Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai

Noslēdzas projekts, kura ietvaros visā Latvijā īstenotas plašas informatīvās aktivitātes cilvēktirdzniecības mazināšanai

27.11.2015. Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” speciālisti informē, ka šā gada 30.novembrī noslēdzas projekts “Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai”.

Projektā 15 mēnešu laikā īstenoto aktivitāšu mērķis bija ar inovatīviem pakalpojumiem paplašināt atbalsta sistēmu cilvēktirdzniecības upuriem, paaugstināt informētības līmeni sociālā darba speciālistu un nacionālās NVO koalīcijas organizāciju* darbinieku vidū, kā arī veidot interaktīvus preventīvos pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai. Projekta mērķa grupa bija cilvēktirdzniecības upuri, jaunieši - kā viena no lielākajām riska grupām, personas ar invaliditāti, upuru un potenciālo upuru radinieki, draugi un paziņas, NVO, kas pārstāv augšminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, biedri, darbinieki un brīvprātīgie.

Lai nodrošinātu atbalstu cilvēku tirdzniecības upuriem, projekta ietvaros notika atbalsta grupas, sniedzot daudzveidīgu palīdzību, tai skaitā nodrošinot psihosociālo atbalstu cilvēktirdzniecības upuriem, kuri no seksuālās vardarbības cietuši pirms ilga laika. Kopumā notikušas 20 tikšanās.

Ar mērķi nodrošināt 2013.gada 17.decembrī izveidotās NVO koalīcijas platformas cilvēku tirdzniecības mazināšanai organizāciju darbinieku, biedru un brīvprātīgo profesionālo prasmju attīstīšanu, iepazīstinātu ar cilvēktirdzniecības aktualitātēm Latvijā, Eiropā un pasaulē, tika organizēts viens 2 dienu apmācību seminārs Rīgā. 12 koalīcijas platformas dalīborganizācijām organizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni pie projekta sadarbības partneriem Igaunijā - „Living for Tomorrow” un Polijā - „La Strada Foundation against Trafficking in Persons and Slavery”.

Projekta ietvaros biedrības eksperti un brīvprātīgo koordinatori apmācīja biedrības, NVO koalīcijas platformas organizāciju u.c. jauniešu organizāciju brīvprātīgos, lai sagatavotu viņus kā vienaudžu izglītotājus. Brīvprātīgā darba popularizēšanai un cilvēktirdzniecības tēmas aktualizēšanai vienaudžu izglītotāji organizēja 5 vienas dienas simulācijas spēles riska grupu jauniešiem Rīgā un reģionos. Olainē, Tukumā, Salaspilī, Dobelē un Valmierā simulācijas spēlē zināšanas ieguva 98 jaunieši.

Lai informētu un izglītotu sabiedrību, tai skaitā jauniešus – biedrības Informatīvais treileris apceļojis 39 skolas, Bērnu un jauniešu centrus Rīgā un Latvijas reģionos, kopumā par cilvēktirdzniecību informējot gandrīz 2 000 skolēnus.

Lai veicinātu profesionāla sociālā darba attīstību, projekta ietvaros notikuši pieci reģionālie semināri Dobeles, Talsu, Madonas, Cēsu un Preiļu pašvaldībās, un izstrādāts praktisks metodiskais materiāls sociālajiem darbiniekiem darbam ar cilvēktirdzniecības upuriem. Kopumā semināros apmācīts 141 jomas speciālists.

“Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros notikusi biedrības “Patvērums “Drošā māja”” sociālā rehabilitācijas pakalpojuma pilnveidošana, izstrādāta kvalitātes vadības sistēma ISO 9001.

*NVO koalīcijas platformā cilvēku tirdzniecības mazināšanai, kas 2013.gada nogalē tika izveidota pēc biedrības «Patvērums «Drošā māja»» iniciatīvas, apvienojušās 12 organizācijas: «Patvērums «Drošā māja»», «Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija», «Sociālo Pakalpojumu Aģentūra» struktūrvienība ģimenes krīzes centrs «Mīlgrāvis», «Latvijas Samariešu apvienība» Krīzes centrs bērniem un sievietēm «Māras centrs», «Talsu novada krīžu centrs», «Baltijas Reģionālais fonds», biedrība «Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības», biedrība «Īrijas latviešu nacionālā padome», «Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem «Paspārne»», nodibinājums «Centrs Valdardze», Daugavpils pilsētas domes ģimenes atbalsta centrs-patversme un «Pestīšanas armija».

Aktivitātes tika īstenotas  projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Tā īstenošana tika uzsākta 01.09.2014. un noslēgsies 30.11.2015. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Noticis informatīvs pasākums - meistarklase par cilvēktirdzniecību

26.10.2015. Lai informētu par biedrības "Patvērums "Drošā māja"" paveikto cilvēktirdzniecības problemātikas mazināšanā, kā arī  sniegtu iespēju klātienē piedalīties interaktīvā nodarbībā - meistarklasē par cilvēktirdzniecību, šā gada 19.oktobrī biedrības sadarbības partneriem un medijiem tika rīkots informatīvs, izglītojošs pasākums, kurā aktīvi piedalījās vairāk kā 30 dažādu valsts iestāžu (tai skaitā skolu), nevalstisko organizāciju, vēstniecību un mediju pārstāvji.

 

"Pasākuma laikā mēs vēlējāmies demonstrēt metodes, kādas izmantojam darbā ar jauniešiem, lai attīstītu šīs riska grupas drošumspēju gadījumos, kas saistās ar dažādu iespēju izmantošanu ārzemēs. Jāteic, ka nodarbības laikā katram dalībniekam bija savs skatījums uz cilvēku tirdzniecību. Tāpēc - līdzīgi kā mēs strādājam ar jauniešiem - mēs visi kopā pārrunājām tēmas nianses un personīgo pieredzi, tā veidojot kolektīvas zināšanas," pēc pasākuma iespaidos dalās viens no "Patvērums "Drošā māja"" jauniešu izglītotājiem par cilvēktirdzniecību Reinis Grāvītis. Viņaprāt ir ļoti svarīgi dažādām cilvēktirdzniecības problemātikas mazināšanā iesaistītajām pusēm apzināties šo tēmu. "Vieniem tā var būt ir personīga interese, citiem šādas apmācības un zināšanu papildināšana turpmāk var palīdzēt uzlabot sadarbību profesionālā līmenī neatkarīgi no tā, vai viņš ir sociālais darbinieks, klases audzinātājs, projektu uzraugs vai grāmatvedis, jo darbu mēs visi veicam komandā."

Jauniešu izglītotājs R.Grāvītis vada meistarklasi.

R.Grāvītis stāsta, ka jauniešu izglītotāju darbs ikdienā saistās ar simulācijas spēļu vadīšanu, nodarbību organizēšanu un vadīšanu skolās, jauniešu centros, bērnu namos un citur. Viņu uzdevums jauniešiem ir izskaidrot cilvēku tirdzniecības procesu, sākot ar vervēšanu. "Apmācību laikā mēs pārrunājam tādas praktiskas lietas kā drošība internetā, darba līguma sastāvdaļas, drošības jautājumi, dodoties uz vai uzturoties ārzemēs, krīzes situāciju risināšanu u.c. Daudz runājam par uzticēšanos un drošas informācijas iegūšanu". Viņš norāda, ka gada laikā izglītošanas darbs noticis jau vairāk kā 100 izglītības iestādēs visā Latvijā.

Pasākumā piedalījās un ar saviem iespaidiem dalījās arī Rīgas Hanzas vidusskolas 11.klases skolniece Krista Lubiņa, kura strādā pie zinātniski pētnieciskā darba izstrādes ar mērķi izvērtēt "Patvērums "Drošā māja"" nodarbību par cilvēktirdzniecību efektivitāti skolās. Viņa norādīja, ka veicot jauniešu anketēšanu pirms un pēc nodarbībām, ir izdarījusi pirmos secinājumus. Proti, šādām apmācībām ir būtiska nozīme jauniešu izglītošanā. "Ja sākotnēji skolēnam bija ļoti vājas zināšanas par cilvēktirdzniecību vai tādu nebija nemaz, tad pēc šādām nodarbībām viņi samērā detalizēti zin par šo problemātiku, tai skaitā par vervēšanu un palīdzības saņemšanas iespējām," tā K.Lubiņa. Viņa arī norādija, ka darbs pie izpētes darba vēl turpinās un pateicās "Patvērums "Drošā māja"" par nozīmīgo izglītojošo darbu skolās un iespēju sadarboties.

