Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3

Noslēdzas apjomīgs Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas Latvijā projekts

30.06.2015. Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” un “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” informē, ka šā gada 30.jūnijā noslēdzas Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītais projekts “Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3”, kura īstenošana tika uzsākta 2014.gada 28.novembrī. Tā mērķis bija attīstīt daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem* pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī paaugstināt mērķa grupas motivāciju līdzdalībai sabiedrības procesos.Biedrības pārstāvji atzīmē, ka projekta laikā ar informāciju par integrācijas jautājumiem mājas lapā www.patverums-dm.lv iepazinušies vien vairāk kā 14 tūkstoši interesentu.

Lai uzlabotu latviešu valodas apguves un praktizēšanas iespējas, nodrošinātu sociālā atbalsta pieejamību un sociālo kontaktu veidošanos, projekta ietvaros tika īstenotas šādas aktivitātes:

Sešās Latvijas pilsētās – Alūksnē, Balvos, Liepājā, Stopiņos, Olainē un Rīgā - tika piedāvāta latviešu valodas apguve dažādiem valodu līmeņiem, kā arī tika nodrošināta iespēja kārtot valsts valodas prasmju pārbaudes eksāmenu.

Lai mazinātu kursu apmeklētāju psiholoģisko barjeru uzsākt runāt latviešu valodā, minētajās pilsētās darbojās arī latviešu sarunvalodas klubi, kuru ietvaros dalībniekiem bija iespēja attīstīt gan valodas prasmi, gan arī piedalīties dažādās ekskursijās un iepazīt Latvijas kultūru, tradīcijas, vēsturi, kultūrvēsturiskos objektus.

Latviešu valodas pielietošanu sadzīvē veicināja un latviešu valodas apguvi turpināt motivēja radošās Integrācijas nodarbības – atbalsta pasākumi mazaizsargātām Trešo valstu pilsoņu grupām, kā arī sadarbības iespējas dažādu valstu jauniešiem brīvprātīgo darbā.

Aktivitāšu ietvaros tika noorganizētas divas brīvprātīgo apmācības un iniciētas atsevišķas jauniešu aktivitātes.

Informatīvajā dienā „Riču Raču”, kas 13.jūnijā notika Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, satikās visu projekta aktivitāšu dalībnieki. Pasākuma ietvaros dalībniekiem bija iespēja jaunus cilvēkus, stāstīt par savu novadu un prezentēt pašu sagatavoto Ceļvedi „Dažādības meklējumos”, saņemt konsultācijas par aktuālajiem jautājumiem no projekta speciālistiem, gan arī praktizēt latviešu valodu, piedaloties ekskursijās un dažādās radošajās darbnīcās.

Rast individuālus risinājumus dažādiem sadzīviskiem, sociāliem vai juridiskiem jautājumiem, kā arī palīdzēt orientēties Latvijā pieejamajos resursos projektā palīdzēja profesionāli konsultanti. Visbiežāk konsultācijas projekta gaitā sniegtas par uzturēšanās atļaujām, nodarbinātības, ģimenes apvienošanas, mantojuma jautājumiem.

Aktuālie problēmsituāciju risinājumi Trešo valstu valstspiederīgajiem tika atspoguļoti arī LNT īpaši veidotā astoņu sižetu ciklā “Uzzini, kur uzzināt!”, kā arī interneta televīzijas NVOTV apaļā galda diskusijās. Informācijas pieejamība nodrošināta arī ar interneta resursa www.dzivotlatvija.lv starpniecību.

Veicinot aktīvu imigrantu sabiedrisko organizāciju veidošanos, projekta ietvaros pilotēta mentoru programma līdzdalības veicināšanai Trešo valstu valstspiederīgajiem. “Sabiedriskais politikas centrs PROVIDUS” īstenotajā aktivitātē tika iesaistīti Trešo valstu pilsoņu un nesen naturalizēto Latvijas pilsoņu mentori, kuri nodarbībās stiprināja savu līderības kapacitāti, attīstīja savai kopienai saistošu iniciatīvu un saņēma nepieciešamo atbalstu tās īstenošanai. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par migrantiem Latvijā, projektā izveidota interneta platforma www.voiceofmigrants.eu, kurā projekta mērķa grupai tiek sniegta iespēja pašiem pastāstīt par sevi un savu dzīvi Latvijā.

NVO kapacitātes un sadarbības jautājumi projekta laikā tika risināti ar Dialoga platformas pilnveidošanas palīdzību. Šīs platformas tikšanās ietvaros imigrantu integrācijas jomā aktīvās NVO apmainījās ar jomas aktualitātēm un Trešo valstu piederīgo vajadzībām, kā arī diskutēja par nozīmīgākajiem politikas instrumentiem – ES Patvēruma un migrācijas fonda aktivitāšu plānošanu Latvijā, imigrantu integrāciju ietekmējošo likumdošanu un rīcībpolitiku. 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai - 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

 

Informatīvā diena "Riču Raču" pulcējusi vairāk kā 250 Trešo valstu valstspiederīgos no 6 Latvijas pilsētām

25.06.2015. 13.jūnijā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā notika biedrību „Patvērums „Drošā māja”” un „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” rīkota Informatīvā diena „Riču Raču”, kurā satikās latviešu valodas kursu un projekta aktivitāšu dalībnieki – Trešo valstu valstspiederīgie un viņu ģimenes - no sešām Latvijas pilsētām – Olaines, Stopiņiem, Alūksnes, Balviem, Liepājas un Rīgas. 

Pasākuma ietvaros dalībniekiem bija iespēja gan iepazīties ar citu novadu aktivitātēs iesaistītajiem Trešo valstu valstspiederīgajiem, stāstīt par savu novadu un prezentēt pašu sagatavoto ceļvedi „Dažādības meklējumos”, saņemt konsultācijas par aktuālajiem jautājumiem no projekta speciālistiem, gan arī praktizēt latviešu valodu, piedaloties ekskursijās un dažādās radošajās darbnīcās.

Fotogalerija

Latviešu valodas skolotāja Inese no Alūksnes stāsta, ka  visu projekta laiku kursu apmeklētāji cītīgi apguva latviešu valodu un šodien viņiem pašiem ir liels prieks, jo daudzi no viņiem ir spējuši paši sevi pārsteigt ar rezultātiem. „Tik pozitīvi noskaņoti kā viņi bija, apmeklējot kursus, es novēlu visiem tādiem būt. Jo viena lieta ir, kad cilvēku piespiež mācīties, bet otra – kad viņš pats to vēlas. Mūsu kursos cilvēki bija ieinteresēti un paši pēc savas vēlēšanās nāca mācīties valodu un tam ir ļoti liela nozīme”.

