lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Informācijas centrs imigrantiem

Informācijas centrs imigrantiem palīdzējis vairāk nekā 2,5 tūkstošiem ārvalstnieku

Ievietots: 28.12.2017

                     

Kopš 2016.gada 18.maija visā Latvijā kā vienas pieturas aģentūra darbojas Informācijas centrs imigrantiem (ICI). 20 mēnešu laikā tā konsultanti snieguši informāciju un atbalstu 2514 ārvalstu pilsoņiem*, kuri ieradušies no 81 valsts ārpus Eiropas Savienības, kā arī speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu.

Līdz 2017.gada 20.decembrim ICI atbalstu ir saņēmušas kopumā 2514 personas – Rīgā 1451, Liepājā 462, Jelgavā 199, Daugavpilī 223, Cēsīs 179. Kopumā sniegtas 3655 konsultācijas par dažādiem juridiskiem un sociāliem jautājumiem. Visbiežāk klienti izvēlējušies konsultācijas saņemt klātienē – 2106 gadījumos, ar tālruņa starpniecību sniegta 1021 konsultācija, izmantojot Skype – 332, bet e-pastu – 196 reizes. Nereti tika izmantota iespēja konsultācijas saņemt atkārtoti.

Visbiežāk ārvalstu pilsoņi interesējušies par migrācijas, nodarbinātības, biznesa un ģimenes jautājumiem, kā arī par iespējām apgūt latviešu valodu. ICI psihologa konsultācijas klienti izmantojuši 121 reizi.

Kopumā bezmaksas konsultācijas sniegtas personām no 81 valsts. Valstu TOP 20: Krievija, Sīrija, Ukraina, Indija, Ķīna, Turcija, Baltkrievija, Pakistāna, Uzbekistāna, Tadžikistāna, Irāka, Gruzija, Afganistāna, Ēģipte, ASV, Azerbaidžāna, Eritreja, Armēnija, Vjetnama, Šrilanka.

Kvalitatīvu saziņu ar ICI klientiem palīdzēja nodrošināt 33 tulki/ valodu zinātāji ar šādām valodu prasmēm: dari, farsi, puštu, urdu, arābu, franču, tadžiku, kurdu, pundžabi, ķīniešu, turku, uzbeku, hindi, spāņu, tamilu, bengāļu, vjetnamiešu, armēņu.

Tulku pakalpojumi tika nodrošināti ne tikai klientu saziņai ar ICI konsultantiem, bet bija pieejami arī speciālistiem, kas strādā ar ārvalstniekiem, piemēram, dažādas valsts pārvaldes institūcijas, vairāku pašvaldību sociālie dienesti, krīžu centri, izglītības un veselības aprūpes iestādes, bankas un darba devēji. Kopumā tulkošanas pakalpojums nodrošināts 1845 reizes 618 klientiem.

Profesionāls atbalsts darbam ar trešo valstu pilsoņiem sniegts arī 422 dažādu jomu speciālistiem (sociālajiem darbiniekiem, uzņēmumu un NVO vadītājiem, bibliotekāriem, bāriņtiesu un izglītības iestāžu darbiniekiem).

Lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību un veidotu labvēlīgu un atvērtu vidi biedrībām un nodibinājumiem darbā ar imigrantiem, ICI eksperti izveidoja un attīstīja NVO Dialoga platformu, kurā ir iesaistījušās 25 integrācijas jomā aktīvās nevalstiskās organizācijas. Ar mērķi nodrošināt iespēju uzzināt par ārvalstniekiem pieejamiem informatīviem un praktiski izmantojamiem resursiem, Liepājā, Rīgā un Daugavpilī tika organizētas īpašas Informatīvās dienas.

Nozīmīgu ieguldījumu ICI aktivitāšu organizēšanā sniedza vairāk nekā 130 brīvprātīgie, kuri kopumā dažādos Latvijas reģionos īstenoja 48 informatīvus un saliedējošus pasākumus, t.sk., dažādu tautu kultūras vakarus, kas popularitāti ieguvuši jau daudzviet Latvijā.

