lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumi

Zemāk pieejama informācija par sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu latviešu, krievu, angļu, arābu, dari un tigriņu valodās.

SOCIĀLĀ DARBINIEKA UN SOCIĀLĀ MENTORA ATBALSTS

Sociālā darbinieka un sociālā mentora GALVENIE UZDEVUMI darbā ar patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu:

 • Apzināt Jūsu vajadzības un vēlmes dzīves uzsākšanai Latvijā.
 • Organizēt sarunas ar Jums un Jūsu ģimenes locekļiem vidēji 3 darba dienu laikā pēc Jūsu ierašanās Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos.
 • Izstrādāt individuālu sociālekonomiskās iekļaušanas plānu, regulāri tikties un pārrunāt ar Jums un Jūsu ģimenes locekļiem plāna īstenošanas progresu.
 • Palīdzēt rast alternatīvas dažādu problēmu risinājumiem, piesaistīt un ieteikt nepieciešamos resursus.
 • Sniegt atbalstu ikdienas situāciju risināšanā, palīdzot veidot izpratni par dzīvi Latvijas sabiedrībā.
 • Veidot un paplašināt sociālā atbalsta tīklu, proti, ar cilvēkiem, kas grib un var palīdzēt.
 • Sniegt atbalstu saskarsmē ar fiziskām un juridiskām personām. 
 • Sniegt atbalstu personas apliecinošo dokumentu saņemšanas procesā un atverot bankas kontu. 
 • Sniegt informāciju par pabalstu saņemšanas kārtību. 
 • Nodrošināt pavadonību uz vietām, kur Jūs un/vai Jūsu bērni mācīsies, strādās vai saņems pakalpojumu.
 • Nodrošināt pavadonību uz humanās palīdzības punktiem apģērba, apavu u.c. mantu sagādei.
 • Nodrošināt pavadonību bērna un vecāku nokļūšanai līdz skolai, veicināt sadarbību starp Jums un skolas pedagogiem.
 • Sniegt atbalstu mājokļa meklēšanā no vidē pieejamiem resursiem un palīdzēt noslēgt īres līgumu.
 • Sniegt Jums atbalstu saskarsmē ar citām fiziskām un juridiskām personām.
 • Palīdzēt reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā un pie ģimenes ārsta.
 • Pārstāvēt Jūsu intereses un tiesības citās institūcijās.
 • Piesaistīt tulkus sociālekonomiskā iekļaušanas plāna īstenošanai.

PAKALPOJUMS PIEEJAMS:

 • Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos vai ārpus tā.
 • 3 mēnešus līdz statusa iegūšanai vai līdz brīdim, kad stājies spēkā lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu, vai atteikumu to piešķirt.
 • 12 mēnešus pēc statusa iegūšanas.

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS: biedrība Patvērums Drošā māja

 

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА И СОЦИАЛЬНОГО МЕНТОРА

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ социального работника и социального ментора в работе с искателями убежища, беженцами и лицами с альтернативным статусом:

 • Выявить Ваши потребности и пожелания для начала жизни в Латвии.
 • Организовать беседу с Вами и членами Вашей семьи в среднем в течение 3 рабочих дней после Вашего прибытия в Центр искателей убежища в Муцениеки.
 • Разработать индивидуальный план социально-экономического включения, регулярно встречаться и обсуждать с Вами и членами Вашей семьи прогресс в реализации плана.
 • Помогать в поиске альтернативных решений разных проблем, привлекать и рекомендовать необходимые ресурсы.
 • Предоставлять поддержку в решении повседневных ситуаций, помогая формировать представление о жизни в латвийском обществе.
 • Формировать и расширять сеть социальной поддержки, а именно, с людьми, которые хотят и могут помочь.
 • Предоставлять поддержку при общении с физическими и юридическими лицами.
 • Предоставлять поддержку в процессе получения документа, удостоверяющего личность, а также при открытии банковского счета.
 • Предоставлять информацию о порядке получения пособия.
 • Обеспечивать сопровождение в места, где Вы и/или Ваши дети будут учиться, работать или получать услугу.
 • Обеспечивать сопровождение в пункты гуманитарной помощи для получения одежды, обуви и других вещей.
 • Обеспечивать сопровождение, чтобы дети и родители могли добраться до школы, способствовать сотрудничеству между Вами и педагогами школы.
 • Предоставлять поддержку в поиске жилья из доступных в среде ресурсов и помогать заключить договор аренды.
 • Предоставлять Вам поддержку при общении с другими частными и юридическими лицами.
 • Помочь зарегистрироваться в Государственном агентстве занятости и у семейного врача.
 • Представлять Ваши интересы и права в других учреждениях.
 • Задействовать переводчиков в целях осуществления плана социально-экономической интеграции.