Viņas teikto papildina arī projekta koordinatore Gunta Vīksne. „Lai radītu, uzturētu motivāciju mācīties, visu projekta periodu latviešu valodu mēs cilvēkiem centāmies mācīt radoši, jo tam ir izšķiroša nozīme valodas apgūšanas procesā. Papildu latviešu valodas stundām regulāri notika arī dažādas radošās darbnīcas, ekskursijas, kurās cilvēki sev interesantas lietas varēja uzzināt, iemācīties un arī reizē neformālā, nepiespiestā gaisotnē apgūt un pielietot latviešu valodu. ” Viņa norāda, ka bija liels prieks Informatīvajā dienā vienkopus satikt tik daudz jaukus un motivētus integrācijai cilvēkus no visas Latvijas. „Šādi pasākumi ir ļoti svarīgi arī mums pašiem kā integrācijas projektu īstenotājiem – jo viņi parāda patieso situāciju – cilvēki ir motivēti un ieinteresēti iekļauties sabiedrībā.”

Arī Informatīvās dienas apmeklētāji neskopojas ar pateicības vārdiem organizatoriem. Sofija no Azerbaidžānas: „Liels paldies par iespēju mācīties latviešu valodu un tikties šodien. Tik daudz jaunu iespaidu! Šeit, brīvdabas muzejā, latviešu kultūru, vēsturi var izjust patiesi.”

Zinaīda: „Sirds patiesi priecājas, kad vienkopus satiekas tik daudzu nacionalitāšu cilvēki un kopīgi priecājas, motivē, uzmundrina viens otru. Tas dod spēku un iedvesmu arī turpmāk mācīties. Paldies par lielisko dienu!”

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai - 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

*Trešo valstu valstspiederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

 

Uzsāktas latviešu valodas prasmju pārbaudes

16.06.2015. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" ietvaros šonedēļ notiek Trešo valstu valstspiederīgo latviešu valodas prasmes pārbaude. Rīgā eksāmens notiks 16.jūnijā, savukārt Balvos - 17.jūnijā, Olainē - 18.jūnijā un Liepājā - 19.jūnijā.

No šā gada janvāra latviešu valodas kursi notika sešās Latvijas pilsētās - Alūksnē, Balvos, Liepājā, Olainē, Stopiņos un Rīgā, nodarbības organizējot diviem atšķirīgiem valodu līmeņiem.

Latviešu valodas kursu mērķis bija palīdzēt Trešo valstu valstspiederīgajiem apgūt darbam un sadzīvei nepieciešamās valodas zināšanas un iemaņas, attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runātprasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu, kā arī motivēt un sagatavot klausītājus naturalizācijas eksāmena kārtošanai.

Visās iepriekšminētajās pilsētās tika piedāvāti arī latviešu sarunvalodas klubi - iepazīstot Latvijas kultūru, tradīcijas, vēsturi, kultūrvēsturiskos objektus, piesaistot vietējas nozīmes kopienu resursus – muzejus, bibliotēkas, skolas, kultūras centrus - tādējādi mazinot psiholoģisko barjeru uzsākt runāt latviešu valodā.

Latviešu valodas un sarunvalodas apguvē tika iesaistīti seniori, jaunieši (īpaši reģionālajās grupās), ārvalstu studenti - Trešo valstu pilsoņi un citas mazāk aizsargātas Trešo valstu pilsoņu grupas.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

 

29.jūnijā - Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas projekta noslēguma pasākums!

15.06.2015. Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” komanda aicina piedalīties projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3” noslēguma pasākumā, kas notiks 2015. gada 29. jūnijā plkst. 13.00, NVO namā*, Laimdotas ielā 42, Rīgā. Pasākuma ietvaros tiks prezentēti projekta sasniegtie rezultāti un turpmākās ieceres. Notikumu aicināti apmeklēt projekta īstenotāji, finansētāji, sadarbības partneri un projekta mērķa auditorija.

Jau kopš 2014. gada 28. novembra organizācija „Patvērums „Drošā māja””, piesaistot sadarbības partneri biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”,  īsteno  atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3”, kura mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī paaugstināt mērķa grupas motivāciju līdzdalībai sabiedrības procesos. Projekts noslēgsies 2015. gada 30. jūnijā.

Lūgums apstiprināt savu dalību līdz 25.jūnija plkst. 14:00, rakstot uz e-pastu rasa.salina@gmail.com vai, zvanot uz tālruni 22026355.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

 

13.jūnijā aicinām piedalīties Informatīvajā dienā "Riču Raču"!

10.06.2015. Lai informētu Latvijā dzīvojošos Trešo valstu valstspiederīgos par tiem pieejamiem informatīvajiem integrācijas resursiem, kā arī iepazīstinātu ar Latvijas kultūru un tradīcijām, šā gada 13. jūnijā nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja”” un „Sabiedriskās politikas centrs Providus” Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā (Brīvības gatve 440, Rīga) rīko Informatīvo dienu „Riču Raču”.

No plkst. 10:00 – 11:00 Dalībnieku ierašanās un reģistrācija

No plkst. 11:00 - 11:10  Informatīvās dienas atklāšana

No plkst. 11:10 – 12:20 Informatīvās dienas dalībnieku uzstāšanās, sveicieni

No plkst. 12:30 - 14:00  Ekskursija pa muzeju gidu pavadībā

No plkst. 14:00 - 14:30 "Patvērums "Drošā māja"" speciālistu konsultācijas par Trešo valstu valstspiederīgo aktuālajiem jautājumiem. Radošās darbnīcas.

No plkst. 15:00 - 16:00 Radošās darbnīcas. Diskusija/ viedokļu apmaiņa. Izbraukšana mājup.

Pievienojies mums! :)

Kontakti masu medijiem: Rasa Saliņa, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai - 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

*Trešo valstu valstspiederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

 

Tiek veidota mājas lapa ar Latvijā dzīvojošo migrantu stāstiem

08.06.2015. Maijā uzsācis darbību organizāciju PROVIDUS un „Patvērums „Drošā māja” atbalstīts projekts "Migrantu balss", lai veicinātu sabiedrības izpratni par migrantiem Latvijā.

Projekta idejas autors Aleksejs Anisimovs no Krievijas, kurš Rīgā mācās tiesību zinātnes, uzskata, ka ir nepieciešama platforma, kurā migranti varētu paši pastāstīt par sevi un savu dzīvi Latvijā, lai mazinātu aizspriedumus. Šāda ideja radās, vērojot diskusijas par migrācijas jautājumiem, īpaši plaši izskanējušo ES bēgļu kvotas jautājumu.

Projekta mājas lapa voiceofmigrants.eu būs pieejama internetā no 9. jūnija. Migrantus, kuri legāli dzīvo Latvijā vairāk par 1 gadu, aicina iesūtīt savus dzīves stāstus latviešu, krievu un angļu valodās par to, kas viņus atvedis uz Latviju, kā viņi šeit dzīvo, dalīties piedzīvotajā un izaicinājumos.
Savus stāstus var iesūtīt arī foto vai video formātā.

