lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

30. jūnijā noslēdzas atbalsta projekts trešo valstu valstspiederīgajiem

Ievietots: 28.06.2013

    

Lai nodrošinātu trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas sabiedrības aktīvu līdzdalību integrācijas procesā, biedrība „Patvērums „Drošā māja”,” iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds”, kopš 2012. gada 19. decembra realizēja atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”.

Kopīga valoda ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem cilvēka labsajūtai, profesionālai izaugsmei un integrācijai sabiedrībā kopumā, līdz ar to projektā tika piedāvāta latviešu valodas apguve, plaši izmantojot gan akadēmisko apmācību stilu, gan neformālās izglītības metožu mācīšanas priekšrocības. Mācības notika arī Moodle vidē, kas nodrošināja ne tikai interaktīvu materiālu un uzdevumu izvietošanu, bet arī nodrošināja secīgi korektu vielas apguvi, jo šajā vidē pieejami dažādi kontroles rīki, kas nosaka materiālu pieejamību atbilstoši sagatavotības līmenim.

Foto galerija: Latviešu valodas pirmā nodarbība Rīgā, 21. janvārī

Latviešu valodas apmācības Liepājā, 29. janvāris

Valodas mācīšanā svarīgs ir tās pielietojums praksē, jo cilvēkiem bieži vien ir psiholoģiska barjera uzsākt runāt jaunā valodā. Projekts risināja šo problēmu, organizējot latviešu sarunvalodas klubu.

Lai nodrošinātu aktuālas informācijas pieejamību, tika izveidots vizualizēts integrācijas resurss, kas kalpo kā praktiska informatīva vietne tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri plāno ierasties Latvijā, kuri atrodas Latvijā, kā arī tiem, kuri vēlas palīdzēt iepriekšminētai grupai, tas ir, vietējiem iedzīvotājiem.

Darbs ar trešo valstu valstspiederīgajiem praksē ir ļāvis secināt, ka individuāla pieeja sociālo gadījumu risināšanā dod vispozitīvāko risinājumu, jo tiek meklētas atbildes un piedāvāti pakalpojumi, izejot tieši no konkrētas problēmsituācijas. Tāpēc projekta realizācijas laikā mērķa grupai tika nodrošināta individuāla palīdzība - konsultācijas pie sociāliem darbiniekiem un juristiem.

Pamatojoties uz to, ka sievietes un mazi bērni ir viena no tām trešo valstu valstspiederīgo grupām, kuras ikdienā visbiežāk tiek izstumtas no sabiedriskās dzīves, projekts piedāvāja iesaistīšanos bērnu un vecāku radošajā darbnīcā, kur kopīgās aktivitātēs varēja piedalīties gan mazi bērni, gan māmiņas. Tas ļāva māmiņām ar bērniem iziet ārpus mājām, veidot jaunus sociālos kontaktus, būt aktīvām, un kopīgi radīt interesantas lietas. Māmiņu un bērnu sadarbības rezultātā tika radīta „Garšīgā burtu ābecīte”, kas ļaus bērniem iepazīt latviešu alfabētu, latviešu kultūru un tradīcijas interaktīvā veidā, dodot iespēju jau no mazām dienām iepazīt latviešu valodu. Savukārt māmiņas apguva jaunas iemaņas, sociālās prasmes un jaunus kontaktus, kas veicināja mērķa grupas pašiniciatīvu, paaugstināja motivāciju arī turpmāk iesaistīties dažādās aktivitātēs, kā arī pašpalīdzībā.

Foto galerija: Pirmā nodarbība radošajā darbnīcā

Otrā nodarbība „Bērnu un vecāku radošā darbnīca”

Radošā darbnīca - Valentīndienas ieskaņās!

