Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem

Noslēdzas projekts, kura ietvaros pilnveidotas profesionāļu zināšanas darbam ar Trešo valstu pilsoņiem

25.06.2015. Šā gada 30.jūnijā noslēdzas projekts "Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem", kura mērķis bija pilnveidot un paplašināt dažādu institūciju un profesionāļu sadarbību darbam ar Trešo valstu pilsoņiem un stiprināt viņu prasmes un spēju īstenot integrācijas pasākumus.

Projekta vadītājs Alvis Šķenders informē, ka piecos vienas dienas informatīvajos semināros Olainē, Ozolniekos, Stopiņos, Alūksnē un Balvos tika izvērtētas iespējas turpināt dalībnieku jau uzsāktās integrācijas aktivitātes, to iespējas nodrošināt aktivitātes ilgtermiņā. Šajos semināros tika izglītoti 100 semināra dalībnieki.  

Apmācību kursā "Trešo valstu valstspiederīgais - institūciju klients" trīs dienu teorētiskajā seminārā 27 dalībniekiem tika nodrošināta iespēja uzzināt par kultūras atšķirībām, dažādības vadību un sociālo darbu ar dažādu kultūru pārstāvjiem, atspoguļota un nošķirta Latvijas esošo situāciju un problemātiku imigrantu integrācijas jomā no vēlamās, tādējādi ļaujot kursu apmeklētājiem ieraudzīt, kas Latvijas situācijā ir darāms un, ko katrs no kursu apmeklētājiem var darīt, lai uzlabotu situāciju imigrantu integrācijas jomā.

Maijā notikušais praktiskais treniņseminārs tika veidots ar mērķi veicināt dalībnieku, kuri ieguva zināšanas teorētiskajā seminārā, sociālo un profesionālo kompetenču attīstību imigrācijas un starpkultūru komunikācijas un kultūrdaudzveidības jomā, kā arī tā ietvaros tika paaugstināta projekta dalībnieku kvalifikācija darbā ar imigrantu grupām. 

Lai uzlabotu  augstskolu akadēmisko un administratīvo darbinieku kompetenci starpkultūru komunikācijā un zināšanas par Trešo valstu pilsoņu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem, kā arī veicinātu profesionālās identitātes veidošanos un labās prakses analīzes un refleksijas telpu, sadarbībā ar biedrību „Latvijas augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija”, projekta ietvaros īstenots seminārs augstskolu un koledžu pārstāvjiem, kuru darba ikdiena saistīta ar Trešo valstu studentiem. Apmācībās piedalījās 31 persona.

Kopējā dialoga veidošanai starp augstskolu un koledžu pedagoģisko un administratīvo personālu, Trešo valstu valstspiederīgajiem augstskolu studentiem un speciālistiem (konsultantiem) projektā noorganizēta arī „Diskusija/kontaktbirža”, kurā piedalījās 40 dalībnieki. Tās galvenais mērķis bija saprast katras iesaistītās puses viedokli par pašreizējo situāciju un darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem augstskolās un koledžās, kā arī izstrādāt ieteikumus augstākās izglītības iestādēm par darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem studentiem. 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/3/4

Papildu informācija: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, mob. tel. nr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


Profesionāļi treniņseminārā apgūst praktiskas zināšanas migrācijas jomā

19.06.2015. Ar mērķi veicināt projekta "Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem" dalībnieku sociālo un profesionālo kompetenču attīstību imigrācijas un starpkultūru komunikācijas un kultūrdaudzveidības jomā, kā arī paaugstināt kvalifikāciju publiskās pārvaldes profesionālajā darbā, 25. un 26. maijā atpūtas kompleksā "Laimes ligzda" notika divu dienu praktiskais treniņseminārs, kurā piedalījās 27 jomas profesionāļi. Šī aktivitāte bija secīgs turpinājums jau notikušajam trīs dienu apmācību kursam "Trešo valstu valstspiederīgais - institūciju klients", kurā dalībnieki ieguva pamata zināšanas par migrācijas jautājumiem. 