Rīgas Hanzas vidusskolas 11.klases skolniece K.Lubiņa

Notikuma ietvaros atzinīgus vārdus par biedrības darbu teica arī "Bureau Veritas Latvia" valdes locekle Iveta Lazdiņa, kura svinīgā gaisotnē biedrībai "Patvērums "Drošā māja"" pasniedza kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu ISO 9001. "Biedrība „Patvērums „Drošā Māja”” ir spērusi ļoti nozīmīgu soli uz priekšu, parādot, ka arī nevalstiskā organizācija var apliecināt savu darbības izpildījumu, ļaujot to auditēt un novērtēt no procesu plānošanas, analīzes, pilnveides viedokļa, kā to paredz kvalitātes vadības sistēmas standarts ISO 9001. Saņemot šo sertifikātu, biedrība apliecina, ka ir gatava un tā strādā atbilstoši sistēmiskajām prasībām: ir izvērtēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi  un tie tiek kontrolēti, darbinieki ir sagatavoti un apmācīti, ir noteikta komunikācija, kā rīkoties visdažādākajās situācijās, tai skaitā, kā rīkoties ļoti saspringtās, cilvēkiem ļoti sensitīvās un brīžiem nepatīkamās situācijās, lai tās iespējami ātri un profesionāli risinātu," savā uzrunā norādīja "Bureau Veritas Latvia" pārstāve. "Apsveicam un vēlam veiksmi visam kolektīvam! Kvalitātes vadības sertifikāta ISO 9001 pamats ir kolektīva kopdarbs un ieguldījums," rezumēja I.Lazdiņa.

"Bureau Veritas Latvia" valdes locekle I.Lazdiņa pasniedz ISO 9001 sertifikātu "Patvērums "Drošā māja" vadītājai S.Zalcmanei.

Aktivitāte tika īstenota  projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Tā īstenošana uzsākta 01.09.2014. un noslēgsies 30.11.2015. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 


Biedrībai "Patvērums "Drošā māja"" piešķirts ISO 9001 sertifikāts

22.10.2015. Šā gada 19.oktobrī svinīgā gaisotnē biedrībai "Patvērums "Drošā māja"" pasniegts kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts ISO 9001 sociālās rehabilitācijas jomā. Kā norādīja "Bureau Veritas Latvia" valdes locekle Iveta Lazdiņa - „Patvērums „Drošā māja”” ir pirmā nevalstiskā organizācija, kurai viņas pārstāvētais uzņēmums Latvijā piešķir kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu ISO 9001.

"Bureau Veritas Latvia" valdes locekle I.Lazdiņa pasniedz ISO 9001 sertifikātu "Patvērums "Drošā māja" vadītājai S.Zalcmanei.

"Ir pierasts, ka kvalitātes vadības sistēmas tiek sertificētas ražošanas uzņēmumos un pakalpojumu sniegšanas jomā. Biedrība „Patvērums „Drošā Māja”” ir spērusi ļoti nozīmīgu soli uz priekšu, parādot, ka arī nevalstiskā organizācija var apliecināt savu darbības izpildījumu, ļaujot to auditēt un novērtēt no procesu plānošanas, analīzes, pilnveides viedokļa, kā to paredz kvalitātes vadības sistēmas standarts ISO 9001. Saņemot šo sertifikātu, biedrība apliecina, ka ir gatava un tā strādā atbilstoši sistēmiskajām prasībām: ir izvērtēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi  un tie tiek kontrolēti, darbinieki ir sagatavoti un apmācīti, ir noteikta komunikācija, kā rīkoties visdažādākajās situācijās, tai skaitā, kā rīkoties ļoti saspringtās, cilvēkiem ļoti sensitīvās un brīžiem nepatīkamās situācijās, lai tās iespējami ātri un profesionāli risinātu," savā uzrunā norādīja "Bureau Veritas Latvia" pārstāve.

Viņa uzsvēra, ka iegūtais sertifikāts arī norāda, ka biedrība ir gatava apmācīt un iesaistīt jaunus darbiniekus, ja tam rodas nepieciešamība. "Biedrības sertifikācijas sfēra ir sociālā rehabilitācija. Šajā sfērā vissvarīgākā ir darbinieku gatavība dažādām dzīves situācijām, rīkoties organizēti un pat ļoti koordinēti.  Rast ātri un iespējami labāko risinājumu, lai novērstu nenoteiktību, neizpratni, laika un resursu lieku tēriņu. Protams, būtiska ir gatavība pilnveidot/ mainīt ko savos procesos. Apsveicam un vēlam veiksmi visam kolektīvam! Kvalitātes vadības sertifikāta ISO 9001 pamats ir kolektīva kopdarbs un ieguldījums," rezumēja I.Lazdiņa.

Uzņēmums “Bureau Veritas” ir dibināts 1828. gadā. Tas ir globāls līderis testēšanas, inspekciju un sertifikācijas jomā, piedāvājot augstas kvalitātes pakalpojumus un palīdzot klientiem sasniegt pieaugošās prasības attiecībā uz kvalitāti, drošību, apkārtējās vides aizsardzību un sociālo atbildību. Kā uzticams partneris “Bureau Veritas” piedāvā inovatīvus risinājumus – daudz vairāk par vienkāršu atbilstības konstatēšanu atbilstoši dažādiem noteikumiem un standartiem. Piedāvātie pakalpojumi palīdz samazināt riskus, uzlabot uzņēmuma darbību un popularizēt ilgtspējīgu attīstību.  “Bureau Veritas” pamatvērtības ietver līdzsvarotu, ētisku darbību, objektīvu novērtējumu un apstiprinājumu, uz klientu vērstu skatījumu un drošību darbā. “Bureau Veritas” atzinušas un akreditējušas lielākās nacionālās un starptautiskās organizācijas. Fakti par uzņēmumu: 64 000 darbinieku, 1330 biroju un laboratoriju 140 valstīs, 400 000 klientu, 8 biznesa līniju vadošās pozīcijās pasaulē, 900 akreditāciju un to deleģēšanu, "Bureau Veritas" kotējas "Euronext Paris" fondu biržā.

 

Kvalitātes vadības sistēma izstrādāta projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Tā īstenošana uzsākta 01.09.2014. un noslēgsies 30.11.2015. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


Jaunieši ir vieni no galvenajiem potenciālajiem cilvēktirdzniecības upuriem

13.10.2015. Reinis Grāvītis ir biedrības «Patvērums «Drošā māja»» brīvprātīgo koordinators un jauniešu izglītotājs par cilvēktirdzniecības tematiku. Ar savu entuziasmu un radošo pieeju viņš ir nodevis savas specifiskās zināšanas un prasmes vairāk nekā 100 izglītības iestādēs visā Latvijā*, un nu sarunā ar «Apollo» atklāj to, kāpēc ir tik svarīgi izglītot tieši jauniešus.

Foto: APOLLO

Cik lielu komandu tu vadi, un kas ir tas, ar ko jūs ikdienā nodarbojaties?

Mēs esam aptuveni 10 cilvēku grupa, lielākoties rīdzinieki. Apmācītāju darbs saistās ar simulācijas spēļu vadīšanu, nodarbību organizēšanu un vadīšanu skolās, jauniešu centros, bērnu namos un citur. Mūsu uzdevums ir izskaidrot cilvēku tirdzniecības procesu, sākot jau ar vervēšanu. Apmācību laikā mēs pārrunājam tādas praktiskas lietas kā drošība internetā, darba līguma sastāvdaļas, drošības jautājumi, dodoties uz vai uzturoties ārzemēs, krīzes situāciju risināšanu u.c. Daudz runājam par uzticēšanos un drošas informācijas iegūšanu.

Kāda ir tava sajūta par Latvijas jauniešiem? Viņi apzinās, ka šāda problēma ir reāla un var viņus skart?

Kaut kāda informācija par cilvēktirdzniecību jauniešiem jau ir, taču nianses viņi neapzinās. Mēs radām vidi, kur salikt dalībnieku zināšanas pa plauktiņiem, palīdzot saprast kopainu. Piespiedu darbu jaunieši apzinās kā cilvēktirdzniecības formu, ir arī jauniešu grupas, kur ir dzirdēts par narkotiku piespiedu pārvadāšanu, arī seksuālo ekspluatāciju.

Jūs aicina vai paši piedāvājat savas nodarbības?

Gan tā, gan tā. Nu jau vairāk nekā gadu mēs apmeklējam skolas, esam bijuši vairāk nekā 100 izglītības iestādēs visā Latvijā. Sākotnēji mēs zvanījām un piedāvājām nodarbības, bija grūti pārliecināt un stāstīt, kāpēc šādas apmācības ir tik svarīgas jauniešiem. Vēlāk izplatījām informāciju ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu par iespēju aicināt mūs uz skolām. Interese bija milzīga, turklāt pārsteidza, ka vislielākais pieprasījums bija Latgalē.

Nu jau esam bijuši visā Latvijā - Kurzemē, Vidzemes ziemeļos, no Lejasciema līdz Apei, no Alojas līdz Staicelei, Alūksnē, arī Rucavā un Viesītē un citur.

Kāda vecuma jauniešiem jūsu nodarbības ir paredzētas?

Tās ir gan vidusskolas, gan pamatskolas, gan profesionālās skolas, gan speciālās skolas, gan bērnu SOS ciematu asociācijas punkti un pašvaldību jauniešu centri. Tātad ļoti dažādu vecumu jauniešiem.