Pieteikšanās notiek, rakstot e-pastu uz vomvolunteer@gmail.com

Informācija sagatavota mentoringa programmas ietvaros projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” (līg.Nr.IF/2013/1.a/1), ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja”’ sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Publikācija veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”.

 

9.jūnijā - diskusija "Uzņēmējdarbība -  uzsākšana, īstenošanas prakses, likumiskais regulējums,  plusi un mīnusi"

03.06.2015. Šā gada 9. jūnijā plkst. 16:00 notiks apaļā galda diskusija "Uzņēmējdarbība -  uzsākšana, īstenošanas prakses, likumiskais regulējums,  plusi un mīnusi". Diskusijā piedalīsies Valsts ieņēmuma dienesta, Uzņēmumu reģistra un citu valsts iestāžu pārstāvji, kā arī uzņēmējs trešo valstu valstspiederīgais. Diskusija notiks Brīvības gatvē 204, Rīgā un būs vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv.

Diskusija notiek biedrības „Patvērums „Drošā māja”” un sadarbības partnera „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” īstenotā projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros. Projekta norises laiks: 2014. gada 28. novembris – 2015. gada 30. jūnijs. Projekta īstenošanas laikā tiks noorganizētas 8 apaļā galda diskusijas, ar kuru palīdzību tiks veicināta izpratne par trešo valstu valstspiederīgajiem aktuāliem jautājumiem un veicināta aktīvāka trešo valstu pilsoņu iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos, politikas plānošanā un publisko pakalpojumu attīstībā, kā arī mazinātas domstarpības sabiedrībā attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem. 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./1.

 

Notiks diskusija par Trešo valstu pilsoņu integrāciju caur brīvprātīgo darbu - realitāti un iespējām

22.05.2015. Šā gada 26. maijā plkst. 13:00 notiks apaļā galda diskusija „Trešo valstu pilsoņu integrācija caur Brīvprātīgo darbu – realitāte un iespējas.” Diskusijā piedalīsies nevalstisko organizāciju pārstāvji, kurās ir iespējams darboties kā brīvprātīgajiem un Trešo valstu valstspiederīgie – brīvprātīgie. Diskusija notiks Brīvības gatvē 204, Rīgā un būs vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv.

Diskusija notiek biedrības „Patvērums „Drošā māja”” un sadarbības partnera „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” īstenotā projekta Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros. Projekta norises laiks: 2014. gada 28. novembris – 2015. gada 30. jūnijs. Kopumā projekta īstenošanas laikā tiks noorganizētas 8 apaļā galda diskusijas, ar kuru palīdzību tiks veicināta izpratne par trešo valstu valstspiederīgajiem aktuāliem jautājumiem un veicināta aktīvāka trešo valstu pilsoņu iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos, politikas plānošanā un publisko pakalpojumu attīstībā, kā arī mazinātas domstarpības sabiedrībā attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./1.

 

Noticis otrais brīvprātīgo seminārs

15.05.2015. Lai paplašinātu brīvprātīgo zināšanas par dažādām iespējām, kurās brīvprātīgie (īpaši jaunieši) var iesaistīties un kā lietderīgi pavadīt brīvo laiku, aprīlī notika jau otrais projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" paredzētais neformālās izglītības apmācību seminārs "Ko darīt, kad nav ko darīt?". Apmācības vadīja nodibinājuma "Baltijas Reģionālais fonds" pārstāve Ginta Salmiņa.

Fotogalerija

Apmācību laikā tika attīstītas idejas un izstrādāti konkrēti ieteikumi, kā iespējams izmantot brīvo laiku, vai arī laiku, ja jaunieši  ir ārpus izglītības iestādēm un/vai nav nodarbināti, kā arī tika analizētas dažādas iespējas un to priekšrocības, ieguvumi. "Ko darīt, kad nav ko darīt?" tēmas: brīvprātīgais darbs – vietējā un Eiropas līmenī; apmācības un izglītības iespējas - klātienē un izmantojot Online piedāvājumus; jauniešu prakses un apmaiņas iespējas; jauniešu organizāciju un nevalstisko organizāciju priekšrocības un izaicinājumi; uzņēmējdarbības uzsākšana, īpaši analizējot Sociālās uzņēmējdarbības iespējas; projektu programmas un to sniegtās iespējas jaunajā plānošanas periodā (2014-2020), īpaši caurskatot Erasmus+ programmu.

"Ikdienā strādājot ar jauniešiem mēs kopīgi plānojam paši savas aktivitātes, ko projekta laikā īstenojam, piemēram, arī mūzikas vakaru "Get Smart Cafe", kas notiks 14.maijā. Ir forši redzēt kā noticam saviem spēkiem un ar šķietami vienkāršiem instrumentiem svinam mūsu sabiedrības daudzveidību, iesaistot dažādas izcelsmes vienaudžus. Tajā pašā laikā ir ļoti vērtīgi paraudzīties arī uz jau paveikto no malas un pārdomāt arī citas iespējas. Jo tā rodas idejas vēl plašākam un interesantākam aktivitāšu spektram, ko varam veikt ar nelieliem resursiem," stāsta Reinis Grāvītis, brīvprātīgā darba instruktors. Viņš norāda, ka semināra dalībnieki dažādo aktivitāšu ietvaros gan paši iegūst noderīgas zināšanas, gan pēc apmācībām viņiem ir iespēja kļūt par „Brīvprātīgā darba un iespēju vēstniekiem”, informējot citus apkārtējos par plašajām iespējām, kuras mūsdienās ir pieejamas. 

Brīvprātīgie, tai skaitā, brīvprātīgie, kuri pārstāv tiešo projekta mērķa grupu, tiek iesaistīti visās projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" aktivitātēs, kas ļauj tiem iegūt lielu pieredzi dažādās sfērās un palielināt sociālo kontaktu skaitu.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" (granta līguma Nr. IF/2013/1.a./1) īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

19.maijā notiks apaļā galda diskusija par NVO lomu Trešo valstu pilsoņu integrācijai un atbalstam

14.05.2015. Šā gada 19. maijā plkst. 13:00 notiks apaļā galda diskusija par Nevalstisko  organizāciju lomu Trešo valstu pilsoņu integrācijai un atbalstam. Diskusijā piedalīsies pārstāvis no Kultūras ministrijas un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri darbojas un sniedz atbalstu Trešo valstu valstspiederīgajiem. Diskusija notiks Brīvības gatvē 204, Rīgā un būs vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv .

Diskusija notiek biedrības „Patvērums „Drošā māja”” un sadarbības partnera „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” īstenotā projekta Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros. Projekta norises laiks: 2014. gada 28. novembris – 2015. gada 30. jūnijs. Projekta īstenošanas laikā tiks noorganizētas 8 apaļā galda diskusijas, ar kuru palīdzību tiks veicināta izpratne par trešo valstu valstspiederīgajiem aktuāliem jautājumiem un veicināta aktīvāka trešo valstu pilsoņu iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos, politikas plānošanā un publisko pakalpojumu attīstībā, kā arī mazinātas domstarpības sabiedrībā attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem.