Treniņsemināra apmācību process tika veidots uz pieaugušo izglītības pamatprincipiem, tika veikta praktisko situāciju problēmu analīze, meklēti risinājumi, aprobēti profesionālās kompetences modeļi, situāciju izspēles un kritiskās domāšanas uzdevumu kopums. 

"Pieredzes apmaiņa ir vērtīgākais, lai speciālisti spētu noturēt roku uz pulsa par migrācijas jautājumiem, kas nebūt nav vienkārši," secina viena no treniņsemināra dalībniecēm - Liepājas pilsētas domes pārstāve Ineta Stadgale, kura ar jautājumiem, kas skar imigrantu problēmas, strādā jau aptuveni 15 gadu. Viņa norāda, ka projekta semināros vērtīgākais bijis satikt speciālistus un citus cilvēkus, kas arī ikdienā strādā ar šiem jautājumiem, ieklausīties pieredzes stāstos. "Biedrības "Patvērums Drošā māja"" īstenotā projekta un tajā notiekošo semināru laikā tika izspēlētas dažādas lomu spēles, kurās varēja vērot attieksmi pret cilvēkiem no citām kultūrām, lai pamērītu savu iecietības līmeni un paskatītos uz sevi no malas".

Citi aptaujātie treniņsemināra dalībnieki apmācību noslēgumā atzina, ka labprāt vēlētos arī turpmāk apmeklēt šādus seminārus, gūt pieredzi. Viņi norādīja, ka ļoti noderīgi būtu satikt Trešo valstu valstspiederīgos, lai uzzinātu viņu pieredzi un redzējumu par integrācijas procesiem Latvijā, kā arī prakses papildināšanai būtu nepieciešams apmeklēt arī starptautiskus seminārus, lai iepazītos ar ārzemju kolēģu pieredzi.

Jau kopš 2014.gada 28.novembra biedrība "Patvērums "Drošā māja"" ar sadarbības partneri biedrību „Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija” īsteno projektu „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar Trešo valstu pilsoņiem”. Tā ietvaros tikušas īstenotas dažādas aktivitātes, kas vērstas uz speciālistu kompetences paaugstināšanu, veidojot starpkultūru dialogu: apmācību kurss „Trešo valstu valstspiederīgais – institūciju klients”;  augstskolu un koledžu pedagoģiskā un administratīvā personāla kompetences uzlabošana darbam ar Trešo valstu valstspiederīgajiem; informatīvais seminārs „Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējas”. Projekta ietvaros šogad nooorganizēti arī pieci vienas dienas informatīvie semināri piecos Latvijas novados - Stopiņos, Balvos, Alūksnē, Olainē un Ozolniekos.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/3/4

Papildu informācija: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, mob. tel. nr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


25. un 26.maijā - pēcapmācību treniņseminārs profesionāļu kompetences uzlabošanai

25.05.2015. Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, īstenojot EIF projektu „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem”, no 25. līdz 26. maijam, atpūtas kompleksā "Laimes Ligzda" ("Lejas Astītes", Drabešu pag., Amatas novads) organizē semināru cikla otrās daļas pēcapmācību praktisko treniņsemināru profesionāļu kompetences uzlabošanai.

Apmācību mērķis: veicināt dalībnieku sociālo un profesionālo kompetenču attīstību imigrācijas un starpkultūru komunikāciju, un kultūr-daudzveidības jomā; izveidot profesionālo metodisko klasifikāciju profesionālā sociālā un atbalstošā darba jomā ar trešo valstu valstspiederīgajiem; veicināt starppersonu komunikāciju, labās prakses analīzes un refleksijas telpu; paaugstināt pēcdiploma kvalifikāciju profesionālā darba metodiskajā jomā, darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem; nodrošināt trešo valstu valstspiederīgo un uzņemošās sabiedrības aktīvu līdzdalību integrācijas procesā; veicināt vairāku līmeņu sadarbību starp integrācijas stratēģiju un pasākumu veidojošām pārvaldes struktūrām un augšupēju integrāciju.