Visu interviju lasiet portālā APOLLO<<

Zvanot uz diennakts Uzticības tālruni cilvēku tirdzniecības mazināšanai (+371) 28612120, ikviens var saņemt informāciju par nepieciešamo rīcību konkrētajā situācijā un izmantot to kā vienu no resursiem, ja ir nepieciešama palīdzība cilvēku tirdzniecības gadījumos Latvijā vai ārvalstīs. Zvani un meklē palīdzību!

Pasargā sevi un savus tuviniekus!     

*Aktivitātes tiek īstenotas projekta «Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai» ietvaros, ko finansiāli atbalsta atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 

Informāciju publicēja (saskaņojot ar apollo.lv redakciju): Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


19.oktobrī aicina uz pasākumu - meistarklasi par cilvēktirdzniecību

08.10.2015. Šā gada 19.oktobrī plkst. 14:00 biedrība "Patvērums "Drošā māja"" Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā - Uzvaras bulvārī 2a, Rīgā, sadarbības partneriem un medijiem rīko informatīvu pasākumu par cilvēku tirdzniecību. Paredzēts, ka tā ietvaros pasākuma dalībniekiem būs iespēja uzzināt par biedrības paveikto problemātikas mazināšanā, kā arī tiks sniegta unikāla iespēja piedalīties interaktīvā nodarbībā - meistarklasē par cilvēktirdzniecību.

Programma:

Laiks

Aktivitāte

14:00 – 14:05

 

S.Zalcmane. 18.oktobris – Eiropas Savienības diena pret cilvēktirdzniecību. Tēmas aktualitāte un projektā paveiktais. Prevences nozīme.

14:05 – 14:10

R.Grāvītis. Vienaudžu izglītotāju paveiktais projekta ietvaros – simulācijas spēles un nodarbības skolās, to nozīme cilvēktirdzniecības mazināšanā.

14:10 – 14:20

Zinātniski pētnieciskā darba par „Patvērums „Drošā māja”” nodarbību efektivitāti skolās secinājumi.

14:20 – 15:50

 

R.Grāvītis, L.Bauermeistere. Interaktīva nodarbība – meistarklase par cilvēktirdzniecību (skolēnu apmācību modelis).

Vietu skaits ierobežots.

Dalībniekiem un masu mediju pārstāvjiem lūdzam pieteikties pie sabiedrisko attiecību konsultantes Rasas Saliņas pa tālruni 22026355, e-pastu: rasa.salina@gmail.com.

Aktivitāte tiek īstenota  projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Tā īstenošana tika uzsākta 01.09.2014. un noslēgsies šā gada 30.novembrī. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


Cilvēktirdzniecība - problēma ar skaudru tendenci

01.10.2015. Vai tu palīdzētu un pieņemtu savās mājās cilvēktirdzniecības upuri? Šis ir viens no jautājumiem, kuru biedrības «Patvērums «Drošā māja»» rīkotajā seminārā Rīgā uzdeva Polijas starptautiskās nevalstiskās organizācijas «La Strada Foundation against Trafficking in Persons and Slavery»* prezidentei Irēnai Davidai-Olčekai (Irena Dawid-Olczyk). Portāls «Apollo» izmantoja iespēju aprunāties ar organizācijas vadītāju, kura interviju Latvijas medijiem sniedza pirmo reizi.

Foto: APOLLO

Organizācijai ir divdesmit gadu ilga pieredze palīdzības sniegšanā cilvēku tirdzniecības upuriem. Lai noskaidrotu ārvalstu pieredzi šīs problēmas kontekstā biedrības «Patvērums «Drošā māja»» rīkotajā seminārā «NVO koalīcijas** organizāciju izglītošana par darbu ar cilvēktirdzniecības upuriem un potenciālajām riska grupām» I. Davida-Olčeka dalījās informācijā par starpprofesionālās un starpinstitucionālās sadarbības veidošanu, attīstīšanu, pilnveidošanu, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanas pamatprincipiem u.c.

Ar ko «La Strada Foundation against Trafficking in Persons and Slavery» Polijas pieredze ir atšķirīga no Baltijas valstu pieredzes cilvēktirdzniecības jomā?

Mēs esam nevalstiska organizācija, kas eksistē ļoti ilgi. Līdz ar to mūsu pozīcija Polijā ir ļoti stipra. Jāteic, ka uzsākām strādāt ar cilvēktirdzniecības problēmu pirms to sāka darīt valsts institūcijas. Mēs kā organizācija izveidojām sistēmu, 90.tajos gados veicām arī policistu apmācības. Kopumā esam palīdzējuši upuriem no trīsdesmit valstīm.

Vai varat nosaukt konkrētas lietas, kuras valsts mērogā organizācija ir panākusi?

Liels sasniegums ir tas, ka ir izveidots valsts nozīmes centrs cilvēktirdzniecības upuriem - gan ārvalstniekiem, gan vietējiem iedzīvotājiem. Mēs esam ļoti svarīgs izglītošanas un mācību centrs visiem tiem, kuri ir saistīti ar cilvēktirdzniecības mazināšanu. Strādājam ar pašu radītām un mūsdienīgām metodēm. Par patiesu panākumu uzskatu to, ka cilvēki mums reizēm zvana, pat ja viņi nezina, kas ir cilvēktirdzniecība, vai nezina mūsu organizācijas specifiku. Taču viņi zina, ka uz konkrēto tālruņa numuru zvanot, atbildēs Ļenas kundze, kura noteikti viņiem palīdzēs. Šāda informācija par mums riņķo ne tikai Polijā.

Par jūsu centru zina arī citās valstīs?

Jā, piemēram, Ukrainā, Bulgārijā. Tās valstis, no kurām cilvēki Polijā ieceļo.

Cik cilvēkiem esat palīdzējuši?

Visā savā darbības laikā esam palīdzējušilīdz trim tūkstošiem cilvēku. Skaitlis ir aptuvens, jo palīdzība cietušajiem bieži tiek sniegta vairāk nekā vienu gadu.

Visu interviju lasiet portālā APOLLO<<

«La Strada Foundation against Trafficking in Persons and Slavery» darbību uzsāka 1995. gadā trīspusējās cilvēku tirdzniecības apkarošanas projekta ietvaros, un nu tajā ir iesaistītas astoņas valstis – Baltkrievija, Bulgārija, Čehija, Maķedonija, Moldova Nīderlande, Polija un Ukraina. Organizācijai ir liela pieredze savas un citu valstu upuru rehabilitācijā un reintegrācijā, jo Polija ir gan upuru izcelsmes, tranzīta, gan arī mērķa valsts. Organizācijas misija ir veidot pasauli, kurā nepastāv cilvēku tirdzniecība un kurā tiek ievērotas cilvēktiesības. Tā ir viena spēcīgākajām organizācijām, kas gan izveidoja šo sadarbības tīklu, gan mērķtiecīgi attīsta sociālā atbalsta sistēmu no cilvēku tirdzniecības cietušām personām, īpašu uzmanību pievēršot personām, kuras ir iebraucēji – imigranti.

*tulk. «La Strada Fonds pret cilvēku tirdzniecību un verdzību»

**NVO koalīcijas platformā cilvēku tirdzniecības mazināšanai, kas 2013.gada nogalē tika izveidota pēc biedrības «Patvērums «Drošā māja»» iniciatīvas, apvienojušās 12 organizācijas: «Patvērums «Drošā māja»», «Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija», «Sociālo Pakalpojumu Aģentūra» struktūrvienība ģimenes krīzes centrs «Mīlgrāvis», «Latvijas Samariešu apvienība» Krīzes centrs bērniem un sievietēm «Māras centrs», «Talsu novada krīžu centrs», «Baltijas Reģionālais fonds», biedrība «Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības», biedrība «Īrijas latviešu nacionālā padome», «Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem «Paspārne»», nodibinājums «Centrs Valdardze», Daugavpils pilsētas domes ģimenes atbalsta centrs-patversme un «Pestīšanas armija».

Seminārs notika  projekta «Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai» ietvaros, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju publicēja (saskaņojot ar apollo.lv redakciju): Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

        

Jauniešu dienas ietvaros Valmierā iepazīstina ar cilvēku tirdzniecības draudiem

07.09.2015. 4.septembrī, Valmierā viesojās biedrības “Patvērums “Drošā māja”" pārstāvji, lai caur dažādām aktualitātēm pievērstu uzmanību un censtos skaidrot cilvēku tirdzniecības problēmu, gan bērniem un jauniešiem, gan citiem interesentiem.

Dienas pirmajā pusē Valmieras Valsts ģimnāzijā norisinājās nodarbības, kurās, kopā ar jauniešiem no dažādām vecuma grupām, caur neformālās izglītības metodēm, tika atklāts cilvēku tirdzniecības process.

“Patvērums “Drošā māja”" pārstāvis Reinis Grāvītis norādīja, ka neformālās izglītības metodes, kuru laikā tiek apkopotas kolektīvās zināšanas par problēmu – bērniem savā starpā runājot, saprotot to, kas viņiem jau zināms par tematu, kā arī dodot viņiem jaunas zināšanas radošos apstākļos -, ir viens no veidiem, kas vislabāk ļauj izkristalizēt nozīmīgākos problēmas aspektus. “Citi varbūt brīnās, kā mēs ar lapiņām un puķītēm stāstām par tik nopietniem tematiem, bet beigās, tos izmantojot, ļoti labi sakārtojas galvenie temata jautājumi”.