Projektu (līdz) finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./1.

 

Trešo valstu valstspiederīgie apgūst latviešu valodu un iepazīst Latviju

20.04.2015. Lai attīstītu daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem* pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī paaugstinātu mērķa grupas motivāciju līdzdalībai sabiedrības procesos, nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja””, piesaistot sadarbības partneri biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, pērnā gada nogalē uzsāka īstenot atbalsta projektu "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3", kurš noslēgsies šā gada 30. jūnijā. 

Latviešu valodas kursos sešās projekta īstenošanas vietās - Rīgā, Olainē, Stopiņos, Liepājā, Alūksnē, Balvos tiek apmācīti vairāk kā pusotrs simts Trešo valstu pilsoņu, katrā pilsētā nodrošinot divas mācību grupas ar atšķirīgu valodas zināšanu līmeni. Kopumā darbojas 12 mācību grupas.

Latviešu valodas apguves atbalsta pasākumiem vietējā un reģionālā līmenī projekta ietvaros tiek nodrošinātas arī integrācijas programmas latviešu valodas praktiskai lietošanai, kur līdzdarbojas projektā iesaistītie Trešo valstu pilsoņi. Iepriekš minētajās pilsētās darbojas 13 sarunvalodas klubi, no tiem 10 reģionos. Rīgā aktivitāte tiek piedāvāta senioriem un citām mazaizsargātām personu grupām, kā arī viena grupa strādā tieši ar ārvalstu studentiem – Trešo valstu valstspiederīgajiem. Nodarbību laikā dalībnieki tiek iepazīstināti ar Latvijas kultūru, tradīcijām, vēsturi, kultūrvēsturiskajiem objektiem, piesaistot vietējas nozīmes kopienu resursus – muzejus, bibliotēkas, skolas, kultūras centrus -  tādējādi mazinot psiholoģisko barjeru uzsākt runāt latviešu valodā. Kopš projekta uzsākšanas Rīgas apmācību kursu dalībnieki ir apmeklējuši Latvijas Nacionālo bibliotēkuSaeimu, Stopiņu novada kursu dalībnieki viesojās Kr.Barona memoriālajā muzejā, savukārt Trešo valstu valstspiederīgie Alūksnē piedalījās Alūksnes pilsētas jubilejas jostas aušanā.

Projektā dažādu vecumu un nacionalitāšu cilvēkiem tiek piedāvātas arī Integrācijas nodarbības. Kopumā ir noorganizētas jau 58 integrācijas nodarbības – atbalsta pasākumi, no tām 30 reģionos, 28 Rīgā - īpašai mērķa grupai – senioriem un citām mazaizsargātām personu grupām. Integrācijas programmās ir iesaistīti ap 80 Trešo valstu valstspiederīgie. Integrācijas nodarbību ietvaros notiek šādas aktivitātes: Radošās nodarbības „Latviskās  virtuves dažādība” programma (Rīga); Radošās nodarbības – meistarklases „Manas dzīves vitrāža” programma (Rīga); Sociālpsiholoģiskā  atbalsta klubiņa „Viens otram” programma (Rīga); Radošās nodarbības „Latviskie rokdarbi” programma (Rīga); Integrācijas nodarbības Stopiņos, Alūksnē, Balvos.

Lai sniegtu atbalstu projekta mērķa auditorijai, aktivitātēs iesaistīti ir arī biedrības brīvprātīgie – gan latvieši, gan arī Trešo valstu valstspiederīgie, kuriem projekta ietvaros notikuši vairāki motivācijas paaugstināšanas semināri izpratnes veidošanai par brīvprātīgo darbu.

Lai uzlabotu informācijas pieejamību par Trešo valstu piederīgajiem pieejamajiem pakalpojumiem un tiesībām Latvijā, projektā tiek sniegta individuāla palīdzība pirms vai pēc iebraukšanas Latvijā, piedāvājot speciālistu konsultācijas gan telefoniski, elektroniski, gan tiekoties klātienē. Četru mēnešu laikā speciālistu sniegtos pakalpojumus ir  izmantojuši 40 Trešo valstu valstspiederīgie, kopumā sniegtas 77 konsultācijas. Juriste G.Miruškina norāda, ka visvairāk cilvēki interesējoties par tādām tēmām kā: ģimenes apvienošana, nodarbinātības, mantojuma jautājumi.

Ar mērķi atspoguļot Trešo valstu pilsoņiem aktuālos problēmsituāciju risinājumus un sniegt iespēju ar informāciju iepazīties projekta mērķa grupai gan esot Latvijā, gan pirms iebraukšanas Latvijā – projekta ietvaros tiek piedāvāts īpašs sižetu cikls „Uzzini, kur uzzināt!”. Tāpat informācijas pieejamība  par mērķa grupai pieejamajiem pakalpojumiem un tiesībām tiek nodrošināta ar mājas lapas www.dzivotlatvija.lv starpniecību, kā arī NVOTV integrācijai apaļā galda diskusijās.

Veicinot aktīvu imigrantu sabiedrisko organizāciju veidošanosprojektā ir sagatavota mentoru programma līdzdalības veicināšanai, kurā ir iesaistīti mentori - Trešo valstu pilsoņi. Tās mērķis ir  iesaistīt Trešo valstu piederīgos, nesen naturalizētos Latvijas pilsoņus no imigrantu ģimenēm, kā arī nepilsoņus piedalīties pilsoniskās aktivitātēs, veidot iniciatīvas grupas un biedrības imigrantu interešu apzināšanai un pārstāvībai. Paredzēts, ka mentoru pilotprojekti tiks uzsākti tuvākajā laikā.

NVO kapacitātes un sadarbības jautājumi projekta laikā tiek risināti ar Dialoga platformas palīdzību. Projekta ietvaros notikušas jau divas tikšanās, kurās imigrantu integrācijas jomā aktīvās NVO apmainījās ar jomas aktualitātēm un Trešo valstu piederīgo vajadzībām, kā arī diskutēja par nozīmīgākajiem politikas instrumentiem – ES Patvēruma un migrācijas fonda aktivitāšu plānošanu Latvijā, imigrantu integrāciju ietekmējošo likumdošanu un rīcībpolitiku.

*Trešo valstu valstspiederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./1.

Papildu informācija: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, mob. tel. nr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

Notiks brīvprātīgo apmācības "Ko darīt, kad nav ko darīt?"

13.04.2015. Vēlies uzzināt par noderīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām, analizēt to priekšrocības un izprast, kā un kādos pasākumos iespējams iesaistīties? Vēlies attīstīt savas idejas un pārvērst tās personīgajā darbības plānā? Ja Tava atbilde ir "Jā!", tad piesakies neformālās izglītības apmācībām!

