Starptautiska semināra ietvaros iepazīstina ar HESTIA projekta pētījuma gaitu

Ievietots: 02.03.2016

                                                                                  

                                       Līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Noziedzības profilakse un apkarošana"

                             

Šā gada 29.februārī Stokholmā, Zviedrijā starptautiskā projekta TRACE “Trafficking as A Criminal Enterprise”* ietvaros organizētajā seminārā par politikas ietekmi uz cilvēku tirdzniecības nākotnes tendencēm ar prezentāciju par fiktīvām laulībām kā jaunu cilvēku tirdzniecības formu uzstājās Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas virsvadībā īstenotā starptautiskā projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) vadošā pētniece Minna Vjuko (Minna Viuhko) no Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūta pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) Somijā.

Prezentācijā M.Vjuko iepazīstināja semināra dalībniekus ar HESTIA projekta pētījuma gaitu, mērķiem un būtiskākajiem izaicinājumiem, ar ko HEUNI ir saskāries pētījuma veikšanas gaitā. Viņa informēja, ka pētījuma mērķis ir izpētīt saikni starp fiktīvajām laulībām un cilvēku tirdzniecību, nodrošināt jaunu informāciju par personas ievainojamības faktoriem, kuru rezultātā personas tiek iesaistītas fiktīvās laulībās un pakļautas ekspluatācijai, par metodēm un veidiem, kas veicina un sekmē fiktīvās laulības, kuru sekas ir cilvēku tirdzniecība un ekspluatācija.

Pētniece uzsvēra, ka pētījums, pamatojoties uz projekta ietvaros Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Īrijā un Slovākijā veiktajiem nacionālajiem pētījumiem, meklē kopsakarības un pēta fiktīvo laulību fenomenu tieši cilvēku tirdzniecības kontekstā, kā noziedzīgu nodarījumu pret personu, kad persona tiek izmantota ar mērķi nodrošināt trešo valstu valstspiederīgo ar iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstīs, proti, saņemt uzturēšanās atļauju Eiropas Savienībā, un no tā izrietošo turpmāko personas ekspluatāciju, nevis fiktīvās laulības kā pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu pret valsti un tās normatīvo regulējumu. Pētījuma kontekstā par fiktīvajām laulībām būtisks ir tieši personas ekspluatēšanas faktors.

HEUNI pārstāve informēja, ka galvenie pētījuma jautājumi, uz kuriem pētījumā jāsniedz visaptverošas atbildes, ir: Kādas saiknes ir starp fiktīvām laulībām un cilvēku tirdzniecību (starp fiktīvo laulību un cilvēku tirdzniecības organizēšanu)? Kā personas, kuras ir stājušās fiktīvās laulībās, nonākušas cilvēku tirdzniecības/ekspluatācijas situācijās? Kādām ekspluatācijas formām upuri tiek pakļauti? Kādas ir sistēmas/tiesību aktu/administratīvo procedūru vājās puses, kuras veicina un sekmē cilvēku tirdzniecību fiktīvo laulību noslēgšanas kontekstā? Kas var tikt darīts, lai veicinātu (cilvēku tirdzniecības/smagas ekspluatācijas) gadījumu/upuru identificēšanu? Ko varētu darīt, lai uzlabotu atbalstu upuriem? Ko var darīt, lai novērstu ekspluatāciju?

Pētījuma ietvaros fiktīvas laulības tiek vērtētas tikai kā laulības, lai legalizētu trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos Eiropas Savienībā, tiek meklētas līdzības un atšķirības saistībā ar šīm fiktīvām laulībām HESTIA projekta piecās partnervalstīs. Galvenās problēmas pētījumā ir saistītas ar definīcijām un tiesību aktiem (kas ir kriminalizēts, par ko būtu jānosaka kriminālatbildība, ekspluatācijas elementi, cilvēku tirdzniecības elementi).

M.Vjuko norādīja, ka lielākais izaicinājums HESTIA projektā ir nodrošināt pētījumu par to, kam nav nosaukuma, kas nav nodefinēts, par ko nav kopīgas izpratnes. Kopīgas izpratnes veidošanai izaicinājums ir tik dažādie Eiropas Savienības dalībvalstīs izmantotie termini fiktīvo laulību apzīmēšanai, kas vienlaicīgi dažās valstīs nozīmē vienu un to pašu un tajā pašā laikā citās valstīs – atšķirīgu ar laulībām saistītu problēmu. Pētījuma ietvaros šobrīd tiek lietots pilnīgi jauns apzīmējums “ekspluatatīvas fiktīvas laulības” (“exploitative sham marriages”). Tiek pētīts, kurā brīdī ekspluatatīvas fiktīvas laulības ir cilvēku tirdzniecība, uzmanība tiek pievērsta imigrācijas likumiem un personu bailēm par šo likumu normu ļaunprātīgu izmantošanu, kurā brīdī notiek valsts sistēmas ļaunprātīga izmantošana un kurā brīdī – personas ļaunprātīga izmantošana.

*Projekts “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB

HESTIA sadarbības partneri: Iekšlietu ministrija (Latvija), NVO “Patvērums “Drošā māja”” (Latvija), NVO “Mittetulundusühing “Living for Tomorrow”” (Igaunija); NVO “Caritas Lithuania” (Lietuva); Īrijas imigrantu padome (Immigrant Council of Ireland) (Īrija); Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrija (Slovākija); Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) (Somija). Projekta asociētie partneri: Valsts policija (Latvija), Ārlietu ministrija (Latvija), Tieslietu un vienlīdzības ministrija (Īrija).

Projekts tika uzsākts 2015.gada 1.janvārī un ilgs līdz 2016.gada decembrim.

Informāciju publicēja Rasa Saliņa, HESTIA sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 22026355, rasa.salina@gmail.com

*tulk. - Cilvēku tirdzniecība kā krimināls bizness