Grāvītis atklāja, ka parasti, viesojoties skolās vai jauniešu centros, bērni apzinās problēmu, zina to, kas viņiem nav skaidrs tās ietvaros, kā arī spēj izdalīt dažādas cilvēku tirdzniecības formas. Diemžēl teju katrā vietā aptaujātie ir sastapušies ar piespiedu darba gadījumu ģimenes vai tuvāko paziņu lokā.

Pēcpusdienā Valmieras Integrētās Bibliotēkas telpās notika praktisks seminārs par cilvēktirdzniecības procesu (vervēšanu, potenciālā upura identificēšanu un iesaistītajām institūcijām). Uz semināru īpaši tika aicināti pašvaldību un sociālo dienestu pārstāvji.

Sociālajiem darbiniekiem ir liela loma potenciālā cilvēku tirdzniecības gadījuma novēršanā. “Runājot ar jauniešiem, būtiskāk ir uzsvērt to, kā viņš pats var pamanīt vervēšanas gadījumu, kā kritiski izvērtēt kādu darba piedāvājumu vai mācību apmaiņas programmu. Speciālistiem, atkarībā no tā, ko viņi dara ikdienā, jāprot saskatīt uzvedības izmaiņas vai tendences, kas raksturīgas, atšķirot potenciālu cilvēku tirdzniecības upuri”, norāda R. Grāvītis.

Vakarpusē, pie Valmieras Kultūras centra, Biedrības “Patvērums “Drošā māja”" jaunieši aicināja interesentus iejusties cilvēku tirdzniecības upura ādā un, ar maisu galvā, iziet šķēršļu joslu, ar melnu plēvi aizklātā telti. Atrakcija tēlaini atspoguļoja cilvēku tirdzniecības procesu, radot priekšstatu par problēmas īsto, nepatīkamo dabu. “Iekšā ir izveidots tāds ceļš, lai cilvēks nonāktu neērtā situācijā, tiktu fiziski nospiests uz ceļiem, un rastos tās nepatīkamās izjūtas, kuras rada kaut mazāko iespaidu par to, kā jūtas cilvēku tirdzniecības upuri”, norāda Reinis Grāvītis.

Apmeklētāji tika aicināti arī atbildēt uz jautājumiem saistībā ar cilvēku tirdzniecību, tos apspriest savā starpā, kā arī ar biedrības pārstāvjiem.

Skolniece Līva stāsta, ka šķēršļu joslā sajūtas bija diezgan biedējošas, jo tu nezini, kur tev jāiet un kas tev jādara: “Ja tāda situācija ir īstenība, tad cilvēks paliek bezspēcīgs un viņam var nodarīt jebko”. Līva ieguvusi zināšanas arī par to, kā izvairīties no potenciāliem draudiem, piemēram, šaubīgiem darba sludinājumiem, neskaidru līgumu parakstīšanas, kā arī to, ka nedroši ir arī tepat Latvijā, piemēram, orgānu tirdzniecības kontekstā.

Interesenti varēja aplūkot arī Pretcilvēktirdzniecības informatīvo treileri, kurā apkopotas detaļas no potenciāliem cilvēku tirdzniecības upuru dzīves apstākļiem, vizuāli uzskates materiāli, par to, kas notiek ar cilvēkiem dažādās problēmas izpausmes formās, piemēram, orgānu tirdzniecībā.

Sestdien, 5.septembrī, Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda” aktīvajiem jauniešiem bija iespēja piedalīties simulācijas spēlē par cilvēku tirdzniecību, lai daudzpusīgi iepazītu dažādas ekspluatācijas formas un apzinātos pieejamos instrumentus sevis pasargāšanai.

Palīdzību cilvēku tirdzniecības mazināšanā jebkurā diennakts laikā var saņemt, zvanot uz biedrības Uzticības tālruni cilvēktirdzniecības mazināšanai (+371) 28612120. Palīdzību ārkārtas situācijās sniegs arī Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments: +371 67016364 (darba laikā), +371 26337711 (ārpus darba laika).

Ieteikumi, brīdinājumi, plānotājs un kontaktinformācija ceļotājam ērtā veidā pieejami mobilā telefona aplikācijā “Ceļo droši”, kas bez maksas ielādējama Ārlietu ministrijas mājaslapā

Aktivitātes tika īstenotas projektos “Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai”, ko finansiāli atbalsta atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija un “Read the Small Print!”, ko finansiāli atbalsta ASV vēstniecība Rīgā. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Saite uz pirmavotu

Informāciju sagatavoja: Tīna Druva-Druvaskalne no portāla "Valmieras ziņas"/ papildināja Rasa Saliņa un Reinis Grāvītis


8. un 9. septembrī biedrība rīko izglītojošu semināru NVO koalīcijas platformas cilvēku tirdzniecības mazināšanai organizācijām

04.09.2015. Šā gada 8. un 9. septembrī biedrības "Patvērums "Drošā māja"" telpās - Lāčplēša ielā 75-1, Rīgā, notiks izglītojošs seminārs „NVO koalīcijas organizāciju izglītošana par darbu ar cilvēktirdzniecības upuriem un potenciālajām riska grupām”.

8.septembrī semināra norises laikā no plkst. 10:00 - 17:00 dalībnieki apgūs/ papildinās zināšanas par tēmām: starpprofesionālās un starpinstitucionālās sadarbības veidošana, attīstīšana un pilnveidošana; atbalsta un pašpalīdzības grupu dinamika; kvalitatīva pakalpojuma sniegšanas pamatprincipi, individuālo sociālo gadījumu rezultātu izvērtēšana; starptautiskās pieredzes pārņemšana darbā ar culvēktirdzniecības upuriem. Lektore: „La Strada Foundation against Trafficking in Persons and Slavery” prezidente Irena Dawid-Olzcek (Polija).

9.septembrī seminārs notiks no plkst. 9:00 - 17:00. Semināra tēmas: Darbā iekārtošanas firmu loma nodarbinātības veicināšanā jeb kā palīdzēt klientam atrast darbu; cilvēku tirdzniecības problēmas, to  risināšana; cilvēku ekspluatācijas veidi; fiktīvās laulības; cilvēku tirdzniecības mehānismi; vervēšana un tās veidi; vardarbības upuris un psiholoģiskās sekas, kādas rada cietušajam cilvēku tirdzniecības fakts; politikas plānošana cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā un sadarbības koordinēšanas mehānisms; darba ekspluatācija, tās identificēšanas kritēriji, tendences, novēršana, atbildīgās institūcijas Latvijā un Eiropā; cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšana; darbam ar cilvēku tirdzniecības upuri nepieciešamās zināšanas un prasmes; rehabilitācijas būtiskie akcenti. Rehabilitācijas pakalpojumu tīkls, starpinstitucionāli koordinēti atbalsta pakalpojumi cilvēku tirdzniecībā cietušām personām un viņu ģimenēm; Latvijā pirmais Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības novēršanai; biedrības "Patvērums "Drošā māja"" veiktie preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības izplatības mazināšanai Latvijā. Lektori: “Patvērums “Drošā māja”” juriste Gita Miruškina, “Talsu novada krīžu centrs” psiholoģe Inta Poudžiunas, “Par brīvu Vidzemi no cilvēktirdzniecības” vadītājs/jurists Arturs Vaišļa, “Patvērums “Drošā māja”” valdes priekšsēdētāja/sociālā darbiniece Sandra Zalcmane.

NVO koalīcijas platformā cilvēku tirdzniecības mazināšanai apvienojušās 12 organizācijas: „Patvērums „Drošā māja””, „Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija”, „Sociālo Pakalpojumu Aģentūra” struktūrvienība ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”, „Latvijas Samariešu apvienība” Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs”, „Talsu novada krīžu centrs”, „Baltijas Reģionālais fonds", biedrība „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības”, biedrība „Īrijas latviešu nacionālā padome”, „Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne””, nodibinājums „Centrs Valdardze”, Daugavpils pilsētas domes ģimenes atbalsta centrs-patversme un „Pestīšanas armija”.

Aktivitāte tiek īstenota  projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Tā īstenošana uzsākta 01.09.2014. un ilgs līdz 30.11.2015. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Dobelē notikusi simulācijas spēle par cilvēktirdzniecību

26.08.2015. Šā gada 18.augustā biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jaunieši sadarbībā ar Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centru Dobeles novada pašvaldībā organizēja simulācijas spēli par cilvēku tirdzniecību, kopumā pulcējot vairāk kā 20 jauniešus un centra darbiniekus. 