Radošā darbnīca apvieno valodas un pavārmākslas apgūšanu

Ieskats radošās darbnīcas nodarbībās

Foto no radošās darbnīcas maijā, jūnijā

Atbalsta grupā sievietēm „Viena otrai”, kurā piedalījās gan trešo valstu valstspiederīgās, gan latviešu sievietes, savstarpēji sadarbojoties tika izveidots specifisks atbalsta mehānisms, kurš darbojās uz pašpalīdzības principa, kur ikviens var otram dot atbalstu, tādējādi paaugstinot ikvienas sievietes pašapziņu, spēju pieņemt lēmumu, iesaistīties kopīgos sabiedrības procesos. Gan bērnu un vecāku radošā darbnīca, gan atbalsta grupa sievietēm „Viena otrai” kalpoja kā motivējoša iespēja to dalībniekiem runāt latviski, paaugstinot motivāciju apgūt latviešu valodu padziļināti.

Aktīvas nostājas par dažādiem jautājumiem, kas skar pašus imigrantus, paušana, atbilžu saņemšana no amatpersonām un NVO, tika nodrošināta informatīvajās aktivitātēs: televīzijas raidījumos „Veiksmīgas idejas” un Informatīvajās dienās Rīgā, Liepājā un Olainē. Tā bija iespēja savstarpēji satikties trīs Latvijas pilsētās latviešu valodu apgūstošajiem trešo valstu valstspiederīgajiem un bērnu un vecāku radošās darbnīcas apmeklētājiem, veidojot plašu personīgo sociālo kontaktu datu bāzi. Savukārt, aktivitātēs „Sprīdīša skolā” ļāva iepazīt latvisko kultūrtelpu, veidot starpkultūru dialogu un kopā ar projekta brīvprātīgajiem radīt paliekošas vērtības.

Foto galerija: Informatīvā diena "Riču Raču" Liepājā

Informatīvā diena Olainē, 25. maijs

"Sprīdīša skola" Liepājā, 10. maijs

Sprīdīša skola, 23. aprīlis 

Projekta laikā tika izstrādāts vizuālais materiāls „Reiz piedzima cilvēks”, kura ietvaros uzņemtas 4 dokumentālās filmas, kas atspoguļo Latvijā dzīvojošu trešo valstu pilsoņu dzīves filozofiju un tradīcijas, kas saistītas ar dzimšanas dienām. Dzimšana ir viena no lietām, kas vieno cilvēkus, tāpat kā mīlestība, vārds „māte” un vēlme būt dzīvam un laimīgam. Tā nes līdzi nerakstītus, bet jebkādā sabiedrībā visiem saprotamus pieņēmumus - mēs visi esam līdzīgi. Filma kalpo kā vizuāli emocionāls tilts starp dažādu tautību cilvēkiem, kuri dzīvo Latvijā.

Projektā tika iesaistīti brīvprātīgie, kuru cilvēciskais resurss bija neatsverams ikvienā projekta aktivitātē. Kā brīvprātīgie projektā iesaistījās ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet arī paši trešo valstu valstspiederīgie.

Foto galerija: Brīvprātīgo apmācības, 24. februāris

Brīvprātīgo darbs un tolerance, 3. marts

Aizritējusi trešā brīvprātīgo apmācība, 17.03.

Brīvprātīgie gatavojas "Riču Raču" Liepājā

NVO kapacitātes celšanai un sadarbības veicināšanai tika izveidota Dialoga platforma, kuras uzdevums bija veicināt nevalstisko organizāciju sadarbību darbam ar imigrantu integrācijas jautājumiem.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Pasākums "Dzīve kā Riču Raču", 18. jūnijs
Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” šā gada 18. jūnijā Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā organizēja projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” noslēguma pasākumu „Dzīve kā Riču Raču”. Tā ietvaros tika prezentēti projekta sasniegtie rezultāti un turpmākās ieceres. Notikumā piedalījās projekta realizētāji, finansētāji, sadarbības partneri un projekta mērķa auditorija. Kopš 2012. gada 19. decembra biedrība ar sadarbības partneriem “Sabiedriskais politikas centrs PROVIDUS”, “Baltijas Reģionālais Fonds” un Rīgas Latviešu biedrību realizē atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”, kura mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekts noslēgsies 2013. gada 30. jūnijā. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 19.06.2013.