УСЛУГА ДОСТУПНА:

 • В центре искателей убежища в Муцениеки или за его пределами.
 • 3 месяца до получения статуса или до момента, когда вступило в силу решение о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса, или отказе его предоставить.
 • 12 месяцев после получения статуса.

УСЛУГУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: «Убежище «Надежный дом»

 

SUPPORT OF A SOCIAL WORKER AND A SOCIAL MENTOR

MAIN TASKS of a social worker and social mentor in their work with asylum seekers, refugees, and persons under subsidiary protection:

 • Identify your needs and desires for starting a life in Latvia.
 • Arrange an interview with you and your family members on average within 3 working days after your arrival at the Accommodation Centre for Asylum Seekers “Mucenieki”.
 • Develop an individual plan for socio-economic inclusion, meet regularly, and discuss with you and your family members the progress of the implementation of the plan.
 • Help to find alternative solutions to various problems, attract and recommend the necessary resources.
 • Provide support in dealing with everyday situations, helping to create an understanding of life in the society of Latvia.
 • Build and expand the social support network, namely, with people who want and are able to help.
 • Provide support in dealing with individuals and legal entities. 
 • Provide support for receiving identity documents and opening a bank account. 
 • Provide information on the procedure for receiving benefits. 
 • Ensure that you are accompanied to the places where you and/or your children will study, work, or receive a service.
 • Ensure that you are accompanied to humanitarian aid spots where you can get clothing, footwear, and other items.
 • Ensure that children and their parents are accompanied to the school, and promote co-operation between you and school teachers.
 • Help in finding housing using the available resources and assist in concluding a rental agreement.
 • Help you in dealing with other individuals and legal entities.
 • Help to register with the State Employment Agency and a family doctor.
 • Represent your interests and rights in other institutions.
 • Involve interpreters for implementation of the socio-economic inclusion plan.

THE SERVICE IS AVAILABLE AT:

 • In the Accommodation Centre for Asylum Seekers “Mucenieki” or elsewhere.
 • 3 months prior to obtaining the status or until the decision on granting the refugee or alternative status has come into force or granting of the status has been refused.
 • 12 months after acquiring the status.

SERVICE PROVIDER: “Shelter “Safe House””

 

دعم الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين الاجتماعيين

المهام الأساسية للأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين الاجتماعيين في عملهم مع طالبي اللجوء واللاجئين والأشخاص الخاضعين للحماية الثانوية:

تحديد حاجاتك ورغباتك المتعلقة ببدء الحياة في لاتفيا.

الترتيب لمقابلة معك ومع أفراد أسرتك في خلال فترة يبلغ متوسطها 3 أيام عمل بعد وصولك إلى مركز إيواء طالبي اللجوء "موسينيكي".

وضع خطة فردية للإدماج الاجتماعي-الاقتصادي والالتقاء بك بشكل منتظم ومناقشة تقدم تنفيذ الخطة معك ومع أفراد أسرتك.

المساعدة في العثور على حلول بديلة للمشكلات المختلفة وجلب الموارد اللازمة والتوصية بها.

تقديم الدعم في التعامل مع مواقف الحياة اليومية، بشكل يساعد على الوصول إلى فهم الحياة في مجتمع لاتفيا.

بناء وتوسيع شبكة الدعم الاجتماعي، بالتحديد، مع الأشخاص الذين يرغبون في المساعدة وقادرين على تقديمها.

تقديم الدعم في التعامل مع الأشخاص والكيانات القانونية. 

تقديم الدعم لتلقي وثائق هوية وفتح حساب مصرفي. 

تقديم المعلومات عن إجراءات تلقي المخصصات. 

التأكد من أن يتم اصطحابك إلى أماكن الدراسة أو العمل أو تلقي الخدمات الخاصة بك و/أو بأطفالك.

التأكد من أن يتم اصطحابك إلى مناطق تقديم المساعدات الإنسانية، حيث يمكنك الحصول على الملابس والأحذية والعناصر الأخرى.

التأكد من أن يتم اصطحاب الأطفال وأولياء أمورهم إلى المدرسة وتعزيز التعاون بينك وبين مدرسي المدرسة.

المساعدة في العثور على الإسكان باستخدام الموارد المتاحة والمساعدة في إبرام عقد الإيجار.