Semināra dalībnieki: pašvaldību darbinieki, izglītības iestāžu un sociālo institūciju darbinieki, reģionālo mediju pārstāvji, valsts un pašvaldības policijas pārstāvji, jauniešu brīvā laika organizatori, pieaugušo tālākizglītības centru, vietējās nozīmes kopienu resursu – bibliotēku, muzeju, kultūras centru darbinieki, mazākumtautību organizāciju pārstāvji un aktīvie novada iedzīvotāji, Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki.

Semināra lektori: Ineses Stankus-Viša, Kārļa Viša.

Apmācību metodes: neformālās (pieaugušo) izglītības apmācību modelis, kurš tiek veidots balstoties uz dalībnieku vajadzībām, pieredzi un refleksiju par profesionālo darba jomu. 30% teorijas, 70% praktiski refleksiju un jaunas pieredzes veicinoši uzdevumi.

Jau kopš 2014.gada 28.novembra biedrība "Patvērums "Drošā māja"" ar sadarbības partneri biedrību „Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija” īsteno projektu „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar Trešo valstu pilsoņiem”. Tā ietvaros tikušas īstenotas dažādas aktivitātes, kas vērstas uz speciālistu kompetences paaugstināšanu, veidojot starpkultūru dialogu: apmācību kurss „Trešo valstu valstspiederīgais – institūciju klients”;  augstskolu un koledžu pedagoģiskā un administratīvā personāla kompetences uzlabošana darbam ar Trešo valstu valstspiederīgajiem; informatīvais seminārs „Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējas”. Projekta ietvaros šogad nooorganizēti arī pieci vienas dienas informatīvie semināri piecos Latvijas novados - Stopiņos, Balvos, Alūksnē, Olainē un Ozolniekos.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/3/4

Papildu informācija: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, mob. tel. nr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


27.aprīlī LAKMA un "Patvērums "Drošā māja"" rīko diskusiju/kontaktbiržu

22.04.2015. Lai veidotu kopēju dialogu starp augstskolu pedagoģisko un administratīvo personālu, Trešo valstu valstspiederīgajiem – augstskolu studentiem un speciālistiem (konsultantiem), biedrība «Patvērums «Drošā māja»» un Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija (LAKMA) integrācijas projekta «Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem» ietvaros, šā gada 27.aprīlī plkst. 13:30 Āzenes ielā 22 k1, 11.stāvā (konferenču zālē) rīko diskusiju/kontaktbiržu. 

Pētījumā «Latvijā studējošo saliedētības veicināšana un ārzemju studentu diskriminēšanas mazināšana», kā viens no trim negatīvajiem aspektiem studijām Latvijā tiek minēta diskriminācija, tāpēc diskusijas/kontaktbiržas galvenais mērķis ir saprast katras iesaistītās puses viedokli par esošo situāciju augstskolās un koledžās darbam ar Trešo valstu valstspiederīgajiem, kā arī izstrādāt ieteikumus augstākās izglītības iestādēm par darbu ar studentiem - Trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projekta vadītājs Alvis Šķenders skaidro, ka diskusija/kontaktbirža ļaus apzināt studentu motivāciju mācīties Latvijas augstskolās, grūtības saistībā ar studijām, ar sadzīvi,  ar vīzu un citu dokumentu kārtošanu, ar darba iegūšanu, latviešu valodas apgūšanu un citiem faktoriem. Savukārt pedagoģiskajam un administratīvajam personālam būs iespēja uzklausīt Trešo valstu studentu ikdienas grūtības un izvērtēt iespējas nodrošināt regulāru atbalstu definēto situāciju risināšanā. Pārzinot sistēmas trūkumus, varēs noteikt visu pušu tiesības un atbildības – studenti zinās, kad var saņemt (piemēram, krīzes situācijas) un kādos jautājumos (piemēram, latviešu valodas apgūšanas iespējas, kopmītnes un īres dzīvokļi u.c.) var tikt nodrošināts atbalsts no augstskolu puses, savukārt, augstskolu pārstāvji būs informēti par situācijām, kādas ikdienā nākas risināt Trešo valstu studentiem, organizējot savu izglītošanos Latvijā. 

