtēt un risināt jautājumu par ekspluatatīvām fiktīvām laulībām un to saikni ar cilvēktirdzniecību. Esam gandarīti, ka esam spējuši izstrādāt uz analīzi un argumentiem balstītu zināšanu un informācijas platformu, lai ES dalībvalstis varētu turpināt veikt padziļinātu situācijas un darbības instrumentu izvērtēšanu savās valstīs, kas dos iespēju tām efektīvi rīkoties, lai vērstos pret fiktīvo laulību un cilvēktirdzniecības fenomenu.”

Plānots, ka projekta rezultāti, secinājumi un rekomendācijas decembrī tiks prezentētas Briselē – ES Nacionālo ziņotāju vai alternatīvu mehānismu cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos neformālā tīkla sanāksmē.

Lai vairotu dažādu jomu speciālistu zināšanas un informētību par ekspluatatīvajām fiktīvām laulībām un to saikni ar cilvēktirdzniecību, visās piecās valstīs šā gada septembrī un oktobrī tika organizēta virkne semināru topošajiem multiplikatoriem, ko izstrādāja biedrība „Patvērums „Drošā māja””.

Latvijā pieci divu dienu mācību semināri notika no 14.09. – 18.10. un tajos zināšanas un praktiskas iemaņas ieguva 186 dažādu jomu profesionāļi no visas Latvijas - sociālie darbinieki, bāriņtiesu, bibliotēku, izglītības iestāžu, ārpusģimenes aprūpes institūciju darbinieki, valsts un pašvaldības policisti, prokurori un NVO aktīvisti. Kopumā tika pārstāvēti 58 Latvijas novadi. Jau šobrīd semināra dalībnieki ar iegūto informāciju dalās savos kolektīvos, kā arī iniciē cilvēktirdzniecības problemātikas atspoguļošanu savos novados – gan paši organizējot informatīvus pasākumus, gan veidojot publikācijas novadu laikrakstos un informējot sava novada, pilsētu un pagastu iedzīvotājus visā Latvijā. Semināra dalībnieki izglītojošo darbu veiks līdz šā gada 30.novembrim.

Ar mērķi informēt par cilvēktirdzniecības riskiem, Latvijā tiek uzsākta preventīva kampaņa, kuras ietvaros Rīgā tiks izvietoti vides plakāti, kā arī internetā izplatīts informatīvs videoklips par cilvēktirdzniecības problemātiku, ko izstrādājusi Latvijas reklāmas aģentūra GO!AHEAD. Iepazīties ar video un uzzināt vairāk par cilvēktirdzniecības prevences aktivitātēm var, apmeklējot valsts informatīvo resursu par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā: www.cilvektirdznieciba.lv.

*Projektu koordinē Iekšlietu ministrija (Latvija). Tā partneri ir: NVO “Patvērums “Drošā māja”” (Latvija), NVO “Living for Tomorrow” (Igaunija); NVO “Caritas Lithuania” (Lietuva); Īrijas imigrantu padome (Immigrant Council of Ireland) (Īrija); Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrija (Slovākija) un Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) (Somija). Projekta asociētie partneri ir Valsts policija (Latvija), Ārlietu ministrija (Latvija), Tieslietu un vienlīdzības ministrija (Īrija).

Projekts “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. Projekta HESTIA īstenošana tika uzsākta 2015.gada 1.janvārī un ilgs līdz 2016.gada 31.decembrim. #HESTIA_THB https://ec.europa.eu/anti-trafficking/

Informāciju sagatavoja un publicēja Rasa Saliņa, HESTIA sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 22026355, rasa.salina@gmail.com