No Future for Human Trafficking

No Future for Human Trafficking

 


Apmācību kursa 8. un 9. diena

Apmācību kursa „No Future for Human Trafficking” noslēdzošās dienas turpinājās idejām bagātā un radošā gaisotnē. Astotā diena sākās ar dažādu radošās domāšanas metožu praktisku pielietošanu kādas problēmas risinājuma meklēšanai. Tās tika apkopotas un papildinātas, diskusijās formulējot idejas un sagatavojot projekta pieteikumam atbilstošā formā.
Savukārt astotās dienas otrā puse tika organizēta, balstoties uz dalībnieku interesi padziļināti iepazīties ar Erasmus plus programmu, tās vadlīnijām un projekta pieteikuma formām. Tāpēc tika noorganizēta improvizēta konference, kuras dalībnieki tika iepazīstināti ar Erasmus plus programmas pamatvirzieniem, finansējuma apjomu, interneta resursiem programmas apgūšanai un partneru piesaistei, kā arī papildinstrumentu izmantošanai – Eures, Youthpass u.c. Konference turpinājās ar dalībnieku pieredzes stāstiem, aizpildot jaunās programmas projektu pieteikumu formas un demonstrējot tās.
Protams, apmācību beidzamās dienas tika aizvadītas arī ar draudzības stiprināšanai un sirsnīgām atvadām paredzētām spēlēm, neaizmirstot arī projekta izvērtējumu, par ko liels prieks bija organizētāju komandai, jo dalībnieki slavēja gan Latvijas dabu, gan ēdienu, gan apmācītājus, gan organizācijas profesionalitāti, gan pašu apmācību kursu.

Vairāk fotogrāfiju: šeit


Apmācību kursa 6. un 7. diena

 

Pēc tam, kad kopīgiem spēkiem projekta „No Future for Human Trafficking” apmācību kursa dalībnieki bija apguvuši cilvēku tirdzniecības teorētiskās lietas, iepazinušies ar projekta dalībvalstu likumdošanu un tendencēm, iejutušies upura ādā un paspējuši atpūsties, baudot, Latvijas dabu un kultūru, 6. un 7. apmācību diena noritēja krāsainās un radošās noskaņās.
Sestajā dienā jaunieši iepazinās ar projekta „Choose Your Freedom” laikā izstrādāto spēli „Escape” cilvēku tirdzniecības problemātikas pasniegšanai skolēniem. No dalībnieku grupas pieteicās četri spēlētāji, kas bija arī turpmāko radošo komandu vadītāji. Četri brīvprātīgie spēlēja „Escape”, savukārt viņu komandas biedri veica piezīmes par visām neskaidrajām lietām, ko pamanīja spēles laikā. Pēc pirmās izspēles, komentāri tika prezentēti un apkopoti, lai novērtētu trūkumus un stiprās puses. Pēc tam radošās komandas izstrādāja spēles skices un priekšlikumus uzlabojumiem, kas tika prezentēti un diskutēti, nonākot pie jauniem secinājumiem un papildinājumiem. Nākamajā dienā noritēja darbs pie četru jaunu spēļu izstrādes, kā beigās tika prezentētas un spēlētas visas spēles. Paralēli šim darbam tika pārveidoti noteikumi un tulkoti.

Vairāk fotogrāfiju šeitApmācību kursa 5. diena

 

Apmācību kursā „No Future for Human Trafficking” teorētiskā daļa tik noslēgta un radošā ievadīta ar atslodzes dienu Latvijas apskatei. Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgie bija sagatavojuši programmu atpūtas un izklaides programmu. 
Iepriekšējos projektos apliecinātā ārzemnieku sajūsma par Latvijas dabu un pašu mīlestība pret to radīja vēlmi parādīt to pēc iespējas neskartāku, tāpēc jau no paša rīta dalībnieki ieradās Cīrulīšu dabas takās, lai dotos saulainā pastaigā Gaujas Nacionālajā parkā. 
Pēc iestiprināšanās Cēsīs sākās dienas kultūrvēsturiskā daļa, kurā dalībnieki komandās apstaigāja viduslaiku pilsētu, city-rally noteiktajā orientēšanās secībā apmeklējot dažādus svarīgus apskates objektus.
Novakarē Cēsu Jauniešu māja uzņēma apmācību kursa grupu, kurā notika mazs NVO expo pasākums. Tajā projekta dalīborganizācijas prezentēja sevi viena otrai, izmantojot Itālijā izveidotu NVO sociālo tīklu uidu.org
Pats vakars tika aizvadīts nu jau ierastajā veidā – apmeklējot folkklubu „Ala” un tajā notiekošo iknedēļas danču vakaru.