Pieteikšanās anketa pieejama ŠEIT<<

Apmācības notiek biedrības „Patvērums „Drošā māja”” un sadarbības partnera „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” īstenotā projekta Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3 ietvaros. Projekta norises laiks: 2014. gada 28. novembris – 2015. gada 30. jūnijs. Projekta īstenošanas laikā tiks noorganizētas 8 apaļā galda diskusijas, ar kuru palīdzību tiks veicināta izpratne par trešo valstu valstspiederīgajiem aktuāliem jautājumiem un veicināta aktīvāka trešo valstu pilsoņu iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos, politikas plānošanā un publisko pakalpojumu attīstībā, kā arī mazinātas domstarpības sabiedrībā attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem.

Projektu (līdz) finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

21.aprīlī www.nvotv.lv notiks diskusija "Vai Latvijā pastāv trešo valstu valstspiederīgo diskriminācija?"

13.04.2015. Šā gada 21. aprīlī plkst. 13:00 notiks apaļā galda diskusija "Vai Latvijā pastāv trešo valstu valstspiederīgo diskriminācija?" Diskusijā piedalīsies pārstāvji no Latvijas Cilvēktiesību centra, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas, Rīgas domes Konsultatīvās padomes, kā arī nevalstiskās organizācijas pārstāvis un trešās valsts valstpiederīgais. Diskusija notiks Brīvības gatvē 204, Rīgā un būs vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv .

Diskusija notiek biedrības „Patvērums „Drošā māja”” un sadarbības partnera „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” īstenotā projekta Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros. Projekta norises laiks: 2014. gada 28. novembris – 2015. gada 30. jūnijs. Projekta īstenošanas laikā tiks noorganizētas 8 apaļā galda diskusijas, ar kuru palīdzību tiks veicināta izpratne par trešo valstu valstspiederīgajiem aktuāliem jautājumiem un veicināta aktīvāka trešo valstu pilsoņu iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos, politikas plānošanā un publisko pakalpojumu attīstībā, kā arī mazinātas domstarpības sabiedrībā attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem.

Projektu (līdz) finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

7.aprīlī www.nvotv.lv notiks diskusija par nodarbinātību

01.04.2015. Šā gada 7. aprīlī plkst. 13:00 notiks apaļā galda diskusija par Nodarbinātību un darbā iekārtošanās aspektiem trešo valstu pilsoņiem. Diskusijā piedalīsies pārstāvis no Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmēju, personāla atlases kompānijas un nevalstiskā sekotra pārstāvji, kā arī nodarbināts trešās valsts valstpiederīgais. Diskusija notiks Brīvības gatvē 204, Rīgā un būs vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv.

Diskusija notiek biedrības „Patvērums „Drošā māja”” un sadarbības partnera „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” īstenotā projekta Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros. Projekta norises laiks: 2014. gada 28. novembris – 2015. gada 30. jūnijs. Projekta īstenošanas laikā kopumā tiks noorganizētas 8 apaļā galda diskusijas, ar kuru palīdzību tiks veicināta izpratne par trešo valstu valstspiederīgajiem aktuāliem jautājumiem un veicināta aktīvāka trešo valstu pilsoņu iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos, politikas plānošanā un publisko pakalpojumu attīstībā, kā arī mazinātas domstarpības sabiedrībā attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem.

Projektu (līdz) finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

Projekta ietvaros notikušas brīvprātīgo apmācības

23.03.2015. Lai veicinātu izpratnes palielināšanu par brīvprātīgo darbu, kā arī sagatavotu potenciālos brīvprātīgos brīvprātīgā darba veikšanai, projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3” ietvaros, šā gada 21.martā jauniešu studijā "BaMbuss" notika biedrības „Patvērums „Drošā māja”” organizētas neformālās izglītības apmācības "Brīvprātīgā darba ABC". Apmācības vadīja nodibinājuma "Baltijas Reģionālais fonds" pārstāve Ginta Salmiņa.

Fotogalerija

Apmācību laikā dalībnieki apguva tādas tēmas kā: vispārējs ievads par brīvprātīgā darba būtību; ieguvumi, veicot brīvprātīgo darbu (personīgie un profesionālie); kādi ir brīvprātīgā darba organizēšanas principi un soļi; kā rīkoties nestandarta situācijās? kā motivēt sevi un apkārtējos?

Lai paplašinātu brīvprātīgo zināšanas par dažādām iespējām, kurās brīvprātīgie (īpaši jaunieši) var iesaistīties un kā lietderīgi pavadīt brīvo laiku, aprīlī notiks otrais projektā paredzētais apmācību seminārs „Ko darīt, kad nav ko darīt?”. Apmācību laikā plānots attīstīt idejas un izstrādāt konkrētus ieteikumus, kā iespējams izmantot brīvo laiku, vai arī laiku, ja jaunieši  ir ārpus izglītības iestādēm un/vai nav nodarbināti, kā arī analizēt dažādas iespējas un to priekšrocības un ieguvumus.

Paralēli semināriem un ņemot vērā, ka daļa no brīvprātīgajiem ir trešo valstu valstspiederīgie, brīvprātīgajiem Rīgā tiek īstenotas arī dažādas aktivitātes Latvijas kultūras iepazīšanai, kā arī katram sava kultūrmantojuma demonstrēšanai >>Brīvprātīgais prezentē Tadžikistānu.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" (granta līguma Nr. IF/2013/1.a./1) īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

Piesakies neformālās izglītības apmācībām "Brīvprātīgā darba ABC"!

16.03.2015. Šā gada 21.martā no plkst. 10:00 līdz 17:00 jauniešu studijā "BaMbuss" - Brīvības gatvē 204, Rīgā - notiks neformālās izglītības apmācības "Brīvprātīgā darba ABC". 

Pieteikuma forma<<

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" (granta līguma Nr. IF/2013/1.a./1) īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

17.martā notiks diskusija par ārvalstnieku izglītības iespējām Latvijā, līdzšinējo praksi un lielākajiem izaicinājumiem

12.03.2015. Šā gada 17. martā plkst. 13:00 notiks apaļā galda diskusija par Ārvalstnieku izglītības iespējām Latvijā, līdzšinējo praksi un lielākajiem izaicinājumiem. Diskusijā piedalīsies pārstāvji no Izglītības un Zinātnes ministrijas, Izglītības iestādes, nevalstiskā sektora, studentu organizācijas un trešās valsts valstpiederīgais students. Diskusija notiks Brīvības gatvē 204, Rīgā un būs vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv .

Diskusija notiek biedrības „Patvērums „Drošā māja”” un sadarbības partnera „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” īstenotā projekta Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3” ietvaros. Projekta norises laiks: 2014. gada 28. novembris – 2015. gada 30. jūnijs. Projekta īstenošanas laikā tiks noorganizētas 8 apaļā galda diskusijas, ar kuru palīdzību tiks veicināta izpratne par trešo valstu valstspiederīgajiem aktuāliem jautājumiem un veicināta aktīvāka trešo valstu pilsoņu iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos, politikas plānošanā un publisko pakalpojumu attīstībā, kā arī mazinātas domstarpības sabiedrībā attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem.

