Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Starpinstitūciju sadarbība nodrošina konkrētu rīcību konkrētā situācijā

Ievietots: 28.05.2014

   

Lai risinātu personas ar alternatīvo statusu, kura nesen ieradusies Latvijā kopā ar diviem nepilngadīgajiem bērniem, situāciju, 26. maijā kopā sanāca biedrības „Patvērums „Drošā māja”” speciālisti – A. Šķenders, A. Ūdre, G. Vīksne, S. Zalcmane, Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba nodaļas vadītāja vietniece M. Fiļipova, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālo pakalpojumu sektora ģimenēm un bērniem vadītāja A. Igaune, Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra direktors K. Jasinkevičs un direktora vietniece A. Liepiņa, krīzes centra „Marsa gatve" vadītāja R. Krinberga un sociālā darbiniece R. Kumska  un Latvijas Sarkanā Krusta  jaunizveidotā Krīzes centra vadītāja I. Antonsone.

Speciālisti bija vienisprātis, ka situācija, kas ir izveidojusies ar konkrēto bēgļu ģimeni, ir atšķirīga no tām, ar ko ikdienā sastopas Rīgas pašvaldības iestādes. Meklējot atbildes uz jautājumiem par ģimenes izmitināšanu un atbalstu, nācās secināt, ka grūtības rada nespēja  nodrošināt regulāru komunikāciju starp klienti un darbiniekiem, jo kliente var sazināties tikai arābu valodā. Arī esošās kultūras atšķirības, izpratne par ierasto kārtību sociālajās institūcijās un atskaitīšanos par finanšu lietderīgu tērēšanu, kā arī uzskats par veselīga uztura lietošanu ir radījis klientē lielu pretestību pret palīdzību sniedzošajiem speciālistiem.

Lai rastu situācijas risinājumu un skaidrotu pamatprincipus darbā ar specifisku mērķa grupu, kā arī apzinātu visu institūciju resursus konkrētās situācijas risināšanā, speciālisti vienojās par katras institūcijas atbildību un rīcību konkrētās situācijas risināšanā un par sadarbību turpmāk.

Pērnā gada decembrī uzsāktā projekta „Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem” ietvaros veidotās aktivitātes ir virzītas uz mērķa grupas pamata vajadzību nodrošināšanu, piedāvājot dažādu speciālistu palīdzību problēmjautājumu risināšanā. Risinot ar mājokli saistītus jautājumus, tiek nodrošināta mērķa grupai iespēja atrast savām vajadzībām un iespējām atbilstošu dzīvojamo platību. Biedrības speciālisti kopā ar klientiem projekta ietvaros risina ar nodarbinātību un izglītību saistītus jautājumus, veicinot izpratni par prasībām Latvijas darba tirgū.

Lai veicinātu projekta mērķa grupas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, kopš šā gada janvāra notiek latviešu valodas kursi, kuru mērķis ir palīdzēt apgūt darbam un sadzīvei nepieciešamās valodas zināšanas un iemaņas, attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu, kā arī motivēt un sagatavot klausītājus valodu prasmes līmeņu iegūšanai.

2013. gadā bēgļa statuss tika piešķirts 14 personām, no kurām trīs ir nepilngadīgas, bet alternatīvais statuss 21 personai, no tām nepilngadīgas ir divas personas. 

Projekts „Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem” ir iepriekšējo gadu 8 projektu „NVO atbalsta sistēma patvēruma meklētājiem un bēgļiem”, „Es palieku Latvijā!”, „Es palieku Latvijā II”, „Valoda – ceļš uz integrāciju”, „Latvija – manas mājas”, „Valoda – ceļš uz integrāciju II” „Mājoklis”, „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” turpinājums, nodrošinot pēctecību projektos uzsāktajām aktivitātēm ar konkrēto mērķa grupu.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".