Living Books against Discrimination

3. starptautiskā tikšanās – Starptautiskais dzīvās bibliotēkas pasākums

Projekta „SHERBOOK Living Books against Discrimination” kulminācija notika Spānijas mazpilsētā Lorkā, sadarbībā ar Cazalla Intercultural. Starptautiskā pasākuma laikā katrs projekta partneris sagatavoja dzīvās grāmatas un visi projekta dalībnieki organizēja dzīvās bibliotēkas lasījumus Lorkas iedzīvotājiem.

Sagatavojoties starptautiskajam dzīvās bibliotēkas pasākumam, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgie sagatavoja divu veidu grāmatas. Par kultūru (Latvijas iedzīvotājs) un par bērnības grūtībām un diskrimināciju.

Starptautiskā tikšanās sastāvēja no divām daļām. Pirmā noritēja mazā Spānijas ciematā Kojā (Coy), kas bija arī interesanta kultūras pieredze. Pirmajā daļā tika prezentēta nacionālo pasākumu pieredze un plānots starptautiskais dzīvās bibliotēkas pasākums. Savukārt otrā daļa notika Lorkā, kur tika iekārtota pasākuma norises vieta, vadīts pasākums un izvērtēts projekts.

Projekta rezultātā dalīborganizāciju pārstāvji gan teorētiski, gan praktiski apguva korektas dzīvās bibliotēkas organizēšanas un vadīšanas principus; darbu, sagatavojot grāmatas vai pašiem gatavojoties būt grāmatai; viesojās un apmainījās ar pieredzi divās ar divām organizācijām Itālijā un Spānijā.Nacionālais dzīvās bibliotēkas pasākums

29. aprīlī biedrības „Patvērums „Drošā māja”” telpās norisinājās neliela, bet emocijām, idejām un atklāsmēm bagāta dzīvā bibliotēka, kurā piedalījās trīs grāmatas.
Pasākums tika organizēts Jaunatne darbībā projekta „Sherbook: Living Library against Discrimination” ietvaros. Šī projekta laikā jaunieši no piecām organizācijām apguva dzīvās bibliotēkas metodiku kā līdzekli tolerances vairošanai un cīņai pret diskrimināciju. Organizējot pasākumu, svarīgi bija to veidot, atbilstoši noteikumiem un priekšrakstiem (vairāk informācijas linkos zemāk).

„Vegāne”
Lasot grāmatu „Vegāne” jeb kā viņa pati sevi nodēvēja „Vegānisms – ceļš uz veselību un mieru”, atklājās daudzas interesantas lietas. Piemēram, vegānisms nav tikai striktas diētas ievērošana, bet ietver arī daudzas citas lietas – vegāni neiet uz cirku, jo tur tiek ekspluatēti dzīvnieki, vegāni nenēsā ādas izstrādājumus. Interesanti, ka šī grāmata bija saskārusies ar ļoti negatīvu attieksmi no medicīnas darbinieku puses, īpaši grūtniecības laikā.

„LGBT in Georgia”
Gruzīniete Marieta atklāja pārējiem nezināmo situāciju par lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu skaudro dzīvi Gruzijā, kur šiem cilvēkiem joprojām nākas savu dzīvesveidu piekopt lielā slepenībā, lai izvairītos no sabiedrības un varas iestāžu negatīvās reakcijas. Gruzijā joprojām pret seksuālajām minoritātēm vēršas ne tikai noraidoši, bet pat ar neslēptu agresiju. Grūtības ar arī organizācijām, kas cīnās par seksuālo minoritāšu tiesībām.

„Bulgāriete Latvijā”
Meitene uz Latviju atbraukusi pirms nepilna gada Eiropas brīvprātīgajā darbā un mūsu valstī iemīlējusies. Pašlaik viņa rūpīgi strādā pie tā, lai varētu pati nodrošināt savu dzīvi Latvijā tādā līmenī, kādu pati vēlas – šeit dzīvot, mācīties un strādāt patstāvīgi. Interesants ir viņas stāsts par problēmām, ar ko viņa saskārusies un atbalstu, ko saņēmusi.
Visas trīs grāmatas raisīja interesantas pārdomas un diskusijas, kuru galvenās atziņas skatāmas fotogalerijā.