Fotogalerija

Pēc spēles, atbildot uz jautājumu, kādi ir Tavi ieguvumi no piedalīšanās spēlē, dalībnieki atbildēja:

- Es ieguvu pieredzi par to kā notiek cilvēku tirdzniecība un tagad zinu, ko darīt šādās situācijās - ar ko sazināties un kā rīkoties. Uzzināju, ko vēlams zināt pirms dodos ceļojumā uz ārzemēm, kāda informācija ir jāpārbauda;

- Šī bija interesanti pavadīta diena - tās laikā man radās pārdomas, arī mazliet bailes par to, kas notiek pasaulē un Latvijā. Uzzināju papildu informāciju par to kā sevi pasargāt, kā "filtrēt" to, kas varētu ar mani notikt tur svešumā vai arī tepat Latvijā, kā neiekrist uz viltus piedāvājumiem;

- Uzzināju, kā jūtas tie cilvēki, kuri nokļūst cilvēktirdzniecības situācijās. Ieguvu informāciju kā no šādām situācijām izkļūt.

Kopumā projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros paredzētas piecas simulācijas spēles riska grupu jauniešiem sadarbībā ar NVO koalīcijas platformas cilvēku tirdzniecības mazināšanai organizācijām*, Bērnu un jauniešu centriem Rīgā un reģionos. Kopš pērnā gada rudens tās notikušas jau Olainē, Salaspilī, Tukumā un Dobelē. Paredzēts, ka piektā - projekta aktivitāti noslēdzošā simulācijas spēle - 5.septembrī notiks Valmierā.

Simulācijas spēle ir inovatīvs prevences pasākums, kas ļauj mazināt stereotipus un aizspriedumus par cilvēktirdzniecību. Ar spēles palīdzību jauniešiem tiek ļauts pārdzīvot visus cilvēktirdzniecības posmus – sākot ar vervēšanu, līguma parakstīšanu, līdz pat apziņai, ka viņš ir kļuvis par upuri. Pēc simulāciju spēlēm notiek apmācības, kurās jauniešiem ir iespēja uzzināt par dažādajām cilvēktirdzniecības formām, kā arī preventīvajiem pasākumiem, lai paši un arī tuvinieki spētu nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. 

*NVO koalīcijas platformas cilvēktirdzniecības mazināšanai organizācijas: „Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija”, „Sociālo Pakalpojumu Aģentūra” struktūrvienība ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”, „Latvijas Samariešu apvienība” Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs”, „Talsu novada krīžu centrs”, „Baltijas Reģionālais fonds”, „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības”, „Īrijas latviešu nacionālā padome”, „Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne””, nodibinājums „Centrs Valdardze”, Daugavpils pilsētas domes ģimenes atbalsta centrs-patversme, „Pestīšanas armija”, „Patvērums „Drošā māja””.

Projektu „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Tā īstenošana uzsākta 01.09.2014. un ilgs līdz 30.11.2015. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

 

No jūlija atbalsta grupa cilvēktirdzniecībā cietušām personām notiek divas reizes biežāk

29.07.2015. Lai nodrošinātu atbalstu tiem cilvēku tirdzniecības upuriem, kas no 2007.gada līdz 2015. gada 30.jūnijam bija iekļauti biedrības „Patvērums „Drošā māja”” īstenotās valsts sociālās rehabilitācijas cilvēktirdzniecības upuriem programmā, no šā gada jūlija atbalsta grupa notiek divas reizes mēnesī. 

„Pamatojoties uz atbalsta grupas dalībnieku vēlmi tikties biežāk, lai vēl operatīvāk risinātu dažādas problēmsituācijas, esam šo ierosinājumu ņēmuši vērā un raduši iespēju šādas tikšanās organizēt vienu reizi divās nedēļās,” atzīmē Anita Ūdre, atbalsta grupas no cilvēku tirdzniecības cietušām personām vadītāja. Viņa arī norāda, ka dalība šādās nodarbībās veicina cilvēktirdzniecības upuru sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidi, nākotnē palielinot viņu nodarbinātības iespējas un iekļaušanos sabiedrībā.

Līdz šim – kopš pērnā gada septembra - atbalsta grupas tikšanās tika organizēta vienu reizi mēnesī un tajā piedalījās 4-6 cilvēki, tai skaitā personas ar invaliditāti, jo daļa cietušo ir personas ar vieglu vai vidēji smagu garīgo atpalicību. Nodarbības vada divi biedrības praktiķi - sociālais darbinieks un psihologs.

Atbalsta grupas mērķis ir sniegt jaunas zināšanas un izpratni tās dalībniekiem, kā izvairīties no cilvēktirdzniecības, attīstīt kritisku domāšanu un spriestspējas, izvērtējot darba piedāvājumus Latvijā un ārzemēs un apzināties iespējamo risku.

No 2007.gada nevalstiskā organizācija "Patvērums "Drošā māja"" sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kopumā sniegusi 113 personām. No tām: fiktīvas laulības 59, prostitūcija 26, piespiedu darbs 25, seksuālā izmantošana 2, modeļu aģentūra - 1 gadījums. 2014.gadā palīdzība nodrošināta 38 personām - 8 vīriešiem un 30 sievietēm. Portrets: sieviete vecumā līdz 28 gadiem, pamata/vidējā izglītība, bez bērniem/ ar 1 vai 2 nereģistrētā laulībā dzimušiem bērniem, kurus audzina pati. Mērķa valstis: Lielbritānija, Brazīlija, Kipra, Kolumbija, Portugāle, Spānija, Grieķija, Vācija.

Aktivitāte notiek projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

Nodarbība par cilvēktirdzniecību Baldonē pulcē vairāk kā 130 skolēnu

08.05.2015. Lai informētu par cilvēku tirdzniecību un tās riskiem, 28.aprīlī "Patvērums "Drošā māja"" jaunieši viesojās Baldones mūzikas pamatskolā Baltajā pilī. Vizītes laikā vismaz 40 1.-9.klašu skolēni - nodarbības par cilvēku tirdzniecību dalībnieki - iepazinās ar problēmas aktualitāti, izspēlēja dažādas situācijas, kā arī iepazinās ar Pretcilvēktirdzniecības informatīvo treileri, kurš raisīja patiesas emocijas skolēnos. Kopumā šajā aktivitātē piedalījās 131 skolēns.

Fotogalerija

Viens no nodarbības vadītājiem stāsta: "Visbiežāk jaunieši, pirmkārt, zina par prostitūciju un, mazliet padomājot, atceras arī tādu cilvēku izmantošanas veidu kā fiktīvas laulības un piespiedu darbu, taču līdz galam neizprot procesu no vervēšanas līdz ekspluatācijai. Līdz ar to bieži vien viņiem nav pamatzināšanu savas rīcības analīzei un drošības veicināšanai, nemaz nerunājot par palīdzības meklēšanu krīzes situācijās. Baldones mūzikas pamatskolā mēs bijām pirmo reizi, taču patīkami pārsteidza skolēnu sagatavotība - zināšanas par šo tēmu".

Pēc viņa vārdiem, vismaz viena no skolotājām par šo tēmu jau bija stāstījusi, līdz ar to saruna tika sākta jau daudz augstākā līmenī. "Apmācību grupa apzinājās gan daudzas upuru ekspluatācijas formas, gan vervēšanu, gan transportēšanu, gan personas ievainojamības stāvokli. Tātad uzreiz varējām šīs lietas kārtot, atsedzot cilvēku tirdzniecības procesu un, strādājot pie līdzekļiem sevis pasargāšanai".

Jaunieši - nodarbības vadītāji - neslēpj gandarījumu par notikušo nodarbību. Pēc viņu domām, šāda sadarbība būtu ideālais nākotnes modelis – skolēni ar tēmu jau ir iepazīstināti un apzinās riskus, ar kādiem var saskarties dažādās dzīves situācijās cilvēktirdzniecības kontekstā. "Mums kā vienaudžu izglītotājiem, strādājot ar tik sagatavotiem skolēniem, ir tikai jāatgādina un jānostiprina skolēnu jau esošās zināšanas, papildinot tās ar svaigākajām tendencēm".

Aktivitātes notika projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


Cēsu novada pašvaldībā noticis praktiskais seminārs par cilvēktirdzniecību

13.03.2015. Šā gada 10. un 11.martā Cēsu novada pašvaldībā notika biedrības „Patvērums „Drošā māja”" apmācības par cilvēktirdzniecību. Apmācību mērķis bija veicināt dalībnieku sociālo un profesionālo kompetenču attīstību darbā ar klientu - cilvēku tirdzniecības upuri, t.sk. cilvēkredzējumu, emocionālo inteliģenci un personiskās-profesionālās vadības elementus, atpazīt stereotipus un aizspriedumus darbā ar cilvēku tirdzniecības upuri, atbalstīt labas prakses attīstību, sniegt atbalstu darbā ar klientu, t.sk. mazināt "izdegšanu", kā arī paaugstināt kvalifikāciju sociālā darba speciālistiem profesionālajā darbā - metodiskajā un darbā ar klientu.  Apmācības vadīja jomas praktiķi – Inese Stankus-Viša un Kārlis Viša.