Projektu (līdz) finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


Trešo valstu valstspiederīgie latviešu sarunvalodu apgūst Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

13.02.2015. Šā gada 13.februārī latviešu sarunvalodas kluba dalībnieki - Trešo valstu valstspiederīgie - apmeklēja Gaismas pili - Latvijas Nacionālo Bibliotēku (LNB), kuras grāmatu krājums satur vairāk kā 4 miljonus vienību un aptver visas zinātņu nozares ar pamatprofilu humanitārajās un sociālajās zinātnēs. 

Ēkā Mūkusalas ielā 3 jeb Gaismas pilī Latvijas Nacionālā bibliotēka atrodas kopš 2014. gada. Bibliotēkas ēku projektējis pasaulē atzītais latviešu izcelsmes arhitekts Gunārs Birkerts (ASV) un tā ir viena no nozīmīgākajām kultūras būvēm 21. gadsimtā Latvijā. 

Fotogalerija

Ekskursija notika latviešu valodā gida pavadībā. Tās laikā dalībnieki viesojās dažādu nozaru lasītavās, apmeklēja izstādi „Lauku ļaudis”, kā arī iepazinās ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5.stāvā esošo Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvi, kurā atrodas viena no svarīgākajām Latvijas kultūras mantojuma sastāvdaļām – Krišjāņa Barona Dainu skapis.

Jau kopš šā gada 8.janvāra projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" aktivitāšu ietvaros tiek piedāvāti latviešu valodas kursi sešās Latvijas pilsētās - Alūksnē, Balvos, Liepājā, Olainē, Stopiņos, Rīgā, nodarbības organizējot dažādiem valodu līmeņiem, galvenokārt iesaistot seniorus, jauniešus, ārvalstu studentus – Trešo valstu pilsoņus. Visās iepriekšminētajās pilsētās tiks piedāvāti arī latviešu sarunvalodas klubi – iepazīstinot mērķa grupu ar Latvijas kultūru, tradīcijas, vēsturi, kultūrēsturiskos objektus, piesaistot vietējas nozīmes kopienu resursus – muzejus, bibliotēkas, skolas, kultūras centrus -  tādējādi mazinot psiholoģisko barjeru uzsākt runāt latviešu valodā.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" (granta līguma Nr. IF/2013/1.a./1) īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

Notiks apaļā galda diskusija par latviešu valodas apguves iespējām

09.02.2015. Šā gada 10. februārī plkst. 13:00 notiks apaļā galda diskusija par latviešu valodas apguves iespējām Trešo valstu pilsoņiem, līdzšinējo praksi un izmantojamām metodēm. Diskusijā piedalīsies pārstāvis no Latviešu valodas aģentūras, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, nevalstiskā sektora un Trešo valstu valstpiederīgie.  Diskusija notiks Brīvības gatvē 204, Rīgā un būs vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv

Diskusija notiek biedrības „Patvērums „Drošā māja”” un sadarbības partnera „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” īstenotā projekta Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai ” ietvaros. Projekta norises laiks: 2014. gada 28. novembris – 2015. gada 30. jūnijs. Projekta īstenošanas laikā tiks noorganizētas 8 apaļā galda diskusijas, ar kuru palīdzību tiks veicināta izpratne par trešo valstu valstspiederīgajiem aktuāliem jautājumiem un veicināta aktīvāka trešo valstu pilsoņu iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos, politikas plānošanā un publisko pakalpojumu attīstībā, kā arī mazinātas domstarpības sabiedrībā attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem.

Projektu (līdz) finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

Trešo valstu valstspiederīgie piedalās Alūksnes jubilejas jostas aušanā!

22.01.2014. Šā gada 2.janvārī apritēja 95 gadi kopš Alūksnei piešķirtas pilsētas tiesības un tamdēļ no janvāra līdz pat pilsētas svētkiem pilsētā notiek dažādi jubilejai veltīti pasākumi. Pirmais no tiem bija 9.janvārī plkst.11.00 Alūksnes Jaunajā pilī, kad tika uzsākta īpašās Alūksnes jubilejas jostas aušana, kurā ieaust pirmos rakstus bija aicināta pašvaldības vadība un domes deputāti. 

Pasākumu apmeklēja un jostas darināšanā piedalījās arī latviešu sarunvalodas klubiņa dalībnieki - Alūksnē dzīvojošie Trešo valstu valstspiederīgie*.

Fotogalerija

Alūksnes jostā ir ieaustas trīs svarīgas un stipras latviešu rakstu zīmes – krusts, aplis un Dieva zīme. Krusts, viens no formas ziņā vienkāršākajiem rakstiem, daudzkārt izmantots par aizsargzīmi. Tas ir arī dzīvības, laimes un enerģijas simbols. Aplis ir enerģiju koncentrējošs Saules, pilnības un mūžības simbols. Savukārt Dieva zīme attēlo pasaules kalnu, debesu jumu, gaismu, tiekšanos uz augšu, kā arī vēlēšanos piesaistīt Dieva padomu un palīdzību.

Alūksnes novada pašvaldības kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte pasākuma laikā uzsvēra, ka Alūksnes jostas fragmenti varētu kļūt arī par īpašo pašvaldības nākamā gada spēka dāvanu, savukārt lielā josta, kuras tapšanā alūksnieši būs iesaistījušies, noteikti tiks izmantota noformējumam valsts svētkos un citos Alūksnei nozīmīgos pasākumos.

Jau kopš šā gada 8.janvāra projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" ietvaros Alūksnē notiek biedrības "Patvērums "Drošā māja"" organizēti latvieši valodas kursi un latviešu sarunvalodas klubiņš.

Latviešu valodas kursi personām bez priekšzināšanām norit pirmdienās un otrdienās plkst. 17:00, savukārt tiem, kuriem ir nelielas latviešu valodas priekšzināšanas, kursus piedāvā apmeklēt trešdienās un ceturtdienās plkst. 17:00.

Latviešu sarunvalodas kursi Trešo valstu valstspiederīgajiem bez priekšzināšanām notiek pirmdienās plkst. 12:00 un otrdienās plkst. 16:00, ar nelielām priekšzināšanām - otrdienās un trešdienās plkst. 17:00.

Nodarbības notiek: Kanaviņu ielā 14, Alūksnē. 

