Uzlaboti pretcilvēktirdzniecības risinājumi: Baltijas-Krievijas sadarbības tīkls

 
Cīņa ar cilvēku tirdzniecības "Sarkanā Krusta "Sanktpēterburgas nodaļā

Rīga, 2015.gada 18.marts

Sanktpēterburgā no 14.līdz 18.martam notikusi projekta „Uzlaboti pretcilvēktirdzniecības risinājumi: Baltijas-Krievijas sadarbības tīkls” ekspertu starptautiskā darbnīca par darbu stresa situācijās, strādājot ar lielu skaitu potenciālo upuru. Sarkanā Krusta Sanktpēterburgas nodaļa un tās sadarbības organizācijas sniedza ieskatu nozares attīstībā Krievijā.

Krievijas Federācija ANO Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību, un tās Palermo protokolu ratificējusi 2004.gadā. Lai gan cilvēku tirdzniecība ir kriminālnoziegums, daudzas tās izpausmes Krievijas likumos nav gana labi formulētas. NVO kā elastīgam sektoram nākas sniegt atbalstu upuriem un veikt prevenci. Sarkanais Krusts un citas NVO Krievijā apzinās cilvēku tirdzniecības aktualitāti, taču problēmas risināšanai ir daudz šķēršļu.

2015.gadā Krievijā tika izmainīta sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtība. Šobrīd katram cilvēkam individuāli jāsaņem īpašas komisijas lēmums par atbalsta saņemšanu. Tikmēr NVO sīvā konkurencē cīnās par valsts finansējuma piešķiršanu (sadarbību ar valsti) prestiža dēļ. Konkurences rezultātā sociālo pakalpojumu cenas ir tik

Narkotiku, seksuālās un reproduktīvās veselības u.c. sociāli bīstamu parādību formulējumi Krievijā ir tik izplūduši, ka statistika neatspoguļo patieso problēmas apmēru. Tas apgrūtina preventīvo aktivitāšu veikšanas nepieciešamības pamatojumu. Pozitīvus piemērus demonstrēja zinātniskās pētniecības institūta „Stellit” psiholoģe Olga Koļņakova, parādot kā jaunieši no riska grupām veic brīvprātīgo darbu, attīsta sevi un par dažādiem problēmjautājumiem izglītojot savus vienaudžus. Savukārt „R.Vallenberga Speciālās pedagoģijas un psiholoģijas institūta” Klīniskās psiholoģijas katedras docente īsteno gan apmācību programmas pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem par dažādu problēmu prevenci, gan arī attīsta metodiskos materiālus plašākai mērķa grupas apgūšanai.

Būtiska potenciālo cilvēku tirdzniecības potenciālo upuru daļa ir imigranti. Vairums Krievijā ierodas darba meklējumos, līdz ar to uzskatāms, ka seksuālās ekspluatācijas un piespiedu darba gadījumu skaits ir līdzīgs. Sociālo projektu labdarības „PSP Fonds” aktīvisti sapratuši, tiesiskais regulējums un ieceļošanas kārtība Krievijā imigrantiem ir grūti aptverams, kas rada risku kļūt par ekspluatācijas upuriem. Cilvēku tirdzniecības un citu pārkāpumu mazināšanas nolūkā fonds īsteno informatīvas aktivitātes imigrantu informēšanai un izglītošanai.

Projekta pēdējā aktivitāte notiks aprīlī Rīgā, kurā tiks apkopoti un prezentēti visu četru starptautisko darbnīcu rezultāti un rekomendācijas cilvēku tirdzniecības problemātikas risināšanai. Tos prezentēs eksperti no projekta vadošā partnera – biedrības „Patvērums „Drošā māja”” (Latvija), Lietuvos Caritas (Lietuva), Living for Tomorrow (Igaunija) un Sarkanā krusta Sanktpēterburgas nodaļas (Krievija).

Projektu „Uzlaboti pretcilvēktirdzniecības risinājumi: Baltijas-Krievijas sadarbības tīkls” finansiāli atbalsta Baltijas jūras valstu padome (CBSS) – projekta Nr: CBSSPSF/SC/042015/1. Par publikācijas saturu ir atbildīga biedrība „Patvērums „Drošā māja””.