مساعدتك في التعامل مع الأشخاص الآخرين والكيانات القانونية.

المساعدة في التسجيل لدى وكالة التوظيف الحكومية وطبيب أسرة.

تمثيل اهتماماتك وحقوقك في المؤسسات الأخرى.

الاستعانة بمترجمين فوريين لتنفيذ خطة الإدماج الاجتماعي-الاقتصادي.

الخدمة متاحة:

في مركز إيواء طالبي اللجوء "موسينيكي" أو في أماكن أخرى.

مدة 3 أشهر قبل الحصول على الحالة أو حتى صدور قرار منح صفة اللاجئ أو بدء سريان حالة أخرى بديلة أو رفض منح الحالة.

مدة 12 شهرًا بعد الحصول على الحالة.

مقدِّم الخدمة: "المنزل الآمن""

 

پشتیبانی کارمند اجتماعی و مربی اجتماعی

کارهای اساسی یک کارمند اجتماعی و مربی اجتماعی در کارهای شان با پناهجویان، مهاجرین و اشخاصی که زیر محافظت کمکی اند عبارت اند از:

نیازمندی و علاقمندی های خود را برای آغاز نمودن زندگی در لتوی تشخیص دهید.

یک مصاحبه با خود و اعضای فامیل خود بطور اوسط 3 روز کاری پس از رسیدن به مرکز بودوباش برای پناهجویان "Mucenieki" تنظیم نمایید.

یک برنامۀ انفرادی را برای شمولیت اجتماعی – اقتصادی انکشاف دهید، بطور باقاعده ملاقات کنید و با خود و اعضای فامیل خود در مورد پیشرفت تطبیق برنامه بحث کنید.

·         برای پیدا نمودن راه های حل متناوب به مشکلات کمک کنید، منابع ضروری را جذب و توصیه نمایید.

·         برای رسیدگی با وضعیت های روزمره پشتیبانی را ارائه کنید، که در ایجاد تفاهم در مورد زندگی در جامعۀ لتوی کمک کند.

شبکۀ پشتیبانی اجتماعی را تعمیر و توسعه دهید، بطور مثال با مردم که میخواهند و قادر به کمک اند.

برای رسیدگی با افراد و نهادهای حقوقی پشتیبانی ارائه کنید. 

برای دریافت نمودن مدارک شناسایی و باز نمودن حساب بانکی، پشتیبانی ارائه کنید. 

معلومات را در مورد طرزالعمل برای دریافت مزایا تهیه کنید.

تضمین حاصل نمایید که شما به جاهای که شما و یا اطفال تان درس میخوانند، کار میکنند یا خدمات دریافت میکنند، همراهی شوید.

تضمین نمایید که شما به نقطه های کمکی انسان دوستانه همراه هستید که شما لباس، پای پوش و دیگر موارد را بدست آورید.

·         تضمین حاصل نمایید که اطفال و والدین شان به مکتب همراهی شوند و بین خود و استادان مکتب همکاری را ایجاد نمایید.

برای پیدا نمودن جای خانه با استفاده از منابع میسر کمک نمایید و در خلاصه سازی تفاهم نامۀ کرایه کمک نمایید.

به شما در رسیدگی با دیگر افرد و نهادهای حقوقی کمک کند.

برای ثبت نام با آژانس کاریابی دولتی و داکتر فامیلی کمک کنید.

علاقمندی ها و حقوق خود در نهادهای دیگر را نمایندگی کنید.

ترجمان ها را برای تطبیق برنامۀ شمولیت اجتماعی – اقتصادی شامل بسازید.

خدمات قابل دسترس اند در:

در مرکز بودوباش برای پناهجویان "Mucenieki" یا جای دیگر.

3 ماه پیش از بدست آوردن وضعیت یا تا زمانیکه تصمیم در مورد اعطای وضعیت مهاجرت یا متناوب نافذ شده باشد یا اعطای وضعیت انکار شده باشد.

12 ماه پس از بدست آوردن وضعیت.