Vairāk fotogrāfiju: šeit 


Apmācību kursa 3. un 4. diena

 

Apmācību kursa „No Future for Human Trafficking” trešā diena tika aizvadīta apgūstot cilvēku tirdzniecības praksi un pievēršoties upura emocionālajam stāvoklim. Mazliet izmainot programmu laika ekonomijas dēļ, diena tika sākta ar filmas „Lilya 4-Ever” skatīšanos. Lēmums izrādījās pareizs, jo ievirzīja dalībnieku domas un garastāvokli pareizajās sliedēs.
Pēc filmas visi dalībnieki tika iesaistīti biedrības „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgo organizētajā un vadītajā simulācijas spēlē par cilvēku tirdzniecību, kuras saturs tika veidots tā, lai simboliski un caur uzvedības modeļiem parādītu katram iesaistītajam fiziski un emocionāli smagos apstākļus.
Cilvēku tirdzniecības izspēlei sekoja gara atgriezeniskā saite ar filmas un spēles analīzi, kurā tika nostiprinātas teorētiskās zināšanas un dalībniekiem bija iespēja pievērsties tēmai caur savu personības prizmu.
Apmācību kursa laikā būtiska ir grupas vienotība un motivācija darbam. Taču fizioloģiskās vajadzības stāv pāri (jeb pamatā) visam, tāpēc pēc lietainās ārā pavadītās dienas tika organizēts pirts vakars, lai nodrošinātu profilaksi nosalušajiem grupas dalībniekiem. Vakars noslēdzās ar Rumānijas valsts prezentāciju.

Apgūstot cilvēku tirdzniecību projekta „No Future for Human Trafficking” ietvaros, 4.apmācību dienā projekta dalībnieki jau no paša rīta strādāja patstāvīgi, lai izpētītu cilvēku tirdzniecības problemātiku savās valstīs un pārējos iepazīstinātu ar statistiku, normatīvajiem aktiem, preventīvajām aktivitātēm. Pēc prezentācijām visi dalībnieki gan uzdeva jautājumus, gan diskutēja par katras valsts situāciju, rezultātā iegūstot plašāku redzējumu par problēmas globālo raksturu. Interesanti, ka šī projekta dalībnieku grupā bija liels skaits dažādu jurisprudences studentu
Balstoties uz iegūto teorētisko zināšanu bāzi un empātisko izpratni par cilvēku tirdzniecības procesu, dalībnieki kompleksās metodēs strādāja, pirmkārt, ar saviem personīgajiem resursiem – paziņām, organizācijām, informācijas kanāliem, otrkārt, šos resursus apvienoja un novērtēja savu organizāciju stiprās un vājās puses. Otrkārt, tika veikts darbs pie ideju ģenerēšanas un to attīstīšanas, balstoties uz iepriekš apgūtajiem resursiem.