Pieteikšanās un informācija par dalību seminārā: Uģis Citskovskis, e-pasts: ugis.citskovskis@rtu.lv

Kontakti masu medijiem: Rasa Saliņa, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/3/4

 

          

Projekta ietvaros pilnveido zināšanas darbam ar Trešo valstu pilsoņiem

09.04.2015. Jau kopš pērnā gada nogales biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ar sadarbības partneri biedrību „Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija” īsteno projektu „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar Trešo valstu pilsoņiem”. Lai īstenotu mērķi - pilnveidot un paplašināt dažādu institūciju un profesionāļu sadarbību darbam ar Trešo valstu pilsoņiem* un stiprinātu to prasmes un spēju īstenot integrācijas pasākumus – projektā īstenotas aktivitātes septiņos Latvijas novados, kopā apmācot ap 120 jomas speciālistus.

Projekta vadītājs Alvis Šķenders norāda, ka projekta ietvaros trīs mēnešu laikā kopumā jau noorganizēti pieci vienas dienas informatīvie semināri „Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējas” piecos novados Stopiņos, Balvos, Alūksnē, Olainē un Ozolniekos, kā arī viens trīs dienu apmācību seminārs "Trešo valstu valstspiederīgais - institūciju klients”. Kā lektori semināros piesaistīti gan biedrības profesionāļi, gan pieaicinātie eksperti, kas strādā migrācijas jomā.

„Apmācību dalībniekiem mūsu organizētajos semināros bija iespēja uzzināt vairāk par Trešo valstu valstspiederīgajiem - viņu tiesībām, pienākumiem un integrācijas iespējām Latvijā, kā arī saņemt atbildes uz praktiskiem problēmjautājumiem. Jāteic, ka diskusiju laikā vairums atzina, ka Latvijā nav vienotas integrācijas sistēmas un, ka integrācija būtu jāsāk tieši ar latviešu valodas apguvi,” par līdz šim notikušajām aktivitātēm stāsta A. Šķenders. Viņš arī pauž gandarījumu, ka semināru dalībnieki ir apņēmības pilni arī savos novados iesaistīties un sekmēt trešo valstu valstspiederīgo integrācijas pasākumus Latvijas sabiedrībā.

Viņš arī norāda, ka, pamatojoties uz projekta gaitā notikušajiem semināriem un to ietvaros noritējušām diskusijām, atbilstoši dalībnieku norādītajām vajadzībām, projektā tiek gatavots informatīvs izdales materiāls, kurš kā palīglīdzeklis darbā ar Trešo valstu valstspiederīgajiem tiks nodots semināru dalībniekiem un vietējām pašvaldībām.

Aprīlī un maijā projekta ietvaros notiks dažādas aktivitātes augstskolu mācībspēkiem un studentiem, kā arī speciālistu zināšanu nostiprināšanai paredzēts pēcapmācību treniņseminārs.

Plānots, ka no 8.-10.aprīlim notiks seminārs augstskolu un koledžu pārstāvjiem, kuru darba ikdiena saistīta ar Trešo valstu studentiem  "Augstskolu un koledžu pedagoģiskā un administratīvā personāla kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem".  Apmācību programmas galvenais mērķis ir uzlabot  augstskolu akadēmisko un administratīvo darbinieku kompetenci starpkultūru komunikācijā un zināšanas par trešo valstu pilsoņu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem, kā arī veicināt profesionālās identitātes veidošanos un labās prakses analīzes un refleksijas telpu, lai savās darba vietās varētu nodrošināt profesionālu darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Kopējā dialoga veidošanai starp augstskolu un koledžu pedagoģisko un administratīvo personālu, Trešo valstu valstspiederīgajiem augstskolu studentiem un speciālistiem (konsultantiem) 15. aprīlī RTU telpās Āzenes ielā 22 (11. stāva konferenču zālē) tiks organizēta „Diskusija / kontaktbirža”, kuras galvenais mērķis būs saprast katras iesaistītās puses viedokli par pašreizējo situāciju un darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem augstskolās un koledžās, kā arī izstrādāt ieteikumus augstākās izglītības iestādēm par darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem studentiem.

