Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Brīvprātīgais.lv: Intervija ar Sandru Zalcmani

Ievietots: 05.03.2013

brīvprātīgais.lv Ziņu lapa, Februāris 2013

BRĪVPRĀTĪGO DARBS SOCIĀLAM TAISNĪGUMAM

20. februāris pasaulē tiek atzīmēta kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Sociālā taisnīguma diena. Sociālais taisnīgums nozīmē, ka visiem tiek dotas vienādas tiesības un iespējas. Arī attiecībā uz brīvprātīgo darbu. Tāpēc uz sarunu aicinājām biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāju Sandru Zalcmani, kas aktīvi darbojas, lai brīvprātīgo darbā iesaistītu ne tikai vietējos, bet arī cittautiešus.

Kas is "Patvērums "Drošā māja"", kāda loma organizācijas darbā ir brīvprātīgajiem, cik to ir un kā tie tiek iesaistīti, kādu pienesumu dod organizācijai?

"Patvērums "Drošā māja"" ir nevalstiska organizācija, kura darbojas no 2007. gada, palīdzot cilvēku tirdzniecībā cietušajiem atgriezties dzīvē, realizējot atbalsta un integrācijas pasākumus un programmas imigrantiem, tai skaitā bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. Jau no pašiem biedrības darbošanās pirmsākumiem organizācijā darbojas dažādu vecumu brīvprātīgie. Sākotnēji brīvprātīgie iesaistījās biedrības rīkotajos pasākumos, tomēr tagad jau paši tiekas regulāri, raksta savām interesēm un biedrības mērķiem atbilstošus projektus, tos realizē un piesaista arvien jaunus brīvprātīgos, tādējādi parādot, cik dažādi var pavadīt savu brīvo laiku, kādas jaunas prasmes iegūt, darbojoties dažādās aktivitātēs, veidot pasākumus, kuri iniciēti no pašiem brīvprātīgajiem.
Šobrīd biedrībā iesaistījušies apmēram 25 brīvprātīgie. Vairāki no tiem ir citu valstu pilsoņi.
Brīvprātīgo darbs ir ar augstu pievienoto vērtību arī biedrības realizētajās aktivitātēs. Šī gada pirmajos mēnešos vien brīvprātīgie novadījuši Jaunā gada sagaidīšanas pasākumu Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki", iesaistījušies Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" aktivitātēs; plānojuši aktivitāšu norisi jaunajam starpvalstu projektam par cilvēku tirdznmiecības mazināšanu, kura kulminācija būs aprīļa mēnesī, ir bijuši atsaucīgi gan ikdienas darbiņu veikšanā biedrībā, gan ārkārtas gadījumos - palīdzot bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu risināt sadzīviskas problēmas.

Kāda nozīme un loma integrācijas pasākumos, ko organizācija nodrošina trešvalstniekiem, ir brīvprātīgajiem? Kā norit un tiek veicināta bēgļu un patvērumu meklētāju iesaistīšana brīvprātīgo darbā?

Manuprāt, ir būtiski, ka projektu aktivitātēs, kas plānotas konkrētai mērķa grupai, piemēram, imigrantiem, kā brīvprātīgie piedalās paši iebraucēji. Kurš gan labāk par viņiem pašiem var zināt, kas un kāpēc ir vajadzīgs? Tāpēc jau vairākos pasākumos kā brīvprātīgie tiek piesaistīti Latvijā dzīvojošie patvēruma meklētāji, bēgļi, personas ar alternatīvo statusu, ārvalstu studenti un strādājošie. Galvenais viņu uzdevums ir parādīt savas izcelsmes valsts kultūru, vēsturisko mantojumu un sniegt atbildes uz interesentu jautājumiem. Veidojoties dialogam, Latvijā dzīvojošie iepazīstas ar citu kultūru un valstu pārstāvjiem, savukārt iebraucēji iegūst informāciju par Latviju, tās iedzīvotājiem, svinamām dienām un tradīcijām. Biedrības brīvprātīgie viens otram palīdz veidot šādus krāsainus, ar informāciju bagātus un izzinošus pasākumus, kuros visi dalībnieki ir gan devēju, gan ņēmēju lomā.

Ko trešo valstu piederīgi gūtu no brīvprātīgo darba Latvijā, un ko no tā iegūtu Latvijas sabiedrība?

Ne visās valstīs ir attīstīta brīvprātīgo kustība, līdz ar to, iesaistoties biedrības aktivitātēs, citu valstu valstspiederīgie iepazīst brīvprātīgā darba pamatus, iespējas Latvijā un ārpus tās, iepazīstas ar brīvprātīgiem no citām valstīm un Latvijas un iegūst neatsveramu pieredzi, ko var realizēt gan Latvijā, gan ārpus tās. Paralēli tam ikviens, apjaušot savas iesaistes brīvprātīgajā darbā motivāciju, var realizēt daudzas idejas un pilnveidot sevi.

Kādi ir izaicinājumi trešo valstu piederīgajiem iesaistīties brīvprātīgo darbā?

