lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Izvērtējuma ziņojums par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšanu

Ievietots: 06.07.2017

No 2016.gada 1.decembra līdz šā gada 30.maijam iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" ietvaros biedrības "Patvērums "Drošā māja"" 2 sociālie darbinieki un 10 sociālie mentori ir snieguši atbalstu 340 mērķa grupas pārstāvjiem no 18 valstīm. Mēnesī vidēji apkalpoti 184 cilvēki. Saziņa ar klientiem tika nodrošināta ar darbinieku un tulku/valodu zinātāju starpniecību.

Izvērtējumā secināts, ka lielākajai daļai mērķa grupas klientu, ierodoties Latvijā, nekavējoši un paralēli ir bijis jārisina daudzas situācijas un problēmas, kas tos iekļauj mazaizsargāto klientu kategorijā un pakļauj sociālās atstumtības riskam. Savukārt sociāliem darbiniekiem un sociāliem mentoriem lielam skaitam klientu - mēnesī vidēji 171 klientam jeb 92%, ir bijis jāsniedz maksimāli daudz atbalsta, lai pēc iespējas operatīvāk atrisinātu identificētās klienta problēmas.

„Galvenokārt speciālistiem ir bijis jābūt kā vidutājiem starp klientu un daudzām citām iestādēm un speciālistiem, mazinot klientu negatīvo noskaņojumu par iejušanās grūtībām Latvijā, mazinot psihoemocionālo spriedzi, motivējot iesaistīties dažādās aktivitātēs un pasākumos, vairākkārtīgi skaidrojot, kādas ir un kādas būs finansiālās iespējas, ja persona paliks Latvijā,” norāda Sandra Zalcmane, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja. „Kopumā bēgļu skaits Latvijā ir neliels, tāpēc ikviena klienta situācija tiek risināta individuāli, piedāvājot konkrētai personai konkrētu situācijas risinājumu”.

Viņa norāda, ka sadarbība sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma sniegšanas laikā ir nodrošināta ar Rīcības plānā noteiktajām institūcijām - Iekšlietu ministriju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un tās pakļautībā esošo PMC “Mucenieki”, Nodrošinājuma valsts aģentūru, Labklājības ministriju un Sabiedrības integrācijas fondu, Kultūras ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un atsevišķām pašvaldībām, tai skaitā Ropažu novada Bāriņtiesu, Nodarbinātības valsts aģentūru, Latviešu valodas aģentūru u.c. Notikušas arī atsevišķas tikšanās ar ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja pārstāvjiem. Lai nodrošinātu iespējami operatīvāku palīdzību patvēruma meklētājiem, sadarbībā ir iesaistītas un palīdzību sniedz arī vairākas nevalstiskās un reliģiskās partnerorganizācijas: piemēram, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” un “Gribu palīdzēt bēgļiem”, Pestīšanas armija, Betānijas klosteris u.c., kā arī notikusi sadarbība ar vairākiem privātiem uzņēmējiem un sabiedrībā aktīviem cilvēkiem.

Pārskata periodā pakalpojums tika nodrošināts klientiem Patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki” un ārpus tā dzīvojošajiem:

- patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmas ietvaros;

- personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi;

- personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Pakalpojumu nodrošināja profesionāli sociālie darbinieki un sociālie mentori ar iepriekšēju Latvijā un ārvalstīs gūtu pieredzi darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

Ar pilnu sniegtā pakalpojuma izvērtējumu var iepazīties biedrības "Patvērums "Drošā māja"" sagatavotajā Izvērtējuma ziņojumā<<

Tajā ir apkopota tematiskā informācija par pakalpojumu, sniegta klientu sociālā portreta analīze, informācija par sociālo darbinieku un sociālo mentoru darbu un paveikto sešu mēnešu laikā.

Iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam. Pakalpojumu biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sniedz Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Finansējums 85% apmērā ir piešķirts no Eiropas Sociālā fonda, un 15% finansē Latvijas valsts.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com