Savukārt 25.-26.maijā ieplānots pēcapmācību praktisko treniņseminārs, kura mērķis ir veicināt valsts pārvaldes un dažādu pakalpojumu sniegšanas līmeņos strādājošo speciālistu sociālo un profesionālo kompetenču attīstību imigrācijas un starpkultūru komunikāciju un kultūrdaudzveidības jomā, kā arī veicināt profesionālās identitātes veidošanos un labās prakses analīzes un refleksijas telpu, lai savās darba vietās varētu nodrošināt profesionālu darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem. 

Kā mērķa auditorija projekta aktivitātēs ir iesaistīti dažādās institūcijās strādājošie no reģioniem - Alūksnes, Balviem, Liepājas, Olaines, Stopiņiem, Salaspils un Ozolniekiem, kā arī biedrības „Latvijas augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija”, kas apvieno 10 Latvijas augstskolas: Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Ventspils Augstskola un Vidzemes Augstskola - augstskolu un koledžu akadēmiskie un administratīvie darbinieki, kuri ikdienā strādā ar Trešo  valstu valstspiederīgajiem – studentiem un kuriem trūkst zināšanu starpkultūru komunikācijā.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

          

No 25.-27.martam biedrība organizē apmācības "Trešo valstu valstspiederīgais - institūciju klients"

18.03.2015. Lai uzlabotu dažādu speciālistu kompetenci starpkultūru komunikācijā, tai skaitā papildinātu viņu zināšanas par Trešo valstu pilsoņu* uzņemšanas un integrācijas jautājumiem Latvijas reģionos, biedrība "Patvērums "Drošā māja"" šā gada 25.-27.martā atpūtas kompleksā "Laimes ligzda" ("Lejas Astītes", Drabešu pagasts, Amatas novads) organizē trīs dienu apmācību kursu "Trešo valstu valstspiederīgais - institūciju klients". 

Pieteikties apmācībām aicināti pašvaldību, izglītības iestāžu un sociālo institūciju darbinieki, reģionālo mediju pārstāvji, valsts un pašvaldības policijas pārstāvji, jauniešu brīvā laika organizatori, pieaugušo tālākizglītības centru, vietējās nozīmes kopienu resursu – bibliotēku, muzeju, kultūras centru darbinieki, mazākumtautību organizāciju pārstāvji un aktīvi pilsētas iedzīvotāji.

Kontakti pieteikumiem: mob. tālr. 26303101, e-pasts: alvis.skenders@gmail.com.

Jau kopš 2014.gada 28.novembra biedrība "Patvērums "Drošā māja"" ar sadarbības partneri biedrību „Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija” īsteno projektu „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar Trešo valstu pilsoņiem”. Tā ietvaros tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas vērstas uz speciālistu kompetences paaugstināšanu veidojot starpkultūru dialogu: apmācību kurss „Trešo valstu valstspiederīgais – institūciju klients”; pēcapmācību praktiskais treniņseminārs profesionāļu kompetences uzlabošanai; augstskolu un koledžu pedagoģiskā un administratīvā personāla kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem; informatīvais seminārs „Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējas”. Projekta ietvaros šogad nooorganizēti jau pieci vienas dienas informatīvie semināri piecos Latvijas novados - Stopiņos, Balvos, Alūksnē, Olainē un Ozolniekos.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/3/4

 

          

Olaines un Ozolnieku novadā notiks semināri par Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējām

04.03.2015. Šā gada 13.martā plkst. 12:00 Olainē, Zemgales ielā 31 (Pieaugušo izglītības centrā) un 16.martā plkst. 12:00 Ozolnieku novada Ānē, Celtnieku ielā 12 (Ānes jauniešu iniciatīvu centrā), notiks informatīvi semināri „Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējas”. To ietvaros būs iespējams uzzināt par migrācijas politiku un imigrantu integrācijas iespējām Latvijā, par dažādām Trešo valstu valstspiederīgo* grupām. Semināru programmā paredzēta arī diskusija par pieredzi darbā ar Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jautājumu risināšanu, kā arī tiks meklētas iespējas turpinstāt Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektos uzsāktās iniciatīvas.

Dalībai semināros tiek aicināti Olaines un Ozolnieku novada pašvaldību, izglītības iestāžu un sociālo institūciju darbinieki, reģionālo mediju pārstāvji, valsts un pašvaldības policijas pārstāvji, jauniešu brīvā laika organizatori, pieaugušo tālākizglītības centru, vietējās nozīmes kopienu resursu – bibliotēku, muzeju, kultūras centru darbinieki, mazākumtautību organizāciju pārstāvji un aktīvi pilsētas iedzīvotāji.

Pieteikšanās dalībai pa tālruni 26303101.

Lai pilnveidotu un paplašinātu dažādu institūciju un profesionāļu sadarbību darbam ar Trešo valstu pilsoņiem* un stiprinātu to prasmes un spēju īstenot integrācijas pasākumus, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ar sadarbības partneri biedrību „Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija”, 2014.gada 28.novembrī uzsāka projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar Trešo valstu pilsoņiem” īstenošanu, kurš noritēs līdz 2015.gada jūnijam.

Projekta ietvaros tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas vērstas uz speciālistu kompetences paaugstināšanu veidojot starpkultūru dialogu: apmācību kurss „Trešo valstu valstspiederīgais – institūciju klients”; pēcapmācību praktiskais treniņseminārs profesionāļu kompetences uzlabošanai; augstskolu un koledžu pedagoģiskā un administratīvā personāla kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem; informatīvais seminārs „Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējas”.

Projekta ietvaros kopumā tiek organizēti pieci vienas dienas informatīvie semināri piecos novados. Februārī aktivitātes notika Stopiņos, Balvos un Alūksnē.

Kā mērķa auditorija aktivitātēs tiek iesaistīti dažādās institūcijās strādājošie no reģioniem - Balviem, Alūksnes, Liepājas, Olaines, Stopiņiem, Salaspils un Ozolniekiem, kā arī biedrības „Latvijas augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija”, kas apvieno 10 Latvijas augstskolas: Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Ventspils Augstskola un Vidzemes Augstskola - augstskolu un koledžu akadēmiskos un administratīvos darbiniekus, kuri ikdienā strādā ar Trešo  valstu valstspiederīgajiem – studentiem un kuriem trūkst zināšanu starpkultūru komunikācijā.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/3/4

 

          

Trīs novados notikuši semināri par Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējām

26.02.2015. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar Trešo valstu pilsoņiem” ietvaros februārī notikuši trīs informatīvi semināri par Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējām Stopiņos, Alūksnē un Balvos. Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” speciālisti informē, ka kopumā apmācībās piedalījās vairāk nekā 50 pārstāvji no dažādām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī šo novadu iedzīvotāji.

“Semināru apmeklētājiem vislielākā interese bija par Trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātību, tiem pieejamām sociālajām garantijām. Tā kā cilvēkiem nebija skaidras būtiskākās atšķirības starp pastāvīgajām un terminētajām uzturēšanās atļaujām, sniedzām skaidrojošu informāciju arī par šiem jautājumiem. Diskusiju ietvaros dalībnieki interesējās par Eiropas Savienības (ES) pastāvīgā iedzīvotāja statusu, kuram ir atviegloti nosacījumi ceļošanai pa ES un uz kuru ir iespējams pretendēt arī nepilsoņiem,” informē projekta vadītājs Alvis Šķenders.