Vairāk fotogrāfiju: šeit


Apmācību kursa 1. un 2. diena

Projekta „No Future for Human Trafficking” apmācību kurss sākās 2014.gada 12.aprīlī ar dalībnieku ierašanos visas dienas laikā un iekārtošanos nu jau tik labi pazīstamajā viesu namā „Vālodzes”. Dienas beigas tika aizvadītas ar īsu instruktāžu par projektu, aktivitātēm, metodēm un tehniskas dabas jautājumiem, programmu noslēdzot ar kopīgām vakariņām un iepazīšanās spēlēm. Pirmās dienas lielākais pārsteigums bija igauņu puiša Andro ierašanās ar autostopu, apsteidzot kolēģus, kas no Tallinas brauca ar autobusu.
Apmācību kursa otrā diena sākās ar garo instruktāžu, kurā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta mērķi un gala produktu, apmācību programmu, neformālās izglītības būtību un metodēm, youthpass sertifikātu un citām lietām, pēc kā tika izvērtētas dalībnieku gaidas, bažas un potenciālais ieguldījums apmācību kursa laikā.
Pārējā diena sastāvēja no trim aktivitātēm. Pirmkārt, tika ievadīta apmācību kursa tēma ar aktivitāti „Cilvēktirdzniecības jēdziens un tā nozīme, kurā dalībnieki paši izstrādāja savas definīcijas un pēc tam salīdzināja tās ar Eiropas Padomes konvencijā par cīņu pret cilvēku tirdzniecību ietverto definīciju. Otrkārt, dalībnieki kopīgiem spēkiem izdiskutēja un aptvēra cilvēku tirdzniecības nozīmi organizētās noziedzības un tās ietekmes uz sabiedrību rakursā. Savukārt dienas noslēgumā sarunas tika ievirzītas izpratnei par dažādām cilvēku tirdzniecības formām un to kombinācijām.

Vairāk fotogtāfiju: šeit


Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jaunieši īsteno projektu „No Future for Human Trafficking”

 

Laikā no 2014.gada 6.februāra līdz 31.jūlijam biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jaunieši un brīvprātīgie ar speciālistu atbalstu īsteno ES programmas „Jaunatne darbībā” finansētu projektu „No Future for Human Trafficking”. Projekta galvenās aktivitātes ir apmācību kurss par cilvēku tirdzniecību un spēļu izgatavošana par šo tēmu.

Apmācību kurss (no 2014.gada 12.līdz 20.aprīlim) ir projekta lielākā aktivitāte, kurā deviņas dienas vienuviet dzīvos un strādās jaunieši, brīvprātīgie un jauniešu līderi, lai apgūtu cilvēku tirdzniecības fenomenu un problemātiku partnerorganizāciju pārstāvēto valstu kontekstā. Šajā projektā līdz ar biedrības „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgajiem piedalīsies arī jaunieši no Zviedrijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Rumānijas. Šo valstu pārstāvniecība nosaka projekta tematisko rāmējumu dažādos tēmas politiskos, sociālos, ekonomiskos, kultūras u.c. aspektos,

Atbilstoši programmas „Jaunatne darbībā” tradīcijām – izmantojot neformālās izglītības metodes un apmācītāju pavadībā diskusijās formējot kolektīvas zināšanas, tiks apgūta cilvēku tirdzniecības problemātika projekta dalībvalstīs. Pirmajās dienās dalībnieki koncentrēsies uz tēmas teorētisko bāzi un upuru psiholoģisko stāvokli. Apmācību kursa otrajā daļā tiks attīstīta projekta „Choose Your Freedom” laikā labākā izveidotā spēle par cilvēku tirdzniecību. Caur šo procesu dalībnieki sakārtos un papildinās iegūtās zināšanas, kā arī izveidos gandrīz gatavu spēli, kas vēlāk būs izmantojama vienaudžu un skolēnu izglītošanai.

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

No Future for Human Trafficking 8. un 9. diena | Patvērums Drošā Māja
No Future for Human Trafficking 8. un 9. diena
No Future for Human Trafficking 6. un 7. diena | Patvērums Drošā Māja
No Future for Human Trafficking 6. un 7. diena
No Future for Human Trafficking - 5. diena | Patvērums Drošā Māja
No Future for Human Trafficking - 5. diena
No Future for Human Trafficking - 3. un 4. diena | Patvērums Drošā Māja
No Future for Human Trafficking - 3. un 4. diena
No Future for Human Trafficking - 1.un 2. diena | Patvērums Drošā Māja
No Future for Human Trafficking - 1.un 2. diena