Semināra tēmas, saturs un metodes tika veidotas pēc neformālās izglītības principiem. Ikviens dalībnieks tika aicināts analizēt un dalīties pārdomās par procesu un rezultātiem. Kā neatņemama sastāvdaļa bija grupas dalībnieku aktīva līdzdalība, iesaistīšanās apmācību procesa veidošanā. 

Cēsu novada pašvaldības pārstāvji norāda, ka apmācības process bija īpaši svarīgs profesionāļiem, kuri ikdienā ir labi „teorētiski” sagatavoti, taču pietrūkst praktiskas refleksijas no reālām dzīves situācijām, lai teorētiski apgūtās zināšanas ieviestu praksē. Apmācības process bija veidots uz pieaugušo izglītības pamatprincipiem. Ikvienas situācijas – profesionālās kompetences daļa tika aplūkota no praktiskās situācijas (problēmu analīzes) redzes punkta, meklēti risinājumi, aprobēts ar profesionālās kompetences aspektiem un sistematizēts organizācijas (publiskās pārvaldes) vadības kontekstā. Daudzviet tika izmantotas situāciju izspēles un kritiskās domāšanas uzdevumu kopums.

Reģionālā semināra ietvaros tika veidota iespēja analizēt profesionālās kompetences un tās pilnveidošanas iespējas darbā ar klientu - cilvēktirdzniecības upuri, kā piemēram, personiskā un profesionālā mijiedarbība un procesu vadība, individuālās kompetences, t.sk. emocionālā inteliģence un vērtību vadība, saskarsmes un konfliktu risināšanas kompetences, profesionālās un institucionālās kompetences, to mijiedarbība un sabalansēšana, sociālās, sabiedriskās un profesionālās kompetences mijiedarbība un vadība, institucionālās – profesionāli deleģētās funkcijas (kompetences) realizācija praksē.

Kopumā seminārā piedalījās un tika apmācīti 25 speciālisti. No Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" reģionālajā praktisko apmācību seminārā par cilvēktirdzniecībām piedalījās 12 sociālā darba speciālisti un darbinieki.

Projektu „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju sagatavoja: Anita Zimele, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” projektu vadītāja – attīstības speciāliste un Rasa Saliņa, "Patvērums "Drošā māja"" sabiedrisko attiecību speciāliste

 

28.-29.janvārī Dobeles pašvaldībā tiek turpināta semināru cikla par cilvēktirdzniecību praktiskā daļa

27.01.2015. Lai profesionāļi iepazītu cilvēktirdzniecībā cietušo psiholoģisko stāvokli, iejūtoties „upuru ādā”, spētu atpazīt savus stereotipus un aizspriedumus pret šo grupu, saņemtu atbalstu no profesionāļiem, mazinot izdegšanu tiešajā darbā ar klientiem, 28.-29. janvārī Dobelē, Sociālā dienesta telpās Brīvības ielā 11, tiek uzsākts pirmais no pieciem praktiskajiem semināriem pašvaldību darbiniekiem, tai skaitā plaša profila sociālā darba speciālistiem. Seminārus vada jomas praktiķi – Inese Stankus-Viša un Kārlis Viša.

No 2014. gada 6.novembra līdz šā gada 23.janvārim 136 Dobeles, Talsu, Cēsu, Preiļu un Madonas pašvaldību darbinieki biedrības organizēto semināru teorētiskajā daļā uzzināja: par cilvēktirdzniecības aktualitātēm Latvijā un pasaulē; par Latvijā pirmo diennakts Uzticības tālruni cilvēku tirdzniecības mazināšanai; par cilvēktirdzniecības formām un izplatību Latvijā, par intitūciju sadarbības modeli, par cilvēktirdzniecības upuru atpazīšanu un tam nepieciešamajām prasmēm; par rehabilitācijas pakalpojumiem.

Semināru teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās tiek izmantotas formālās un neformālās izglītības metodes, tādējādi attīstot darbinieku iemaņas nodot informāciju tālāk saviem kolēģiem un citiem līdzcilvēkiem savā reģionā un kļūstot par multiplikatoriem. 

Biedrības speciālisti norāda, ka reģionālo semināru ietvaros tiek aprobēts metodiskais materiāls sociāliem darbiniekiem par cilvēku tirdzniecību, jo viņi visbiežāk saskaras ar mazaizsargātām klientu grupām, no kurām tiek identificēti arī cilvēktirdzniecības gadījumi, kā arī ir iespējama tūlītēja iespēja organizēt palīdzību, ja personu var identificēt kā potenciālo cilvēktirdzniecības upuri.

Nākamais praktiskais seminārs par cilvēktirdzniecību notiks 20.-21.februārī Talsu pašvaldībā.

Pērnā gada septembrī uzsāktā projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” aktivitāšu mērķis ir ar inovatīviem pakalpojumiem paplašināt atbalsta sistēmu cilvēktirdzniecības upuriem, paaugstināt informētības līmeni sociālā darba speciālistu un nacionālās NVO koalīcijas organizāciju* darbinieku vidū, kā arī veidot interaktīvus preventīvos pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai. Projekta mērķa grupa ir cilvēktirdzniecības upuri, jaunieši - kā viena no lielākajām riska grupām, personas ar invaliditāti, upuru un potenciālo upuru radinieki, draugi un paziņas, NVO, kas pārstāv augšminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, biedri, darbinieki un brīvprātīgie.

Projektā ietvaros tiek izstrādāts metodiskais materiāls sociāliem darbiniekiem, notiks tā aprobācija pašvaldībās un NVO koalīcijas platformas organizāciju apmācībās; ir izveidota atbalsta grupa no cilvēktirdzniecības cietušām personām; tiek piedāvāti inovatīvi preventīvie pasākumi sociālo problēmu risināšanai. Projekts popularizē brīvprātīgo darbu, veidojot vienaudžu izglītotāju tīklu. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar biedrībām „Living for Tomorrow” (Igaunija) un „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības” (Latvija), La Strada Fondu pret cilvēku tirdzniecību un verdzību (Polija). 

*„Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija”, „Sociālo Pakalpojumu Aģentūra” struktūrvienība ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”, „Latvijas Samariešu apvienība” Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs”,„Talsu novada krīžu centrs”, „Baltijas Reģionālais fonds”, „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības”, "Īrijas latviešu nacionālā padome", „Patvērums „Drošā māja””

Projektu „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

7.februārī Tukumā notiks cilvēku tirdzniecības spēle jauniešiem

16.01.2015. Tu vai kāds pazīstams domā braukt uz ārzemēm strādāt, mācīties, izklaidēties vai vienkārši atpūsties? Pienācis laiks pamainīt dzīvi un gūt jaunu pieredzi? Piedalies simulācijas spēlē par cilvēku tirdzniecību - uzzini kā parūpēties par savu drošību un palīdzēt citiem!

Kur un kad?

2015.gada 7.februārī no plkst. 10.00 - 18.00 Tukumā  - Melnezera ielā 1.

Simulācijas spēli organizē biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jaunieši sadarbībā ar Tukuma novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru, biedrību „Latvijas Jaunatnes padome” un nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds”.

Dienas programma

Laiks

Aktivitāte

09.30-10.00

Dalībnieku ierašanās, tējas, kafijas, reģistrācija

10.00-12.00

Mazliet kopdarba un teorijas

12.00-12.30

Silti dzērieni un uzkodas pirms ceļa

12.30-15.00

Smagās mācības mežā

15.00-15.45

Pusdienas

15.45-17.30

Saprotam, izvērtējam, jautājam un atbildam

Lai pieteiktu savu dalību spēlei, līdz 30.janvārim aizpildi reģistrācijas anketu un gaidi atbildi: http://goo.gl/forms/1h5jA2Cbwb 

Aktivitātes notiek projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju publicēja:

Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr.: (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

 

 

 
 

6.-7.novembrī Dobelē notiek pirmais no pieciem reģionālajiem semināriem par cilvēktirdzniecību

06.11.2014. Ar mērķi paaugstināt pašvaldības darbinieku profesionālo kompetenci cilvēktirdzniecības mazināšanā, upuru identificēšanā, preventīvo pasākumu veicināšanā, 6. un 7. novembrī Dobeles pašvaldībā notiek biedrības „Patvērums „Drošā māja”” organizēts seminārs. Kā lektori tajā piedalās jomas profesionāļi - biedrības vadītāja/ sociālā darbiniece S. Zalcmane, juriste G. Miruškina un biedrības „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības” valdes loceklis A. Vaišļa.

Foto galerija

Semināra teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās tiek izmantotas formālās un neformālās izglītības metodes, tādējādi attīstot darbinieku iemaņas nodot informāciju tālāk saviem kolēģiem un citiem līdzcilvēkiem savā reģionā un kļūstot par multiplikatoriem. 

Kopumā projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros notiks pieci reģionālie semināri - Dobeles, Talsu, Preiļu, Cēsu un Madonas pašvaldību darbiniekiem, tai skaitā plaša profila sociālā darba speciālistiem, attīstot starpinstitucionālu un starpprofesionālu sadarbību katrā reģionā cilvēktirdzniecības gadījumu risināšanai. 