Vairāk informācijas: Gunta Vīksne, tālrunis: (+371) 67898343, (+371) 25565098

Projekts uzsākts 2014.gada 28.novembrī ar mērķi attīstīt daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, paaugstināt mērķa grupas motivāciju līdzdalībai sabiedrības procesos. To īsteno nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja””, piesaistot sadarbības partneri biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Aktivitātes turpināsies līdz 2015. gada 30. jūnijam.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3"  (granta līguma Nr. IF/2013/1.a./1) īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

*Trešo valstu valstspiederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

 

Notiks apaļā galda diskusija par Uzturēšanās atļauju saņemšanas kārtību

23.01.2015. Šā gada 27. janvārī plkst. 13:00 notiks apaļā galda diskusija par Uzturēšanās atļauju saņemšanas kārtību, to likumisko regulējumu, nepieciešamajām izmaiņām likumdošanā, atļauju saņemšanas labo un slikto praksi. Diskusijā piedalīsies pārstāvji no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), nevalstiskā sektora, juristi un trešo valstu valstpiederīgie.  Diskusija notiks Brīvības gatvē 204, Rīgā un būs vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv.

Diskusija notiek biedrības „Patvērums „Drošā māja”” un sadarbības partnera „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” īstenotā projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros. Projekta norises laiks: 2014. gada 28. novembris – 2015. gada 30. jūnijs. Projekta īstenošanas laikā tiks noorganizētas 8 apaļā galda diskusijas, ar kuru palīdzību tiks veicināta izpratne par trešo valstu valstspiederīgajiem aktuāliem jautājumiem un veicināta aktīvāka trešo valstu pilsoņu iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos, politikas plānošanā un publisko pakalpojumu attīstībā, kā arī mazinātas domstarpības sabiedrībā attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem.

Projektu (līdz) finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu.

Informāciju sagatavoja: Ginta Salmiņa, e-pasts: ginta.salmina@gmail.com, tālr.: 29256888

Publicēja: Rasa Saliņa, e-pasts: rasa.salina@gmail.com, tālr. 22026355

 

IESPĒJA: Piesakies mentoru programmai!

12.01.2015. Aicinām naturalizētos pilsoņus, nepilsoņus un trešo valstu piederīgos ar pastāvīgo uzturēšanas atļauju apgūt projektu vadības un sabiedriskās līdzdalības prasmes!

Tās ļaus palīdzēt citiem nepilsoņiem un ārzemēs dzimušajiem Latvijas iedzīvotājiem aktīvi iesaistīties Latvijas sabiedrības dzīvē, tai skaitā savu interešu aizstāvībā.

Kas var pieteikties mentoru programmai?

• Latvijā dzīvojošie cilvēki, kas ieguvuši Latvijas pilsonību, naturalizējoties pēdējo 10 gadu laikā;
• Latvijas nepilsoņi;
• Trešo valstu pilsoņi ar pastāvīgo uzturēšanās atļauju Latvijā. 

Mentoru programmas dalībnieku atlases kritēriji:

• Kandidātiem jābūt strādājošajiem ar pastāvīgu darbu vai studentiem; 
• Nepieciešamas vidēji labas vai labas latviešu valodas zināšanas;
• Vēlama pilsonisko aktivitāšu vai brīvprātīgā darba pieredze;
• Mums ir svarīga jūsu motivācija – pieteikumam jāietver motivācijas vēstuli (latviešu, krievu vai angļu valodās).

Ko PROVIDUS piedāvā mentoru programmas dalībniekiem?

• Iespēju apmācību ceļā izkopt līderības un mentoringa prasmes;
• Iespēju iegūt projektu vadības prasmes;
• Jaunas zināšanas par līdzdalības metodēm un iespējām Latvijā;
• Iespēju iegūt nelielu finansējumu (projekta izdevumi + neliela stipendija) savam līdzdalības projektam, lai atbalstītu trešo valstu valstspiederīgo un nepilsoņu aktīvu iesaisti pilsoniskās aktivitātēs. 

Mentoru programma ietver 2 nodarbības nedēļā no 2015. gada februāra sākuma līdz 2015. gada marta beigām. Tāpat programmā ieplānoti 2 mēneši savu projektu realizēšanai tiem programmas dalībniekiem, kuri veiksmīgi absolvēs apmācības, un kuru projektu idejas iegūs augstāko novērtējumu.

Kā var pieteikties?

Atsūtiet savu CV un motivācijas vēstuli ar e-pasta adresi un telefona numuru uz ilze.arnesta@providus.lv līdz 2015. gada 29.janvārim.

Pasākums notiek projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”.

 

    

Trešo valstu valstspiederīgos aicina piedalīties integrācijas kursos un aktivitātēs sešās Latvijas pilsētās

03.12.2014. Ar mērķi attīstīt daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem* pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī paaugstinātu mērķa grupas motivāciju līdzdalībai sabiedrības procesos, nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja””, piesaistot sadarbības partneri biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, 2014. gada novembrī ir uzsākusi īstenot atbalsta projektu "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3". Projekta norises laiks: 2014. gada 28. novembris – 2015. gada 30. jūnijs.

Projekta aktivitāšu ietvaros tiek piedāvāti latviešu valodas kursi sešās Latvijas pilsētās - Alūksnē, Balvos, Liepājā, Olainē, Stopiņos, Rīgā, nodarbības organizējot dažādiem valodu līmeņiem, galvenokārt iesaistot seniorus, jauniešus, ārvalstu studentus – Trešo valstu pilsoņus.

! Tuvāko latviešu valodas kursu norises datumi:

6.janvāris plkst. 18:00, Liepāja, Lielā iela 14;

7.janvāris plkst. 17:30, Balvi, Brīvības iela 47;

8.janvāris plkst.18:00, Alūksne, Kanaviņu iela 14;

9.janvāris plkst. 18:00, Olaine, Stacijas iela 38a;

9.janvāris plkst.18:00, Stopiņu novada Saurieši, Burtnieku iela 7;

13.janvāris plkst. 17:30, Rīga, Lāčplēša iela 75-1.

Papildu informācijas iegūšana un pieteikumu dalībai projekta aktivitātēs reģistrēšana: Gunta Vīksne, tālrunis: (+371) 67898343, (+371) 25565098, e-pasts: drosa.maja@apollo.lv.­­­­­

Visās iepriekšminētajās pilsētās tiks piedāvāti arī latviešu sarunvalodas klubi – iepazīstinot mērķa grupu ar Latvijas kultūru, tradīcijas, vēsturi, kultūrēsturiskos objektus, piesaistot vietējas nozīmes kopienu resursus – muzejus, bibliotēkas, skolas, kultūras centrus -  tādējādi mazinot psiholoģisko barjeru uzsākt runāt latviešu valodā.

Latviešu valodas pielietošanu sadzīvē motivēs iespēja līdzdarboties brīvprātīgo darbā, kā arī dažādu vecumu un nacionalitāšu cilvēkiem piedāvātās Integrācijas nodarbības – atbalsta pasākumi mazaizsargātām Trešo valstu pilsoņu grupām. Nodarbību ietvaros Rīgā tiks turpinātas jau iepriekšējos** integrācijas projektos uzsāktās radošās nodarbības – meistarklases, savukārt Stopiņos, Alūksnē un Balvos projekta mērķa grupas tiks iepazīstinātas ar šādu aktivitāšu nozīmību sociālo kontaktu veidošanā, jo nodarbībās, lai paaugstinātu sociālā atbalsta pieejamību, tiks piesaistītas vietējās mazaizsargāto personu grupas – seniori, personas ar īpašām vajadzībām, sievietes, ģimenes ar bērniem.