Lai paaugstinātu sabiedrības izpratni par migrācijas tēmu, tika organizēti informatīvie sižeti LNT, raksti presē, izglītojoši semināri un vebināri par migrācijas tēmām, kā arī īstenotas trīs starptautiskas konferences.

Tiem, kas vēlas Latvijā dzīvot, mācīties, strādāt vai veidot savu biznesu – ICI speciālisti attīstījuši noderīgu un praktisku resursu – tīmekļa vietni www.integration.lv. Tajā gan ārvalstniekiem, gan arī speciālistiem, kas strādā ar šo mērķa grupu, ir iespējams iegūt praktiskas atbildes uz dažādiem jautājumiem, kā arī smelties aktuālu informāciju, piemēram, par latviešu valodas apguves un integrācijas kursiem, par pasākumiem, kurus rīko dažādas organizācijas no visas Latvijas.

ICI kā vienas pieturas aģentūra uzsāka darbu 2016.gada 18.maijā. Līdz 2017.gada 31.decembrim tā darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošināja NVO “Patvērums “Drošā māja””. ICI tika izveidots un attīstīts ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

*personas, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi.            

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Infografika par Informācijas centra imigrantiem sniegto atbalstu

Ievietots: 14.11.2017

                     

Jau vairāk nekā  gadu Rīgā un četros Latvijas reģionos – Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Cēsīs - darbojas Informācijas centrs imigtantiem (ICI), kurš dažādu tautību cilvēkiem, kuri ieradušies Latvijā no valstīm ārpus Eiropas Savienības, kā arī speciālistiem, kuri strādā ar ieceļotājiem, sniedz informāciju un atbalstu. Centra darbību nodrošina un attīsta biedrība „Patvērums „Drošā māja””.

ICI tā darbības 15 mēnešos ir organizējis dažādas daudzpusīgas informatīvas un izglītojošas aktivitātes. Lai iepazīstinātu ar paveikto, lūdzam iepazīties ar infografiku!

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Notikusi NVO Dialoga platformas organizāciju piektā sanāksme

Ievietots: 13.10.2017

                      

Šā gada 21. septembrī Informācijas centrā imigrantiem (ICI) notika piektā NVO Dialoga platformas tikšanās, kurā piedalījās 19 pārstāvji no 25 imigrācijas un integrācijas jomā aktīvām organizācijām. Tikšanās mērķis bija iepazīties ar aktualitātēm “Rīcības plāna personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” (Rīcības plāns) izpildē, kā arī jaunākajiem NVO Dialoga platformas dalībnieku uzsāktajiem projektiem.

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas izstrādes nodaļas vecākais referents Sandis Barks informēja, ka Rīcības plāna ietvaros Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmā Latvija 2015. gadā solidāri ar citām ES dalībvalstīm apņēmās divu gadu laikā uzņemt 531 pārvietoto personu - 295 no Grieķijas, 186 no Itālijas un 50 no bēgļu nometnēm trešajās valstīs (pašlaik – Turcijas). Latvija līdz šim ir uzņēmusi 346 jeb 65% no kopējā plānotā patvēruma meklētāju skaita, lielāko daļu no tiem – no Grieķijas, un šis process tiks turpināts. Pašreiz Iekšlietu ministrija sadarbībā ar visām iesaistītajām ministrijām gatavo Informatīvo ziņojumu par Rīcības plānā paredzēto pasākumu izpildi*. S.Barks atzīmēja, ka statusu saņēmušo personu otrreizējā pārvietošanās un mājokļa atrašana viņiem ir galvenās problēmas, kuras šobrīd ziņojumā tiek atspoguļotas un mēģināts meklēt risinājumu. „Pēc neoficiālām ziņām vairums no statusu saņēmušajām personām no Latvijas ir izbraukušas un Latvijas pusei pagaidām nav iespēju šo procesu ietekmēt. Ir tikai divi gadījumi, kad Vācijas oficiālās iestādes ir lūgušas atbalstu, lai pārvietotās personas varētu atgriezt Latvijā. Pašlaik nav datu arī par cilvēku skaitu, kuri ir patstāvīgi atgriezušies Latvijā”. Tāpat viņš informēja, ka paralēli šobrīd tiekot diskutēts un meklēts risinājums jautājumam par izmaiņām normatīvajos aktos saistībā ar bēgļa un alternatīvā statusa saņēmēju sociālo garantiju nodrošināšanu.