Biedrības speciālisti norāda, ka reģionālo semināru ietvaros tiks aprobēts metodiskais materiāls sociāliem darbiniekiem par cilvēku tirdzniecību, jo viņi visbiežāk saskaras ar mazaizsargātām klientu grupām, no kurām tiek identificēti arī cilvēktirdzniecības gadījumi, kā arī ir iespējama tūlītēja iespēja organizēt palīdzību, ja personu var identificēt kā potenciālo cilvēktirdzniecības upuri.

Plānots, ka katrā reģionā tiks izglītoti 25 speciālisti, kopā 125 speciālisti, semināru organizējot  divos blokos (teorētiskās un praktiskās apmācības).

Nākamais reģionālais seminārs plānots Talsu pašvaldībā - 20.-21.novembrī.

Septembrī uzsāktā projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” aktivitāšu mērķis ir ar inovatīviem pakalpojumiem paplašināt atbalsta sistēmu cilvēktirdzniecības upuriem, paaugstināt informētības līmeni sociālā darba speciālistu un nacionālās NVO koalīcijas organizāciju* darbinieku vidū, kā arī veidot interaktīvus preventīvos pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai. Projekta mērķa grupa ir cilvēktirdzniecības upuri, jaunieši - kā viena no lielākajām riska grupām, personas ar invaliditāti, upuru un potenciālo upuru radinieki, draugi un paziņas, NVO, kas pārstāv augšminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, biedri, darbinieki un brīvprātīgie.

Projektā ietvaros tiek izstrādāts metodiskais materiāls sociāliem darbiniekiem, notiks tā aprobācija pašvaldībās un NVO koalīcijas platformas organizāciju apmācībās; ir izveidota atbalsta grupa no cilvēktirdzniecības cietušām personām; tiek piedāvāti inovatīvi preventīvie pasākumi sociālo problēmu risināšanai. Projekts popularizē brīvprātīgo darbu, veidojot vienaudžu izglītotāju tīklu. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar biedrībām „Living for Tomorrow” (Igaunija) un „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības” (Latvija), La Strada Fondu pret cilvēku tirdzniecību un verdzību (Polija). 

NVO „Patvērums „Drošā māja”” ir vienīgā organizācija, kas kopš 2007. gada sniedz valsts apmaksātus rehabilitācijas pakalpojumus cilvēktirdzniecības upuriem un veic regulāru prevenci. 2014. gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tā sniegusi 30 personām (3 vīriešiem un 27 sievietēm) no tām 12 valsts programmā iekļautas 2013.gadā, bet 18 – 2014.gadā. 20 personas ir cietušas no fiktīvām laulībām, 9 no piespiedu darba, 1 persona - no seksuālas ekspluatācijas. 

*„Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija”, „Sociālo Pakalpojumu Aģentūra” struktūrvienība ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”, „Latvijas Samariešu apvienība” Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs”,„Talsu novada krīžu centrs”, „Baltijas Reģionālais fonds”, „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības”, "Īrijas latviešu nacionālā padome", „Patvērums „Drošā māja””

Projektu „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

 

 

 

Notikusi pirmā simulācijas spēles par cilvēktirdzniecību prezentācija

20.10.2014. Šā gada 18.oktobrī – Eiropas Savienībā un Latvijā atzīmējamajā Pretcilvēktirdzniecības dienā – biedrība „Patvērums „Drošā māja”” kopā ar saviem sadarbības partneriem, atbalstītājiem un brīvprātīgajiem devās uz Olaini, lai visi kopā piedalītos pasākumā - pirmajā publiski pieejamajā simulācijas spēlē par cilvēku tirdzniecību, kas projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai”* ietvaros no šī gada 19.oktobra tiks piedāvāta Latvijas skolu 9.-12.klašu audzēkņiem. 

Dienas ietvaros norisinājās jauniešu apmācības par cilvēku tirdzniecību, kuru laikā arī biedrības „Patvērums „Drošā māja”” sadarbības partneriem no Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Tiesībsarga biroja un Olaines pašvaldības, kā arī mediju pārstāvjiem bija iespēja pirmajiem iemēģināt brīvprātīgo sagatavoto spēli.  Spēles ietvaros katram dalībniekam bija iespēja piedzīvot dažādus cilvēku tirdzniecības posmus un ekspluatācijas formas. 

Lai pievērstu uzmanību cilvēku tirdzniecības problemātikai un izglītotu dažādas sabiedrības grupas, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” tradicionāli organizē preventīvus pasākumus cilvēku tirdzniecības mazināšanai, kas ilgst no 18.septembra līdz 18.oktobrim. Šogad šī mēneša ietvaros, ar sadarbības partneru atbalstu, biedrība īstenojuši dažādas informatīvās aktivitātes.

Sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu un Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fondu, notikušas speciālistu apmācības par cilvēktirdzniecības novēršanu. 

Ar sociāli atbildīga uzņēmuma „Philip Morris International” atbalstu ir uzsākts projekts „Pārdota brīvība 3”, kas ir secīgs turpinājums iepriekšējo gadu informatīvajām kampaņām. Tā ietvaros savu darbību turpina Informatīvais pretcilvēktirdzniecības treileris ar atjaunoto ekspozīciju (tās autors Kaspars Ozoliņš).

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu, Bērnu un jauniešu centri visā Latvijā tika informēti par cilvēktirdzniecības problemātiku un tika aicināti savos centros izvietot bezmaksas Uzticības tālruņa** plakātu (+371) 28612120. Latvijā pirmā bezmaksas Uzticības tālruņa līnija pērn tika izveidota, lai ikviens interesents varētu operatīvi saņemt informāciju par nepieciešamo rīcību konkrētajā situācijā un izmantotu to kā vienu no resursiem, ja ir nepieciešama palīdzība cilvēku tirdzniecības gadījumos Latvijā vai ārvalstīs. 

Pretcilvēktirdzniecības mēneša ietvaros NVO koalīcijas platformai cilvēku tirdzniecības novēršanai pievienojās jauns sadarbības partneris - biedrība "Īrijas latviešu nacionālā padome" (ĪLNP). Šī ir jau astotā nevalstiskā organizācija, kas iestājusies pērn dibinātajā koalīcijā, kura projekta „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” ietvaros tika izveidota ar mērķi attīstīt starpinstitucionālo sadarbību cilvēku tirdzniecības mazināšanā, nodrošinot ar preventīvajiem pasākumiem cilvēktirdzniecībai biežāk pakļautās riska grupas.

NVO „Patvērums „Drošā māja”” ir vienīgā organizācija, kas kopš 2007. gada sniedz valsts apmaksātus rehabilitācijas pakalpojumus cilvēktirdzniecības upuriem un veic regulāru prevenci. 2014. gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tā sniegusi 30 personām (3 vīriešiem un 27 sievietēm) no tām 12 valsts programmā iekļautas 2013.gadā, bet 18 – 2014.gadā. 20 personas ir cietušas no fiktīvām laulībām, 9 no piespiedu darba, 1 persona - no seksuālas ekspluatācijas. 

*Šā gada septembrī uzsāktā projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros mērķis ir ar inovatīviem pakalpojumiem paplašināt atbalsta sistēmu cilvēktirdzniecības upuriem, paaugstināt informētības līmeni sociālā darba speciālistu un nacionālās NVO koalīcijas organizāciju darbinieku vidū, kā arī veidot interaktīvus preventīvos pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai. Projekta mērķa grupa ir cilvēktirdzniecības upuri, jaunieši - kā viena no lielākajām riska grupām, personas ar invaliditāti, upuru un potenciālo upuru radinieki, draugi un paziņas, NVO, kas pārstāv augšminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, biedri, darbinieki un brīvprātīgie.

Projektu „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, līdzfinansē sociāli atbildīgs uzņēmums "Philip Morris International".

**Projektu „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv/ EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org/ Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

 

 

Piedalies seminārā un kļūsti par vienaudžu izglītotāju!

01.10.2014. 

Vai Tu zini kā jauniešus izglītot par cilvēku tirdzniecību? Ja nē, tad piedalies seminārā un uzzini!

Kad? 2014.gada 5.oktobrī no plkst. 10.00-18.00

Kur? Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” telpās Rīgā, Lāčplēša ielā 75-1

Kas būs programmā? Ar neformālās izglītības metodēm pārrunāsim, kas ir jaunākais cilvēku tirdzniecības jomā un kā par to saistoši un saprotami runāt ar skolēniem un jauniešiem.

Īpašā iespēja! Būsiet pirmie, kas redz jauno pretcilvēktirdzniecības informatīvā treilera ekspozīciju!

Kas vadīs apmācības? Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja Sandra Zalcmane un pieredzējuši vienaudžu izglītotāji - Lauma Bauermeistere un Reinis Grāvītis.

Piezīme: izsalcis neviens nepaliks un nerīdziniekiem arī transporta izmaksas segsim!

Seminārā vietu skaits ierobežots!