Informācija par dzīvās bibliotēkas metodiku:

Metodes aizsācēju mājas lapa

Eiropas Komisijas ceļvedis dzīvās bibliotēkas organizatoriem


2. starptautiskā tikšanās Asti

No 22.līdz 24.februārim (2014) biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jaunieši piedalījās otrajā starptautiskajā pieredzes apmaiņā projektā „Living Books against Discrimination” Asti Itālijā. Brauciena mērķis bija partneru līdzšinējā darbā gūto atziņu apmaiņa, padomu sniegšana un noslēguma pasākuma – starptautiskas dzīvās bibliotēkas - plānošana. Dalībnieki bija katras partnerorganizācijas grupas vadītājs ar savu dzīvās bibliotēkas organizēšanas komandu.

Pasākuma pirmajā dienā katra valsts, iesaistot pārējos, prezentēja kādu no metodēm, kas tiek pielietota nacionālā dzīvās bibliotēkas pasākuma plānošanai. Ungārijas organizācija Colour Space, kuras dalībnieki ir bibliotekāru programmas studenti vadīja kritisko domāšanu attīstošu metodi „Nirvana”, kas demonstrēja vieglu personīgo stereotipu noteikšanu un vērtēšanu, kas ir izmantojama, lai noteiktu, kādi stereotipi būtu laužami dzīvās bibliotēkas pasākumā. Spāņi no Cazalla Intercultural izmantoja jau labi zināmo spēli One Step Forward, kas veicina pašanalīzi, liekot iejusties diskriminētas personas ādā. Otra Ungārijas organizācija BTGA arī parādīja veidu, kā analizēt diskriminācijas sekas caur „Diskriminācijas apli”. Itālijas Progetto Sherwood visus iesaistīja Molekulas aktivitātē, kur katram dalībniekam nācās sastādīt savu identitāti un tad atteikties no tās daļām, tā parādot, ka identitāte bieži var atšķirties un ka dažādās vidēs diskriminācijas iemesli var būt citādi. Latvijas jaunieši parādīja, kā šajā kontekstā izmantot Prāta rakstīšanas metodi straujai interesantu ideju ģenerēšanai un kā to pielāgot konkrētajai situācijai, kurā trūkst ideju.

Otra būtiskākā aktivitāte bija dzīvās bibliotēkas metodes izmantošana praktiski, kurā grāmatas bija partnerorganizāciju pārstāvji, savukārt lasītāji bija pārējie dalībnieki. Šajā aktivitātē organizācijas viena no otras uzzināja par citu pieredzi, plānojot savus dzīvās bibliotēkas pasākumus un kādas grūtības katram bijušas vai tiek sagaidītas.
Citās aktivitātēs tika pārdomātas starptautiskā dzīvās bibliotēkas pasākuma publicitātes veidošanas iespējas; nosprausti nākotnes darba uzdevumi un to termiņi, kā arī pārrunāts starptautiskā pasākuma laika plānojums un vispārējā darba kārtība.


Īstenošanas laiks: 2013.gada 5.augusts – 2014.gada 25.septembris. Partnerorganizācijas : Cazalla Intercultural (Lorka, Spānija); BTGA (Budapešta, Ungārija); Colour Space (Peša, Ungārija); Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” (Rīga, Latvija).

Projekta mērķi:

1. Veicināt jauniešos solidāru un uz integrāciju orientētu attiecību veidošanu. Casa del Popolo (Cilvēku māja) jau vairākus gadus ir vieta, kurā satikties dažādas izcelsmes un kultūru jauniešiem, turklāt Asti ir maz citu iespēju un vietu, kur jauniešiem īstenot aktivitātes. Tāpēc viens no mūsu mērķiem ir veidot dažādas aktivitātes sociālās integrācijas un solidaritātes veicināšanai, lai pilsētas sabiedrībā attīstītu daudzveidību un cīnītos pret kultūras nabadzību.

