Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Migrantu dienas ieskaņās notikusi diskusija par bēgļu integrāciju Latvijā

Ievietots: 17.12.2014

   

Lai veiksmīgi noritētu bēgļu integrācija, ir jānodrošina starpinstitucionāla sadarbība starp valsts, pašvaldību iestādēm un NVO, kā arī jāsakārto integrācijas politika attiecībā uz šo mērķa grupu. To šodien nevalstiskās organizācijas "Patvērums "Drošā māja"" iniciētajā diskusijā par bēgļu situāciju Latvijā norādīja diskusijas dalībnieki.

Pasākumā piedalījās pārstāvji no Tiesībsarga biroja, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Labklājības ministrijas un Rīgas domes Labklājības departamenta.

Diskusijas nepieciešamību radīja fakts, ka sarežģītā situācijā ir nonākusi ģimene ar 2 nepilngadīgiem bērniem. Šai ģimenei ir piešķirts alternatīvais statuss, kas dod tiesības uz termiņuzturēšanās atļauju, ko atjauno ik gadu, un iespēju pirmos 9 mēnešus saņemt valsts pabalstu. Diemžēl šī ģimene Latvijā uzturas jau vairāk kā 3 gadus, tāpēc palīdzību no valsts vairs nesaņem. Šajā gadījumā ģimene palīdzību var saņemt vien no Eiropas Bēgļu projekta, kas ir limitēts, kā jau ikviens projekts.

Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālo pakalpojumu sektora ģimenēm un bērniem vadītāja Agnese Igaune diskusijā pauda bažas, vai pēc šiem deviņiem mēnešiem šīs persona tiešām var "iziet dzīvē". Savukārt Dace Zvirgzdiņa, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā referente norādīja, ka, iespējams, šo atbalsta izmaksas termiņu būtu jāpagarina.

Tāpat diskusijas dalībnieki norādīja, ka Kultūras ministrijai būtu jāstrādā pie integrācijas politikas īstenošanas, īpašu uzmanību pievēršot šai konkrētai mērķa grupai. Veiksmīgas integrācijas pamatlietas ir latviešu valoda, izglītošanās iespējas un nodarbinātība, tāpēc jāturpina veidot atbalsta sistēma bēgļiem, kuru skaits pēdējo mēnešu laiku arvien palielinās. Nepieciešams nepārtraukti piedāvāt latviešu valodas apguves iespējas, kā arī jāskaidro, kā labāk iekļauties sabiedrībā. Šobrīd dažādas aktivitātes bēgļiem nodrošina projekts, kurš beigsies jau pēc 6 mēnešiem – 2015.gada jūnijā.

Diskusijas dalībnieki arī uzskata, ka būtu nepieciešams grozīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, tajā kā vienu no sociālās palīdzības veidiem iekļaujot dzīvokļa pabalstu personām ar alternatīvo statusu. Tāpat, viņuprāt, būtu nepieciešams veidot vienotu integrācijas politiku un integrācijas programmu bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Šobrīd biedrībā "Patvērums "Drošā māja"" ar Eiropas Bēgļu fonda atbalsta projekta "Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem" ietvaros konsultācijas vai sociālo palīdzību saņem 65 personas, no kurām ir 20 bērni. Pārstāvētas ir tādas valstis Afganistāna, Irāna, Sīrija, Uzbekistāna, Eritreja, Ēģipte, Nigērija un citas.

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" kopš 2008. gada īsteno Eiropas Bēgļu fonda līdzfinansētos projektus, kuros tā sniedz atbalstu bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss. Projektu īstenošanas gaitā biedrība vairākkārt ir identificējusi ļoti sensitīvu problēmu, kas saistīta ar dzīvesvietas atrašanu un nodrošināšanu bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss.

Pamatojoties uz konkrētu gadījumu, kurā iesaistīta ģimene ar bērniem, kur ģimenes locekļiem piešķirts alternatīvais statuss un ir problēmas ar piemērota mājokļa nodrošināšanu, šā gada 24.novembrī "Patvērums "Drošā māja"" vērsās pie Tiesībsarga biroja ar lūgumu ierosināt pārbaudes lietu un izvērtēt, vai šajā situācijā ar šobrīd pastāvošu normatīvo aktu regulējumu valsts garantē Bērnu tiesību aizsardzības konvencijā ietvertās bērnu tiesības uz mājokli un starptautiskajos līgumos nostiprinātās tiesības attiecībā uz mājokli personām, kas lūgušas patvērumu.

Kopumā projekta „Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem” īstenotās aktivitātes ir virzītas uz mērķa grupas pamata vajadzību nodrošināšanu, piedāvājot dažādu speciālistu palīdzību problēmjautājumu risināšanā un nodrošinot materiālo atbalstu. Visnozīmīgākā šī palīdzība ir tām personām, kurām statuss ir piešķirts nesen un trūkst prasmju un iemaņu sadzīves problēmu risināšanai.

Risinot ar mājokli saistītus jautājumus, tiek nodrošināta mērķa grupai iespēja atrast savām vajadzībām un iespējām atbilstošu dzīvojamo platību. Pārstāvot klienta intereses, tiek risinātas ar dzīvesvietas atrašanu saistītās klientu grūtības.

Biedrības speciālisti kopā ar klientiem projekta ietvaros risina arī ar izglītību un nodarbinātību saistītus jautājumus, veicinot izpratni par prasībām Latvijas darba tirgū.

Latviešu valodas un latviešu sarunvalodas apmācības un to metodika virza projekta mērķa grupu uz valodas prasmju paaugstināšanu, latviešu valodas līmeņu paautgināšanu vai iegūšanu, ļaujot latviešu valodu izmantot skolā, darbā un sadzīvē, iekļaujoties Latvijas sabiedrībā un Eiropas Savienībā kopumā. 

Projektu "Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem" (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Diskusija par bēgļu situāciju Latvijā, 17.12.

2014. gada 17.decembrī "Patvērums "Drošā māja"" rīkoja diskusiju par bēgļu situāciju Latvijā. Pasākumā piedalījās pārstāvji no Tiesībsarga biroja, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Labklājības ministrijas un Rīgas domes Labklājības departamenta. Projektu "Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem" (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 17.12.2014.