Lai pieteiktos:

Sūti epastu Reinim Grāvītim gravitis.reinis@gmail.com, norādot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru, kā arī painformē, ja esi veģetārietis :)

Uz tikšanos svētdien!

Aktivitātes notiek projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai”* ietvaros, kura aktivitātes atbalsta un līdzfinansē sociāli atbildīgs uzņēmums "Philip Morris International".  Šī projekta mērķis ir ar inovatīviem pakalpojumiem paplašināt atbalsta sistēmu cilvēktirdzniecības upuriem, paaugstināt informētības līmeni sociālā darba speciālistu un nacionālās NVO koalīcijas organizāciju darbinieku vidū, kā arī veidot interaktīvus preventīvos pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai. 

Jau no 18.septembra – mēnesi pirms Eiropas Savienībā un Latvijā atzīmējamās Pretcilvēktirdzniecības dienas* – biedrība "Patvērums "Drošā māja"" valstī uzsākusi dažādas preventīvas aktivitātes, tai skaitā apjomīgu projektu, kas saistītas ar cilvēku tirdzniecības mazināšanu, īstenošanu.

*Projektu „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 Jau otro gadu Latvijā tiek uzsākts mēnesis pret cilvēku tirdzniecību

18.09.2014. Nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka šodien, 18.septembrī – mēnesi pirms Eiropas Savienībā un Latvijā atzīmējamās Pretcilvēktirdzniecības dienas* – valstī tiek uzsāktas dažādas preventīvas aktivitātes, tai skaitā apjomīgu projektu, kas saistītas ar cilvēku tirdzniecības mazināšanu, īstenošana.

Biedrība  šajā mēnesī uzsāk projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai”** aktivitāšu īstenošanu. Šī projekta mērķis ir ar inovatīviem pakalpojumiem paplašināt atbalsta sistēmu cilvēktirdzniecības upuriem, paaugstināt informētības līmeni sociālā darba speciālistu un nacionālās NVO koalīcijas organizāciju*** darbinieku vidū, kā arī veidot interaktīvus preventīvos pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai. Projekta mērķa grupa ir cilvēktirdzniecības upuri, jaunieši - kā viena no lielākajām riska grupām, personas ar invaliditāti, upuru un potenciālo upuru radinieki, draugi un paziņas, NVO, kas pārstāv augšminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, biedri, darbinieki un brīvprātīgie.

Projektā tiks izstrādāts metodiskais materiāls sociāliem darbiniekiem, notiks tā aprobācija pašvaldībās un NVO koalīcijas platformas organizāciju apmācībās; tiks izveidota atbalsta grupa no cilvēktirdzniecības cietušām personām; tiks piedāvāti inovatīvi preventīvie pasākumi sociālo problēmu risināšanai. Projekts popularizēs brīvprātīgo darbu, veidojot vienaudžu izglītotāju tīklu. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar biedrībām „Living for Tomorrow” (Igaunija) un „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības” (Latvija), La Strada Fondu pret cilvēku tirdzniecību un verdzību (Polija). 

Speciālisti informē, ka projekta īstenošana ilgs 15 mēnešus - no 01.09.2014. līdz 30.11.2015. - un tā laikā notiks arī biedrības profesionāļu pieredzes papildināšana pie sadarbības partneriem Igaunijā un Polijā. 

Ar sociāli atbildīga uzņēmuma „Philip Morris International” atbalstu tiek uzsākts projekts „Pārdota brīvība 3”, kas ir secīgs turpinājums iepriekšējo gadu informatīvajām kampaņām. Tā ietvaros šomēnes savu darbību turpinās Informatīvais pretcilvēktirdzniecības treileris. Lai paaugstinātu informētības līmeni par cilvēku tirdzniecību un iesaistīto institūciju lomu, kompetenču sadalījumu, tiks organizēti divu dienu apmācību semināri NVO, kas strādā ar jauniešiem un/vai sievietēm.

„Patvērums „Drošā māja”” ziņo, ka Pretcilvēktirdzniecības mēnesī, sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu un Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fondu, notiks arī speciālistu apmācības par cilvēktirdzniecības novēršanu.

Arī citas institūcijas  šai periodā ieplānojušas dažādas preventīvas aktivitātes.

Ar mērķi mazināt cilvēktirdzniecību, oktobrī ieplānota Tiesībsarga biroja rīkota sabiedrības informēšanas kampaņa.

LR Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Amerikas Savienoto Valstu vēstniecību Rīgā, Tiesnešu mācību centru, Tiesu administrāciju, Ģenerālprokuratūru un Tieslietu ministriju organizēs apmācību semināru par cilvēku tirdzniecības lietu kriminālvajāšanu un tiesvedību.    Apmācības tiks piedāvātas kopumā 65 personām - policistiem, prokuroriem, tiesnešiem un nevalstiskā sektora pārstāvjiem, kas nodrošina palīdzību cilvēktirdzniecības upuriem, tostarp speciālistiem no biedrības „Patvērums „Drošā māja””.  Kā vieslektori šajās apmācībās piedalīsies ASV Federālās tiesas tiesne Virdžīnija M. Kendalla (Virginia M. Kendall)  un federālais prokurors Daniels H. Veiss (Daniel H. Weiss).

Pēc biedrības apkopotās statistikas - no janvāra līdz augustam tās speciālisti reģistrējuši 140 gadījumus, kad cilvēki vērsušies pēc konsultācijām saistībā ar cilvēktirdzniecību. No tiem 41 reize informācija sniegta par fiktīvo laulību, 11 par piespiedu darbu, 3 par seksuālās ekspluatācijas gadījumiem. Skaidrojoša informācija sniegta 85 reizes. Visbiežāk par gadījumiem ziņojusi pati persona – 86 reizes, cita persona/organizācija – 48 reizes, 6 gadījumos ziņojušas vēstniecības.

Visbiežāk – 137 reizes - iedzīvotāji izvēlējušies informāciju sniegt/iegūt zvanot uz Uzticības tālruni cilvēktirdzniecības mazināšanai (+371) 28612120. Savukārt 3 gadījumos informācija sniegta elektroniski.

Kopumā sociālās rehabilitācijas pakalpojumi šā gada astoņos mēnešos sniegta 29 personām (3 vīriešiem un 26 sievietēm) no tām 12 valsts programmā iekļautas 2013.gadā, bet 17 – 2014.gadā. 20 personas ir cietušas no fiktīvām laulībām, 8 no piespiedu darba, 1 persona - no seksuālas ekspluatācijas. Upuru vidējais vecums ir 26 gadi.

*18.oktobri Eiropas Savienībā un Latvijā atzīmē kā Pretcilvēktirdzniecības dienu

**Projektu „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets ir 111 110,54 Eur. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

***„Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija”, „Sociālo Pakalpojumu Aģentūra” struktūrvienība ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”, „Latvijas Samariešu apvienība” Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs”,„Talsu novada krīžu centrs”, „Baltijas Reģionālais fonds”, „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības”, „Patvērums „Drošā māja””

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


Seminārs NVO koalīcijas dalīborganizācijām 2.diena | Patvērums Drošā Māja
Seminārs NVO koalīcijas dalīborganizācijām, 2.diena
Seminārs NVO koalīcijas dalīborganizācijām 1.diena | Patvērums Drošā Māja
Seminārs NVO koalīcijas dalīborganizācijām, 1.diena
Simulācijas spēle Dobelē | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēle Dobelē
Nodarbība par cilvēktirdzniecību Baldonē | Patvērums Drošā Māja
Nodarbība par cilvēktirdzniecību Baldonē
Simulācijas spēle Salaspilī 18.04. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēle Salaspilī, 18.04.
NVO festivāls Jaunieši iesaistās | Patvērums Drošā Māja
NVO festivāls "Jaunieši iesaistās"
Simulācijas spēle Tukumā 07.02. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēle Tukumā, 07.02.
Praktiskais seminārs Dobelē 28.-29.01. | Patvērums Drošā Māja
Praktiskais seminārs Dobelē, 28.-29.01.
Seminārs Preiļos 22.-23.01. | Patvērums Drošā Māja
Seminārs Preiļos, 22.-23.01.
Seminārs Madonas pašvaldībā 11-12.12. | Patvērums Drošā Māja
Seminārs Madonas pašvaldībā, 11-12.12.
Lekcijas Ānes Stalbes Straupes Vecpiebalgas jauniešiem | Patvērums Drošā Māja
Lekcijas Ānes, Stalbes, Straupes, Vecpiebalgas jauniešiem
Reģionālais seminārs Dobelē 6.-7.11. | Patvērums Drošā Māja
Reģionālais seminārs Dobelē, 6.-7.11.
Vienaudžu izglītotāji viesojas Tīnūžu un Viļakas skolās | Patvērums Drošā Māja
Vienaudžu izglītotāji viesojas Tīnūžu un Viļakas skolās
Vienaudžu izglītotāji apmeklē Ķekavas JIC | Patvērums Drošā Māja
Vienaudžu izglītotāji apmeklē Ķekavas JIC
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija, 18.10.