lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Starptautiskās aizsardzības personas uzsākušas latviešu valodas un integrācijas mācību kursu apguvi

Ievietots: 19.11.2020

NVO “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka oktobrī projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās
aizsardzības personām III” ietvaros ir uzsākti latviešu valodas un integrācijas mācību kursi. Aktivitāšu mērķis ir veicināt starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot tiem mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās.


Latviešu valodas mācību kurss šobrīd tiek nodrošināts vienai grupai, kopumā 8 starptautiskās
aizsardzības personām no 3 valstīm - Baltkrievijas (5), Krievijas (2), Bangladešas (1). Plānots, ka latviešu
valodas mācības katrai grupai ilgs no trīs līdz pieciem mēnešiem, divas līdz trīs nodarbības nedēļā.
Latviešu valodas kursa mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personām apgūt darba un
sadzīves vidē nepieciešamās valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas
apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas
pielietojumu.


Lai iegūtu zināšanas un kultūrorientācijas prasmes sekmīgai saskarsmes veidošanai Latvijas sabiedrībā, 17
starptautiskās aizsardzības personas, 2 grupu ietvaros no 4 valstīm - Azerbaidžānas (4), Baltkrievijas (9),
Krievijas (2), Bangladešas (1), Tadžikistānas (1) - pabeigušas integrācijas mācību kursu. Integrācijas
mācību kursa ietvaros starptautiskajām aizsardzības personām ir iespējams iegūt zināšanas par Latvijas
valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju un pakalpojumiem,
informāciju par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas un reliģiskajām
atšķirībām, lēmumu pieņemšanu, laika izjūtu, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu
un izglītības apgūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās
drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā.


Grupām noslēguma aktivitāte tika organizēta 30.oktobrī veicinot starpkultūras dialogu un kopradi.
Dažādo kultūru pārstāvji radoši iepazīstināja ar savām kultūru tradīcijām, dziedot tradicionālās dziesmas,
rādot tradicionālās dejas un izspēlējot spēles. Starpkultūru sadarbībā dalībnieki saņēma apliecinājumus
par 20h integrācijas kursa apguvi. Pasākuma otrajā daļā dalībnieki kopīgi iepazina latviešu Rudens
Saulgriežu tradīcijas, nobaudot Latvijā ražotos ēdienus un kārumus, izdziedot tautasdziesmas un izdejojot
rudens tradicionālās rotaļdejas kopā ar Rīgas Latviešu biedrības folkloras kopu „Rīgas danči”.
No šā gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās
aizsardzības personām III” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 360 starptautiskās aizsardzības
personām – pieaugušajiem un bērniem.

 

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr.
PMIF/9/2020/3/02