Lai uzlabotu informācijas pieejamību par Trešo valstu piederīgajiem pieejamajiem pakalpojumiem un tiesībām Latvijā, projektā tiks sniegta individuāla palīdzība pirms vai pēc iebraukšanas Latvijā – piedāvājot speciālistu konsultācijas gan telefoniski, elektroniski, gan tiekoties klātienē.

Īpaši veidotā sižetu ciklā „Uzzini, kur uzzināt!” tiks atspoguļoti Trešo valstu pilsoņiem aktuālie problēmsituāciju risinājumi, dodot iespēju ar sižetiem iepazīties projekta mērķa grupai gan esot Latvijā, gan pirms iebraukšanas Latvijā.

Informācijas pieejamība par Trešo valstu piederīgajiem pieejamajiem pakalpojumiem un tiesībām tiks nodrošināta ar mājas lapas www.dzivotlatvija.lv starpniecību, kā arī ar internetā ievietotās NVOTV integrācijai apaļā galda diskusijām, piedāvājot interesentiem uzdot interesējošos jautājumus pirms raidījuma, kā arī uzdodot tos tiešraidē.

Informatīvajā dienā „Riču Raču” mērķa grupai tiks nodrošināta iespēja ne tikai satikties ar citu novadu aktivitātēs iesaistītajiem Trešo valstu valstpiederīgajiem, praktizējot latviešu valodas zināšanas un stāstot par savu novadu, bet arī saņemt konsultācijas no projekta darbiniekiem-jomas praktiķiem, projekta konsultantiem, projekta sadarbības partnera „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” ekspertiem par imigrantiem aktuāliem jautājumiem.

Veicinot aktīvu imigrantu sabiedrisko organizāciju veidošanos, tiks pilotēta mentoru programma līdzdalības veicināšanai trešo valstu piederīgajiem ar mērķi  iesaistīt Trešo valstu piederīgos, nesen naturalizētos Latvijas pilsoņus no imigrantu ģimenēm, kā arī nepilsoņus piedalīties pilsoniskās aktivitātēs, veidot iniciatīvas grupas un biedrības imigrantu interešu apzināšanai un pārstāvībai.

NVO kapacitātes un sadarbības jautājumi projekta laikā tiks risināti ar Dialoga platformas pilnveidošanas palīdzību. Dialoga platformas tikšanās imigrantu integrācijas jomā aktīvās NVO apmainīsies ar jomas aktualitātēm un Trešo valstu piederīgo vajadzībām, kā arī diskutēs par nozīmīgākajiem politikas instrumentiem – ES Patvēruma un migrācijas fonda aktivitāšu plānošanu Latvijā, imigrantu integrāciju ietekmējošo likumdošanu un rīcībpolitiku. Tāpat tikšanās nodrošinās līdzdalību diskusijās par jautājumiem, kas tiek apspriesti Konsultatīvajā padomē Trešo valstu pilsoņu integrācijai un Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomē.

Projekta budžets ir EUR 169 939,12, tai skaitā Fonda finansējums EUR 127 454,34 un Valsts budžeta finansējums EUR 42 484,78.  Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./1.

**Trešo valstu valstspiederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis

**Projekts ir secīgs turpinājums 2013. un 2014. gadā īstenotajiem Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas projektiem „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai” un „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai 2”.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Papildu informācija:

Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

Mob. tel. nr. (+371) 22026355

rasa.salina@gmail.com

Brīvprātīgais darbs - atbalsts cits citam | Patvērums Drošā Māja
Brīvprātīgais darbs - atbalsts cits citam
Brīvprātīgo darbs Riču Raču 13.06.2015. | Patvērums Drošā Māja
Brīvprātīgo darbs "Riču Raču" 13.06.2015.
City Rally Integrācijai | Patvērums Drošā Māja
City Rally Integrācijai
Integrācija un neformālā izglītība | Patvērums Drošā Māja
Integrācija un neformālā izglītība
Integrācijas projekta noslēgums 29.06. | Patvērums Drošā Māja
Integrācijas projekta noslēgums, 29.06.
Info diena Riču Raču 13.jūnijs | Patvērums Drošā Māja
Info diena Riču Raču, 13.jūnijs
Latviešu valodas nodarbība 8.jūnijs | Patvērums Drošā Māja
Latviešu valodas nodarbība, 8.jūnijs
Mūzikas vakars 14.05. | Patvērums Drošā Māja
Mūzikas vakars, 14.05.
Brīvprātīgo apmācības 25.aprīlis | Patvērums Drošā Māja
Brīvprātīgo apmācības, 25.aprīlis
Spēļu vakars 30.04. | Patvērums Drošā Māja
Spēļu vakars, 30.04.
Vakariņas sveču gaismā 16.04. | Patvērums Drošā Māja
Vakariņas sveču gaismā, 16.04.
Ekskursija uz Rundāles pili | Patvērums Drošā Māja
Ekskursija uz Rundāles pili
Saeimas apmeklējums 17.04. | Patvērums Drošā Māja
Saeimas apmeklējums, 17.04.
Radošā nodarbība 22.04. | Patvērums Drošā Māja
Radošā nodarbība, 22.04.
Radošās darbnīcas nodarbība Stopiņos | Patvērums Drošā Māja
Radošās darbnīcas nodarbība Stopiņos
Radošā nodarbība 13.03. | Patvērums Drošā Māja
Radošā nodarbība, 13.03.
Radošā nodarbība 11.03. | Patvērums Drošā Māja
Radošā nodarbība, 11.03.
Latviešu valodas nodarbība 31.03. | Patvērums Drošā Māja
Latviešu valodas nodarbība, 31.03.
Apmācības Brīvprātīgā darba ABC | Patvērums Drošā Māja
Apmācības "Brīvprātīgā darba ABC"
Brīvprātīgais prezentē Tadžikistānu | Patvērums Drošā Māja
Brīvprātīgais prezentē Tadžikistānu
Radošās darbnīcas nodarbība Alūksnē | Patvērums Drošā Māja
Radošās darbnīcas nodarbība Alūksnē
Gaismas pils apmeklējums 13.02. | Patvērums Drošā Māja
Gaismas pils apmeklējums, 13.02.
Dalība Alūksnes jubilejas jostas darināšanā | Patvērums Drošā Māja
Dalība Alūksnes jubilejas jostas darināšanā
Nodarbība klubiņā Viens otram 14.01. | Patvērums Drošā Māja
Nodarbība klubiņā "Viens otram", 14.01.
Pirmā latviešu valodas nodarbība 13.01. | Patvērums Drošā Māja
Pirmā latviešu valodas nodarbība, 13.01.