NVO Dialoga platformas turpinājumā divas no dalīborganizācijām klātesošos informēja par apjomīgu integrācijas projektu īstenošanas uzsākšanu.

Biedrības “Inovāciju atbalsta centrs” projektu aktivitāšu koordinatore Inese Janiša klātesošos iepazīstināja ar septembrī uzsāktajām aktivitātēm projektā "MĒS – Latvijā”. Projekta mērķis ir nodrošināt integrācijas kursus Rīgas un Latgales reģionā mērķa grupai – kopā 360 trešo valstu pilsoņiem, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā. Integrācijas kursos 28 akadēmisko stundu apjomā paredzēts apgūt tēmas, kas būtiskas ieceļotāju turpmākai dzīvei Latvijā. Kursus vada valsts pārvaldē un citās jomās strādājoši profesionāļi. Kursi notiek vairākās valodās. Projektā plānots organizēt arī trīs starpkultūru komunikāciju veicinošus socializācijas pasākumus. Integrācijas kursi Latgales reģionā tiek īstenoti sadarbībā ar citām biedrībām – “Ritineitis” (Balvos), “Latgolys entuziastu grupa “Biļdis”” (Rēzeknē).

Organizācijas „Sadarbības platforma” pārstāvis Ramils Kadirovs informēja, ka projekta „Integrācijas ABC – 2017” ietvaros septembrī uzsākti integrācijas kursi Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Jelgavā. Aktivitāšu mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku -  trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Nākamā NVO Dialoga platformas tikšanās notiks 23. novembrī, Rīgā. Tajā plānots padziļināti apspriest Latvijas pašvaldību pieredzi sabiedrības integrācijas jomā, to integrācijas stratēģijas, kā arī dalīties ar labās prakses piemēriem un īstenotajiem integrācijas projektiem.

*(izpildot Ministru kabineta 2017. gada 28. augusta ārkārtas sēdes protokola Nr.41 1.§ 16.punktā doto uzdevumu)

ICI tika izveidots 2016.gada 18.maijā, un tas darbojas kā vienas pieturas aģentūra. Tā darbību nodrošina Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējums un Eiropas Savienības līdzfinansējums. Centru attīsta biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv un Agita Misāne, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” konsultante, e-pasts: agitami@gmail.com

Informācijas centrs sniedzis atbalstu 75 valstu pilsoņiem

Ievietots: 21.09.2017

                      

Jau vairāk nekā gadu Rīgā un četros Latvijas reģionos – Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Cēsīs - darbojas Informācijas Centrs, kurš dažādu tautību cilvēkiem, kuri ieradušies Latvijā no valstīm ārpus Eiropas Savienības, kā arī speciālistiem, kuri strādā ar ieceļotājiem, sniedz informāciju un atbalstu. Centra darbību nodrošina un attīsta biedrība „Patvērums „Drošā māja””.

Centrs tā darbības 15 mēnešos ir organizējis dažādas daudzpusīgas informatīvas un izglītojošas aktivitātes.

Kopš pērnā gada maija Centrā atbalstu ir saņēmušas jau 1878 personas – Rīgā 1133, Liepājā 325, Jelgavā 155, Daugavpilī 139, Cēsīs 126. Kopumā sniegtas 2818 konsultācijas par dažādiem juridiskiem un sociāliem jautājumiem. Visbiežāk klienti izvēlējušies konsultācijas saņemt klātienē – 56%, ar tālruņa starpniecību un elektroniski 44% gadījumu.  Nereti tika izmantota iespēja konsultācijas saņemt atkārtoti.