Ja cilvēks ir aktīvs, zinātkārs un grib sevi realizēt, viņš vienmēr atradīs nodarbošanos, kas viņam būs interesanta un sniegs gandarījumu. Kāpēc gan tam nebūt brīvprātīgajam darbam kādā organizācijā? Tomēr, aptaujājot ārvalstu studentus, nākas atzīt, ka viņi nav meklējuši informāciju ārpus augstskolu piedāvājumiem, līdz ar to tikai aktīvākie studenti ir iesaistījušies pasākumos, kurus organizē kāda cita organizācija.
Biedrībā nav nekādu problēmu iesaistīties brīvprātīgajā darbā, jo brīvprātīgie runā dažādās valodās un var viens otram palīdzēt pārvarēt sarunu barjeru. Biedrībā runā latviešu, krievu, angļu, franču, vācu, farsi, dari, arābu valodās, tāpēc atrast kādu, kurš varētu palīdzēt saprasties ir vienkārši.
Izaicinājumi iesaistīties nāk vienīgi no paša cilvēka, jo biedrība "Patvērums "Drošā māja"" ir atvērta brīvprātīgajiem. Tāpat brīvprātīgie jaunieši saņem arī rekomendācijas vēstules iesniegšanai ārvalstu augstskolās.

„Patvērums "Drošā māja"" šobrīd īsteno integrācijas atbalsta projektu. Kāda loma un iespējas tajā ir atvēlēta brīvprātīgajiem? Kur iespējams pieteikties, lai piedalītos projektā plānotajās aktivitātēs un iesaistītos brīvprātīgo darbā ar trešo valstu piederīgajiem?

Biedrība "Patvērums „Drošā māja"", iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", 2012. gada 19. decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekts ilgs līdz 2013. gada 30. jūnijam.
Šajā projektā liela nozīme tiek piešķirta brīvprātīgā darba veicināšanai Rīgā, Liepājā un Olainē, brīvprātīgo izglītošanai, iesaistīšanai projekta aktivitātēs un brīvprātīgo motivēšanai veidot savus iniciētus pasākumus.
Projekta ietvaros notiek arī latviešu valodas un latviešu sarunvalodas apmācības Rīgā, Olainē un Liepājā, kuru norisē var piedalīties arī brīvprātīgie, palīdzot tiem, kuri vēlas iemācīties latviešu valodu. Līdz jūnija beigām Liepājā un Olainē tiks rīkotas infromatīvās dienas "Riču Raču", kuru plānošanā un norisē aicināti piedalīties arī vietējie brīvprātīgie, lai iepazīstinātu ar savu pilsētu tos, kuri uz pasākumu ieradīsies no citām pilsētām, lai veidotu un piedalītos pašveidotās aktivitātēs.

Projekta ietvaros notiks 3 brīvprātīgo apmācības, kuru vadīs organizācijas brīvprātīgais.lv speciālisti. Pirmā nodarbība bija jau 24. februārī.

Lūk, ko atskatoties uz to, saka viena no apmācību vadītājām Lelde Zēna: “Daudzpusība, izglītošana, iekļaušana - šie ir atslēgas vārdi, kas ietverti biedrības "Patvērums "Drošā māja"" realizētajā projektā trešo valstu valstspiederīgo integrācijai. Un, protams, kur interesantas un vērtīgas idejas, tur arī brīvprātīgie un "brivpratigais.lv"!  Esam priecīgi un gandarīti, ka varam sniegt arī savu artavu šī projekta ieviešanas gaitā! Mūsu misija ietver 3 informatīvi izglītojošu un saliedējošu semināru sagatavošanu dažādu nevalstisko organizāciju aktīvistiem no Rīgas, Liepājas un Olaines. Tie būtu - "Komandas saliedēšana", lai veicinātu padziļinātāku izpratni par to, kas veido efektīvu komandu; "Brīvprātīgais darbs un tolerance", lai sniegtu ieskatu brīvprātīgā darba pamatprincipos un tiesiskajā regulācijā, kā arī akcentētu iecietības lomas nozīmību aizspriedumu un diskriminācijas mazināšanā; "Konfliktu un laika menedžments", lai apgūtu konstruktīvu domstarpību risināšanas mākslu un sava laika plānošanu. Un kārtējo reizi patiess prieks par cilvēku atsaucību, vēlēšanos iesaitīties un, konkrētajā gadījumā, darboties kā brīvprātīgajiem, meklējot daudzpusīgus risinājumus sabiedrības izglītošanai un integrācijai!”

Vairāk informācijas par brīvprātīgo darbu skat. sadaļā Brīvprātīgajiem

Brīvprātīgo darbs un tolerance, 3. marts

Lai plānotu projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" aktivitāšu ilgtspēju un veidotu plašu atbalsta tīklu trešo valstu valstspiederīgajiem Rīgā, Liepājā un Olainē, sadarbībā ar organizāciju brīvprātīgais.lv tiek attīstīta brīvprātīgo kustība atbalsta nodrošināšanai trešo valstu valstspiederīgajiem, iesaistot brīvprātīgo aktivitātēs arī pašu projekta tiešo mērķa grupu.
Brīvprātīgo apmācības, 3. marts
Brīvprātīgo apmācības, 3. marts
Brīvprātīgo apmācības, 3. marts
Brīvprātīgo apmācības, 3. marts
Brīvprātīgo apmācības, 3. marts
Brīvprātīgo apmācības, 3. marts
Brīvprātīgo apmācības, 3. marts
Brīvprātīgo apmācības, 3. marts
Brīvprātīgo apmācības, 3. marts
Brīvprātīgo apmācības, 3. marts
Brīvprātīgo apmācības, 3. marts
Brīvprātīgo apmācības, 3. marts