تهیه کنندۀ خدمات: " خانه امن" در باره


ናይ ማሕበራዊ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ መምህርን ድጋፍ

ናይ ማሕበራዊ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ መምህርን ምስ ደለይቲ ዕቑባ፣ ስደተኛታትን ኣብ ሓለዋ ዘሎዉ ሰባት ኣብ ዝሰርሕሉ እዋን ዘሎውዎም ቀንዲ ቀንዲ ንጥፈታት ዝስዕቡ እዮም፡

ኣብ ላቲቭያ ህይወት ንምጅማር ዘለኩም ድልየትን ባህግን ምልላይ፡፡

ናብቲ “Mucenieki” ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ደለይቲ ዕቑባ መፅንሒ ማዕኸን ምስ በፃሕኹም ብማእኸላይ ኣብ 3 መዓልቲታት ምሳኹምን ምስ ኣባላት ስድራ ቤትን ቃለ መሕትት ምድላው፡፡

ንማሕበረ-ቁጠባዊ ተጠቃምነት ናይ ውልቂ ትልሚ ምውፃእ፣ ብስሩዕ ርክብ ምግባርን ናይቲ ትልሚ ኣፈፃፅማ ምዕባልኡ እንታይ ከምዝመስል ምሳኹምን ኣባላት ስድራ ቤትን ምዝታይ::

ንዝተፈላለዩ ፀገማት ኣማረፅቲ ፍታሓት ኣብ ምእላሽ ምሕጋዝ፣ ኣገደስቲ ዘበሉ ደገፋት ምስሓብን ሓበሬታ ምሃብን፡፡

ዕለታዊ ኩነታት ኣብ ምውፃእ ድጋፍ ምሃብ፣ ብዛዕባ ህይወት ማሕበራብ ላቲቭያ ግንዛብ ንኽጭብጡ ምሕጋዝ::

ማሕበራዊ ናይ ድጋፍ መርበብ ብፍላይ ድማ ድልየትን ናይ ምርዳእ ተኽእሎን ምስ ዘሎዎም ሰባት ምህናፅን ምግፋሕን::

ምስ ውልቀ ሰባትን ሕጋዊ ኣካላትን ኣብ ዝገብርዎ ርክብ ድጋፍ ምሃብ:: 

ናይ ምንነት ሰነዳት ኣብ ምርካብን ናይ ባንኪ ሕሳብ ኣብ ምኽፋትን ድጋፍ ምግባር:: 

ዝተፈላለዩ ጥቕሚታት ንምርካብ ብዛዕባ ዘድልዩ ከይዲታት ሓበሬታ ምሃብ:: 

ንትምህርቲ፣ ስራሕ ወይ ድማ ግልጋሎት ንምርካብ ንስኹም ከምኡ እውን/ወይ ደቅኹም ናብ ትኸድሎም ቦታታት ሓቢርኩም ሰብ ንክኸይድ ምግባር::

ክዳን፣ ሳእኒን ካልኦት ነገራትን ንምርካብ ናብ ትኸድሎም ሰብኣዊ ረድኤት መውሃቢ ቦታታት ሓቢርኩም ሰብ ንክኸይድ ምግባር፡፡

ደቅን ወለዲን ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ እንከለዉ ሓቢርዎም ሰብ ንክኸይድ ምግባርን ምስ መማህራን ዘለኩም ርክብ ንኽዓብይ ምግባርን::

በቲ ዘሎ ድጋፍ ተጠቂምካ ገዛ ምድላይን ናይ ክራይ ውዕሊ ክግበር እንከሎ ሓገዝ ምግባርን፡፡

ምስ ካልኦት ውልቀ ሰባትን ሕጋዊ ኣካላትን ኣብትገብርዎ ርክብ ደገፍ ምግባር::

ኣብቲ ናይ መንግስቲ ናይ ስራሕ ኤጀንሲ ኣብ ምምዝጋብን ናይ ስድራ ቤት ሓኪም ንኽህልወኩም ደገፍ ምግባር፡፡

ኣብ ካልኦት ትካላት ንድልየትኩምን መሰላትኩምን ወኪሉ ምቕራብ::

እቲ ማሕበረ-ቁጠባዊ ናይ ተጠቃምነት ትልሚ ኣብ ዝፍፀመሉ እዋን ተርጓሚ ንኽህሉ ምግባር፡፡

ግልጋሎት ዝርከበሉ ቦታ፡

“Mucenieki” ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ደለይቲ ዕቑባ መፅንሒ ማዕኸን ወይ ካልእ ቦታ::

ደረጃ ካብ ምርካብኩም ቅድሚ 3 ኣዋርሕ ወይ ስደተኛ ዝብል ውሳነ እስካብ ዝወሃብ ወይ ኣማራፂ ደረጃ እስካብ ዝወሃብ ወይ ደረጃ ምሃብ እስካብ ዝንፀግ::

ደረጃ ምስተወሃበ ድሕሪ 12 አዋርሕ::

ግልጋሎት ኣቕራቢ:" خانه امن" در باره