Projekta ietvaros tiek risināti sociālie un juridiskie jautājumi

Ievietots: 27.03.2013

    

„Patvērums „Drošā māja”” speciālisti - sociālie darbinieki un juristi no pērnā gada 19. decembrī uzsāktā projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” sākuma snieguši vairāk nekā simts konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem. „Darbs, izglītība, veselības aprūpe un sociālais nodrošinājums, izpratne par šo sistēmu darbību ir pamatu pamats, lai iebraucējs varētu iekļauties Latvijas sabiedrībā. Projekta ietvaros cenšamies nodrošināt atbildes uz visiem uzdotajiem jautājumiem,” atzīmē sociālā darbiniece Anita Ūdre. 

Sniedzot atbildes uz trešo valstu valstspiederīgo jautājumiem, speciālisti lielākoties izmanto savu iepriekšējo pieredzi, kas iegūta, vairāku gadu garumā, nodrošinot profesionālu atbalstu iebraucējiem, papildus aktuālāko informāciju iegūst interneta resursos un kontaktējas ar atbildīgajām ministrijām vai valsts un pašvaldību institūcijām.

Juriste Gita Miruškina: „Kopš projekta uzsākšanas lielākais konsultāciju īpatsvars ir par darba tiesībām un nodarbinātību. Lielākoties klienti tiek konsultēti jautājumos par darba meklēšanu, darba attiecībām un to nodibināšanu, kā arī par iespējamo valsts atbalstu bezdarba gadījumā. Ģimenes tiesību jautājumos sniegtas konsultācijas par laulības noslēgšanu, paternitātes noteikšanu, radniecību, laulāto līgumiskajām mantiskajām attiecībām, laulāto personiskajām tiesībām. Uzturēšanās un ieceļošanas jomā konsultācijas sniegtas par ģimenes apvienošanu un vecāku un/vai māsu, brāļu ieceļošanu Latvijā. Klienti interesējas par administratīvo procesu valsts un pašvaldību iestādēs. Šie jautājumi ir aktuāli (darba, ģimenes, administratīvie), jo klienta izcelsmes valstī iepriekš minēto jautājumu tiesiskais regulējums atšķiras no Latvijas regulējuma”.

„Juridiskie jautājumi, par kuriem interesējas trešo valstu valstspiederīgie, ir dažādi,” secināja arī projekta jurists Alvis Šķenders, kurš sniedz atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar uzturēšanās statusa noteikšanu Latvijas Republikā, uzturēšanās atļauju noformēšanas procesiem, iesniedzamiem dokumenti, valsts nodevu apmēru, īpašuma iegādi Latvijā, lai saņemtu uzturēšanās atļauju. „Klienti uzdod jautājumus arī par kreditēšanu, t.sk., par ātrajiem kredītiem un parādnieku sarakstiem. Aktuāli ir komerctiesību jautājumi - firmu dibināšana, darbības izbeigšana, likvidācija, grāmatvedības jautājumi, jautājumi par biedrībām, kas apsaimniekotu kopīpašumu, biedrību reģistrācija, atteikšanās no iepriekšējā apsaimniekotāja”.

Pie sociālajiem darbiniekiem projekta mērķa grupa visbiežāk ir interesējusies par par iespējām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā saņemt bērna pabalstus, pensijas, kā arī sociālo palīdzību no pašvaldības. Aktuāli ir jautājumi par veselības aprūpi un iespējām saņemt valsts garantēto veselības aprūpi, neatliekamo palīdzību. Lauma Jēgere: „Jautājumi ir praktiskas dabas – bieži vien palīdzam atrast nepieciešamās institūcijas, kas atbild par konkrētu kompetenci. Piemēram, Ceļu satiksmes drošības direkcija – klienti vēlas uzzināt, kā samainīt savā mītnes valstī iegūtās autovadītāju apliecības uz Eiropas Savienības apliecībām. Jaunajiem vecākiem aktuāls jautājums ir bērnu iekārtošana bērnudārzā. Liela interese ir par iespējām bez maksas apgūt latviešu valodu. Šie jautājumi ir svarīgi, lai cilvēks justos līdzsvarots gan privātajā, gan sociālajā dzīvē ”.

Lai nodrošinātu trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas sabiedrības aktīvu līdzdalību integrācijas procesā, projekta ietvaros tiek piedāvāta latviešu valodas un latviešu sarunvalodas mācīšanās trīs Latvijas pilsētās – Rīgā, Olainē un Liepājā. Apmācības šobrīd apmeklē aptuveni 250 cilvēki.

Īpaši pasākumi projektā notiek radošajā darbnīcā, kas paredzēta sievietēm ar bērniem, kā arī pašpalīdzības grupā „Viena otrai”.

Lai paaugstinātu trešo valstu valstspiederīgo informētības līmeni, tiek piedāvāti televīzijas raidījumi integrācijai „Veiksmīgas idejas”, kas katru svētdienu tiek translēti LTV7. 

Projekta brīvprātīgie no Rīgas, Olaines un Liepājas februārī un martā trīs apmācībās ieguvuši zināšanas un prasmes par komandas saliedēšanu, brīvprātīgo darbu un toleranci, konfliktu un laika menedžmentu. Apmācības vadīja profesionāli jauniešu apmācītāji no organizācijas Brīvprātīgais.lv. Ieskatu apmācībās var iegūt šeit.

Lai veicinātu ciešāku sadarbību starp nevalstiskajām organizācijām (NVO), kas strādā imigrantu integrācijas jomā, martā notikusi arī pirmā NVO dialoga platformas tikšanās, ko organizēja Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS.

Plānots, ka sākot no aprīļa, projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” ietvaros tiks organizētas informatīvās dienas reģionos, veidots vizuālais materiāls par kopīgo starp kultūrām.

„Patvērums „Drošā māja”” iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds”, uzsākusi jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”*. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris – 2013. gada 30. jūnijs.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju publicēja:

Rasa Saliņa

Konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos

rasa.salina@gmail.com

(+371) 22026355