Informāciju sagatavoja Reinis Grāvītis
Kontaktinformācija: gravitis.reinis(at)gmail.com, 0037127011868Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības mazināšanai – 10 gadu pieredze Igaunijā

Rīga, 2015.gada 15.decembris

Atbalsts krīzes situācijās ir tikai viena no cilvēku tirdzniecības mazināšanai paredzēta uzticības tālruņa funkcijām. Vairāk nekā 10 gadu ilgajā pieredzē dalījās Igaunijas NVO „Living for Tomorrow” ar projektā „Uzlaboti pretcilvēktirdzniecības risinājumi: Baltijas-Krievijas sadarbības tīkls” iesaistītajiem ekspertiem.

„Living for Tomorrow” uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības mazināšanai un upuru atbalstam darbojas kopš 2004.gada. Tā mērķis ir informēt zvanītājus (potenciālos upurus, institūciju darbiniekus un citus interesentus) par dažādiem noteikumiem, riskiem saistībā ar darba, laulību un izglītības iespējām ārzemēs. Savukārt cilvēktirdzniecības upuriem tiek sniegts padoms, kā rīkoties krīzes situācijās, kur vērsties atbalsta saņemšanai Igaunijā un ārzemēs, kā sadarboties ar policiju.

Papildus ikdienā sniegtajām konsultācijām zvanītājiem, uzticības tālruņa zvanu un pārrunāto tēmu uzskaite veido būtisku daļu no cilvēku tirdzniecības situācijas atspoguļojuma valstī. „Living for Tomorrow” vadītāja Sirle Blumberga (Sirle Blumberg) iepazīstināja ar zvanītāju izcelsmes, izglītības līmeņa, interesējošo jautājumu izmaiņu tendencēm, kas var būt noderīga informācija sadarbībā ar institūcijām.

Lai Igaunijā cilvēku tirdzniecībā nonākusi persona varētu izmantot upura atbalstam pieejamos pakalpojumus, nepieciešams cietušā statuss krimināllietā par kādu no cilvēku tirdzniecības veidiem. Kristīna Luhta (Kristiina Luht, Igaunijas Sabiedrisko lietu ministrijas Vienlīdzības politikas nodaļas padomniece) skaidroja, ka 2017.gadā paredzēts atvieglot upuriem paredzēto pakalpojumu pieejamību, to mazāk saistot ar krimināllietu, tādējādi uzlabojot upuru identificēšanu.

Starptautiskajā darbnīcā par uzticības tālruņu vadīšanu un izmantošanu cilvēku tirdzniecības mazināšanai un upuru atbalsta nodrošināšanai piedalījās eksperti no projekta vadošā partnera – biedrības „Patvērums „Drošā māja”” (Latvija), „Lietuvos Caritas” (Lietuva), „Living for Tomorrow” (Igaunija) un „Sarkanā Krusta” Sanktpēterburgas nodaļas (Krievija). Aktivitāte notika no 2015.gada 8. līdz 10. decembrim.

Projektu „Uzlaboti pretcilvēktirdzniecības risinājumi: Baltijas-Krievijas sadarbības tīkls” finansiāli atbalsta Baltijas jūras valstu padome (CBSS) – projekta Nr: CBSSPSF/SC/042015/1. Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ir atbildīga par publikācijas saturu.

Informāciju sagatavoja Reinis Grāvītis
Kontaktinformācija: gravitis.reinis(at)gmail.com, 0037127011868

 


Cilvēku tirdzniecības mazināšanas pamats – valsts rīcības dokumenti

Baltijas valstu un Krievijas organizācijas, līderes cilvēku tirdzniecības mazināšanas jomā no 11.līdz 13.novembrim tikās Viļņā, lai dalītos pieredzē valsts līmeņa politikas dokumentu izstrādāšanā un ieviešanā. Caritas Lietuva iepazīstināja projekta „Uzlaboti pretcilvēktirdzniecības risinājumi: Baltijas-Krievijas sadarbības tīkls” partnerus ar Lietuvas nacionālo dokumentu attīstību, to stiprajām pusēm un trūkumiem.

Caritas Lietuva projektu vadītāja Kristina Mišiniene (Kristina Mišinienė) un Reda Sirgediene (Lietuvas nacionālais koordinators cilvēktirdzniecības jautājumos (Iekšlietu ministrija)) iepazīstināja projekta partnerus ar vairāk kā desmit gadu ilgo pieredzi valsts līmeņa politikas veidošanā cilvēku tirdzniecības novēršanai. Lietuvā paveiktais demonstrē starpinstitucionālās sadarbības nozīmi problemātikas risināšanā.