Fotogalerija

Projekta ietvaros martā notiks vēl divi vienas dienas informatīvie semināri – Olainē un Ozolniekos. To ietvaros būs iespējams uzzināt par migrācijas politiku un imigrantu integrācijas iespējām Latvijā, par dažādām Trešo valstu valstspiederīgo* grupām, kā arī piedalīties diskusijā par pieredzi darbā ar Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jautājumu risināšanu.

Lai pilnveidotu un paplašinātu dažādu institūciju un profesionāļu sadarbību darbam ar Trešo valstu pilsoņiem* un stiprinātu to prasmes un spēju īstenot integrācijas pasākumus, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ar sadarbības partneri biedrību „Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija”, 2014.gada 28.novembrī uzsāka projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar Trešo valstu pilsoņiem” īstenošanu, kurš noritēs līdz 2015.gada jūnijam.

Projekta ietvaros tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas vērstas uz speciālistu kompetences paaugstināšanu veidojot starpkultūru dialogu: apmācību kurss „Trešo valstu valstspiederīgais – institūciju klients”; pēcapmācību praktiskais treniņseminārs profesionāļu kompetences uzlabošanai; augstskolu un koledžu pedagoģiskā un administratīvā personāla kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem; informatīvais seminārs „Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējas”.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/3/4

 

          

Balvos un Alūksnē notiks semināri par Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējām

29.01.2015. Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” speciālisti informē, ka šā gada 11.februārī plkst. 13:00 Balvos, Brīvības ielā 47 un 12.februārī plkst. 13:30 Alūksnē, Kanaviņu ielā 14 (Alūksnes novada vidusskolā), notiks informatīvi semināri „Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējas”. To ietvaros būs iespējams uzzināt par migrācijas politiku un imigrantu integrācijas iespējām Latvijā, par dažādām Trešo valstu valstspiederīgo* grupām. Semināru programmā paredzēta arī diskusija par pieredzi darbā ar Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jautājumu risināšanu, kā arī tiks meklētas iespējas turpināt Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektos uzsāktās iniciatīvas.

Dalībai semināros tiek aicināti Balvu un Alūksnes pašvaldības, izglītības iestāžu un sociālo institūciju darbinieki, reģionālo mediju pārstāvji, valsts un pašvaldības policijas pārstāvji, jauniešu brīvā laika organizatori, pieaugušo tālākizglītības centru, vietējās nozīmes kopienu resursu – bibliotēku, muzeju, kultūras centru darbinieki, mazākumtautību organizāciju pārstāvji un aktīvi pilsētas iedzīvotāji.

Pieteikšanās pa tālruni 26303101.

Lai pilnveidotu un paplašinātu dažādu institūciju un profesionāļu sadarbību darbam ar Trešo valstu pilsoņiem* un stiprinātu to prasmes un spēju īstenot integrācijas pasākumus, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ar sadarbības partneri biedrību „Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija”, 2014.gada 28.novembrī uzsāka projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar Trešo valstu pilsoņiem” īstenošanu, kurš noritēs līdz 2015.gada jūnijam.

Projekta ietvaros tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas vērstas uz speciālistu kompetences paaugstināšanu veidojot starpkultūru dialogu: apmācību kurss „Trešo valstu valstspiederīgais – institūciju klients”; pēcapmācību praktiskais treniņseminārs profesionāļu kompetences uzlabošanai; augstskolu un koledžu pedagoģiskā un administratīvā personāla kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem; informatīvais seminārs „Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējas”.

Projekta ietvaros kopumā tiks organizēti pieci vienas dienas informatīvie semināri Balvos, Olainē, Ozolniekos, Stopiņos, un Alūksnē.