Klientu konsultanti informē, ka visbiežāk ārvalstu pilsoņi interesējušies par uzturēšanās atļaujām, nodarbinātības un biznesa iespējām Latvijā, ģimenes bieži konsultējušās par izglītības iespējām bērniem.

Kopumā bezmaksas konsultācijas sniegtas personām no 75 valstīm, visbiežāk Krievijas, Sīrijas, Ukrainas, Ķīnas, Indijas, Baltkrievijas, Turcijas, Pakistānas, Irākas, Uzbekistānas, Afganistānas un Tadžikistānas pilsoņiem. Centrā ir pieejamas arī psihologa konsultācijas – līdz šim klienti tās izmantojuši 81 reizi. Kvalitatīvu saziņu ar Centra klientiem palīdz nodrošināt 31 tulks/valodu zinātājs ar šādām valodu prasmēm: dari, farsi, puštu, urdu, arābu, franču, tadžiku, kurdu, pundžabi, ķīniešu, turku, uzbeku, hindi, spāņu, tamilu, bengāļu, vjetnamiešu, armēņu.

Tulku pakalpojumi tiek nodrošināti ne tikai klientu saziņai ar Centra konsultantiem, bet ir pieejami arī speciālistiem, kas strādā ar ārvalstniekiem. Līdz šim aktīvi tulkošanas pakalpojumus savā darbībā izmantojušas dažādas valsts pārvaldes institūcijas, vairāku pašvaldību sociālie dienesti, krīžu centri, izglītības un veselības aprūpes iestādes, bankas un darba devēji. Kopumā pakalpojums nodrošināts 1400 reizes 776 klientiem.

Profesionāls atbalsts darbam ar trešo valstu pilsoņiem sniegts arī 333 dažādu jomu speciālistiem (sociālajiem darbiniekiem, uzņēmumu un NVO vadītājiem, bibliotekāriem, bāriņtiesu un izglītības iestāžu darbiniekiem).

Lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību un veidotu labvēlīgu un atvērtu vidi biedrībām un nodibinājumiem darbā ar imigrantiem, tiek attīstīta NVO Dialoga platforma, kurā šobrīd ir iesaistījušās 19 integrācijas jomā aktīvās nevalstiskās organizācijas. Liepājā, Rīgā un Daugavpilī ir organizētas arī īpašas Informatīvās dienās, kurās ārvalstniekiem tika nodrošināta iespēja uzzināt par tiem pieejamiem informatīviem un praktiski izmantojamiem resursiem.

Nozīmīgu ieguldījumu aktivitāšu organizēšanā snieguši brīvprātīgie, kuri iesaistījušies Centra darbībā. Kopumā dažādos Latvijas reģionos viņi īstenojuši 39 informatīvus un saliedējošus pasākumus, t.sk., dažādu tautu kultūras vakarus, kas popularitāti ieguvuši jau daudzviet Latvijā.

Sabiedrības izpratnes paaugstināšanai par migrācijas tēmu organizēti informatīvie sižeti LNT, raksti presē, izglītojoši semināri un vebināri par migrācijas tēmām, kā arī īstenotas divas starptautiskas konferences.

Centra pārstāvji laipni aicina Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus un speciālistus, kuri strādā ar šo mērķa grupu, izmantot juristu un konsultantu sniegtās bezmaksas konsultācijas un klātienē, elektroniski vai telefoniski saņemt atbildes uz dažādiem sociāliem un juridiskiem jautājumiem. Tiem, kas vēlas Latvijā dzīvot, mācīties, strādāt vai veidot savu biznesu – noderīgs resurss ir mājaslapa www.integration.lv. Tajā iespējams iegūt atbildes uz dažādiem praktiskiem jautājumiem un smelties aktuālu informāciju par latviešu valodas apguves un integrācijas kursiem, kā arī par pasākumiem, kurus rīko dažādas organizācijas no visas Latvijas.