2. Mērķtiecīgi un pašiem baudot, piedāvāt cilvēkiem iespēju satikties. Aizsākot dzīvo grāmatu bibliotēku un izmantojot webradio mēs vēlamies cilvēkiem dot iespēju pašiem caur runāto valodu dalīties ar sabiedrību zināšanās, pieredzē un liecībās. Lai gan dalīties savā pieredzē mēdz būt grūti, šo cilvēku vēlme būt sabiedrības daļai ir stiprāka, tāpēc tā veicina vienaudžu solidaritāti un attīsta rīcību un līdzdarbošanos ar mērķi padarīt savu kopienu labāku.

3. Dot jauniešiem iespēju ar baudu pavadīt savu brīvo laiku izglītojošā veidā un ar sociālu ievirzi. Attīstīt dzīvo bibliotēku kā instrumentu kā instrumentu saskarsmei un jauniešu iekļaušanai. Ar to arī ceram jauniešos veicināt interesi pašiem iesaistītes aktivitāšu īstenošanā, balstoties uz savu kompetenci, vēlmēm un interesēm.

4. Īstenot apmācību programmas un kampaņas, lai veicinātu dzīvās bibliotēkas kā instrumenta atpazīstamību. Sadarbojoties ar Radiodietro (interneta radio) un SleepenwebTV (jauniešu vadītu interneta televīziju Asti apkārtnē) būs iespējas izplatīt informāciju par projektu.

5. Diskutējot un apmainoties ar idejām starp pārējām nacionālajām grupām vēlamies paplašināt mūsu skatījumu uz tēmām un problēmām Eiropas dimensijā, kurā jauniešiem būtu iespēja uzzināt par dažādiem diskriminācijas cēloņiem, ar kuriem saskaras Eiropas iedzīvotāji.

Plānotās aktivitātes:

Projekta pirmā daļa – sagatavošanās – ietver iepriekšējās plānošanas vizīti, kurā nacionālo grupu pārstāvjiem ir iespēja tikties un kopā sagatavot projekta īstenošanas darba kārtību un plānu.

Projekta otrais posms ir norisināsies nacionālā līmenī, kur katrā valstī projekta dalībnieki iegūs informāciju un pieredzi par dzīvajām bibliotēkām un savā starpā apmainīsies ar idejām par dažādām izstumtības un diskriminācijas situācijām, ar kurām jaunieši ir saskārušies, cīnījušies vai kurām bijuši liecinieki. Šī posma noslēgumā dzīvās bibliotēkas plānošanā un organizēšanā iesaistītajiem jauniešiem būs iespēja tikties ar pārējiem projekta partneriem, lai apmainītos ar iegūto informāciju par dzīvajām bibliotēkām, kā arī savu pieredzi un izstrādātajiem modeļiem metodes izmantošanai nacionālā pasākuma īstenošanā, kā arī projekta galvenā pasākuma – starptautiskā dzīvās bibliotēkas pasākuma īstenošanai.

Projekta noslēdzošajā posmā visas nacionālās grupas sadarbosies, plānojot un organizējot plašu dzīvās bibliotēkas pasākumu Lorkā Spānijā, kurā jaunieši izmantos projekta gaitā iegūtās zināšanas un pieredzi, kā arī radīs īsu dokumentālo filmu par savu pieredzi, piedaloties šajā projektā.


Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Dzīvās bibliotēkas nacionālais pasākums | Patvērums Drošā Māja
Dzīvās bibliotēkas nacionālais pasākums
Living Books against Discrimination - 2. starptautiskā tikšanās | Patvērums Drošā Māja
Living Books against Discrimination - 2. starptautiskā tikšanās
Living Books against Discrimination - Iepriekšējās plānošanas vizīte | Patvērums Drošā Māja
Living Books against Discrimination - Iepriekšējās plānošanas vizīte