Kā mērķa auditorija aktivitātēs tiek iesaistīti dažādās institūcijās strādājošie no reģioniem - Balviem, Alūksnes, Liepājas, Olaines, Stopiņiem, Salaspils un Ozolniekiem, kā arī biedrības „Latvijas augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija”, kas apvieno 10 Latvijas augstskolas: Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Ventspils Augstskola un Vidzemes Augstskola - augstskolu un koledžu akadēmiskos un administratīvos darbiniekus, kuri ikdienā strādā ar Trešo  valstu valstspiederīgajiem – studentiem un kuriem trūkst zināšanu starpkultūru komunikācijā.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/3/4

 

    

Projekta ietvaros veicinās profesionāļu kapacitātes celšanu darbam ar Trešo valstu pilsoņiem

08.12.2014. Lai pilnveidotu un paplašinātu dažādu institūciju un profesionāļu sadarbību darbam ar Trešo valstu pilsoņiem* un stiprinātu to prasmes un spēju īstenot integrācijas pasākumus, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ar sadarbības partneri biedrību „Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija”, uzsākusi projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar Trešo valstu pilsoņiem” īstenošanu, kurš noritēs no 2014.gada 28.novembra līdz 2015.gada jūnijam.

Alvis Šķenders, projekta vadītājs, kā projekta nepieciešamību un aktualitāti min faktu, ka Latvijā trūkst tālākizglītības kursu jau izglītību ieguvušiem profesionāļiem. „Darbiniekiem trūkst informācijas par imigrācijas jautājumiem, darbu ar imigrantiem, starpkultūru komunikāciju. Valstī kopumā ir maz kompetentu darbinieku, kuri būtu sagatavoti darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Savukārt, palielinoties ārvalstu studējošo skaitam Latvijas augstskolās un koledžās, bieži vien to mācībspēki saskaras ar citu kultūru, mentalitāti un problēmu izpratni, kas mēdz būt atšķirīga no ierastā. Tāpēc šī projekta ietvaros centīsimies definētās problēmas risināt un sniegt palīdzīgu roku jomas profesionāļiem".

Projekta ietvaros tiks īstenotas dažādas aktivitātes, kas vērstas uz speciālistu kompetences paaugstināšanu veidojot starpkultūru dialogu: apmācību kurss „Trešo valstu valstspiederīgais – institūciju klients”; pēcapmācību praktiskais treniņseminārs profesionāļu kompetences uzlabošanai; augstskolu un koledžu pedagoģiskā un administratīvā personāla kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem; informatīvais seminārs „Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējas”.

Kā mērķa auditoriju aktivitātēs plānots iesaistīt dažādās institūcijās strādājošos no reģioniem - Alūksnes, Balviem, Liepājas, Olaines, Stopiņiem, Salaspils un Ozolniekiem, kā arī biedrības „Latvijas augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija”, kas apvieno 10 Latvijas augstskolas: Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Ventspils Augstskola un Vidzemes Augstskola - augstskolu un koledžu akadēmiskos un administratīvos darbiniekus, kuri ikdienā strādā ar Trešo  valstu valstspiederīgajiem – studentiem un kuriem trūkst zināšanu starpkultūru komunikācijā.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis

Projekta budžets ir EUR 44 214,77, tai skaitā Fonda finansējums EUR 33 161,08 un Valsts budžeta finansējums EUR 11 053,69. Granta līguma Nr. IF/2013/3/4.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Papildu informācija:

Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

Mob. tel. nr. (+371) 22026355

rasa.salina@gmail.com

Pēcapmācību treniņseminārs | Patvērums Drošā Māja
Pēcapmācību treniņseminārs
Diskusija/ kontaktbirža 27.04. | Patvērums Drošā Māja
Diskusija/ kontaktbirža, 27.04.
Apmācības Trešo valstu valstspiederīgais - institūciju klients | Patvērums Drošā Māja
Apmācības "Trešo valstu valstspiederīgais - institūciju klients"
Seminārs Balvos 11.02. | Patvērums Drošā Māja
Seminārs Balvos, 11.02.