Lietuvas valsts budžeta līdzekļi, kas ar laiku tika virzīti cilvēku tirdzniecības risināšanai, diskusijās tika vērtēts kā ļoti pozitīvs scenārijs, norādot, ka nepieciešams palielināt atbalstu organizācijām, kas sniedz pakalpojumus upuriem. Īpaši būtiski ir nodrošināt līdzekļu preventīvajām aktivitātēm – sabiedrības informēšanai un izglītošanai.

Diskusiju gaitā atklājās, ka gan Lietuvā, gan citās valstīs cilvēku tirdzniecības novēršanas plāna īstenošanu un problēmas atspoguļojumu normatīvajos aktos, piemēram, krimināllikumā, bieži sarežģī vienotas izpratnes par cilvēku tirdzniecību trūkums.

Lietuvā pašlaik tiek ieviests 2013. - 2015.gada cilvēku tirdzniecības novēršanas nacionālais plāns. Tāpēc darbs grupās tika organizēts ar skatu nākotnē. Tā laikā eksperti no projektā iesaistītajām organizācijām dalījās novērojumos par cilvēku tirdzniecības tendencēm – kādas ekspluatācijas formas kļūst aktuālas, kādas tehnoloģijas tiek izmantotas vervēšanā.

Pieredzes apmaiņu īpaši papildināja Sarkanā Krusta Sanktpēterburgas atzara pārstāvju pieredze darbā ar cilvēku tirdzniecības upuriem, ņemot vērā, ka Krievijā nav valsts līmeņa politikas dokumentu problemātikas mazināšanai, turklāt skatījums uz ekspluatācijas formām atšķiras, piemēram, fiktīvu laulību gadījumā netiek meklēts piespiedu elements.

 


Baltijas un Krievijas organizāciju sadarbība cilvēku tirdzniecības mazināšanai

Baltijas valstu un Krievijas vadošās organizācijas cilvēku tirdzniecības mazināšanā uzsākušas sadarbību ASV Valsts Departamenta ziņojumā „Par cilvēku tirdzniecības novēršanu” norādīto rekomendāciju īstenošanai. Lai stiprinātu organizāciju centienus labās prakses izvēršanai, izveidots kopīgu apmācību cikls, kurā katrs partneris demonstrēs savu stipro pusi.

Sadarbības mērķis ir noteikt efektīvākos pretcilvēktirdzniecības līdzekļus, kas ietverti nacionālajos rīcības dokumentos un strādāt pie labākās prakses ieviešanas, piemēram, uzlabot upuru identifikāciju, izmantojot uzticības tālruni, un mazināt upuru skaitu ar informatīvām kampaņām valsts līmenī.

Projektu īsteno četras organizācijas – līderes cilvēktirdzniecības jomā projekta dalībvalstīs. Caritas Lietuva iepazīstinās ar nacionālo cilvēktirdzniecības mazināšanas rīcības plānu ieviešanu. Igaunijas organizācija „Living for Tomorrow” dalīsies savā desmit gadu ilgajā uzticības tālruņa operatora pieredzē. Sarkanais Krusts Sanktpēterburgā vadīs apmācību par darba organizēšanu saspringtās situācijās un pie liela cilvēktirdzniecības gadījumu skaita. Projekta vadošais partneris, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” pārējos partnerus iepazīstinās ar nacionāla līmeņa informatīvo kampaņu veidošanu.

Projekta rezultātā tiks paaugstināta cilvēku tirdzniecības mazināšanas jomā strādājošo organizāciju un galveno ekspertu kapacitāte partneru pārstāvētajās valstīs, kuras ASV ziņojums ierindo 2.līmenī.

Projekts ilgs no 2015.gada 1.septembrim līdz 2016.gada 31.maijam.
Projektu „Improved Anti-Traffcking Efforts: Baltic-Russian Cooperation Network” finansiāli atbalsta Baltijas jūras valstu padome (CBSS) – projekta Nr: CBSSPSF/SC/042015/1. Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ir atbildīga par publikācijas saturu.

Informāciju sagatavoja Reinis Grāvītis
Kontaktinformācija: gravitis.reinis(at)gmail.com, 0037127011868

Seminārs par cilvēktirdzniecību 3.diena | Patvērums Drošā Māja
Seminārs par cilvēktirdzniecību, 3.diena
Starptautisks seminārs 2.diena | Patvērums Drošā Māja
Starptautisks seminārs, 2.diena
Starptautisks seminārs 1.diena | Patvērums Drošā Māja
Starptautisks seminārs, 1.diena
Ekspertu pieredzes apmaiņa Sanktpēterburgā | Patvērums Drošā Māja
Ekspertu pieredzes apmaiņa Sanktpēterburgā