Informācijas Centra Rīgas biroja kontakti:

Info līnija: +371 25565098, + 371 28612120

E-pasts: konsultacijas@patverums-dm.lv, Skype: PatverumsDM

Adrese: Lāčplēša iela 75 – 9/10, Rīga

Reģionālie kontaktpunkti:

“Latgale” Daugavpilī: +371 25723222, ici.daugavpils@gmail.com

“Zemgale” Jelgavā: +371 25719588, ici.jelgava@gmail.com

“Vidzeme” Cēsīs: +371 25719266, ici.cesis@gmail.com

“Kurzeme” Liepājā: +371 25719118, ici.liepaja@gmail.com

Centrs tika izveidots 2016.gada 18.maijā, un tas darbojas kā vienas pieturas aģentūra. Tā darbību nodrošina Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējums un Eiropas Savienības līdzfinansējums. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Ukraiņu kultūras pēcpusdiena Ānē pulcējusi sešu kultūru pārstāvjus

Ievietots: 28.08.2017

                      

Šā gada 25. augustā Ozolnieku novada Ānes pagasta “Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā” notika ukraiņu kultūras pēcpusdiena, kura pulcēja sešu kultūru pārstāvjus, lai kopīgā pasākumā izzinātu ukraiņu kultūru un tradīcijas. Pasākumu rīkoja novadā dzīvojošie ukraiņu tautības pārstāvji kopā ar Informācijas centra imigrantiem (ICI) reģionālā kontaktpunkta Zemgalē darbiniekiem un brīvprātīgajiem. 

Kopumā vairāk nekā 50 dalībnieki - ukraiņi, krievi, ķīnieši, kurdi, arābi un latvieši – kopīgi klausījās ukraiņu emocionālās dziesmas un izveidoto prezentāciju par Ukrainu. Dalībniekiem bija arī iespēja apskatīt ukraiņu košos izšuvumus rokdarbos. Kultūras pēcpusdienā kopīgi tika izspēlēta arī jautājumu-atbilžu spēle, izzinot faktus arī par citām valstīm, jo dalībnieki kopā pārvaldīja sešas valodas un katram bija prieks stāstīt par savu kultūru. Pasākuma rīkotāji visus cienāja ar ukraiņu nacionālajiem ēdieniem - tradicionālo ukraiņu boršču, pildītām pankūkām, biezpiena vareņikiem un citiem sarūpētajiem gardumiem.

Ņemot vērā, ka vairums no dalībniekiem apgūst latviešu valodu, silti pateicības vārdi tika veltīti latviešu valodas skolotājai. Pasākuma noslēgumā visi Draudzības aplī izteica savas atziņas par sadarbības nozīmi citu kultūru izzināšanā un integrācijā.

“Iepazīstot katras tautas kultūru un pārvarot valodas barjeru, integrācija kļūst vieglāka. Ikdienas komunikācija ir salauzusi arī iekšējo aizspriedumu mūrus. Tuvāk izzinot Latvijas cilvēkus, vēsturi, kultūru, svētkus, tradīcijas un mācību procesā iegūstot jaunus draugus, tagad šeit jūtamies mājīgi un silti,” iespaidos dalījās pasākuma dalībnieki.

“Tas ir vienreizēji – baudīt vienkopus tik dažādas kultūras un valodas! Ļoti ceram, ka šī dažādu kultūru iepazīšanas tradīcija tiks turpināta un mēs varēsim iepazīt un uzzināt vēl daudz jauna no Latvijā dzīvojošiem dažādu tautību pārstāvjiem!”

Šis bija jau ceturtais Zemgales reģionā organizētais nacionālo kultūras dienu pasākums, no kuriem divi ir notikuši Ozolnieku novadā. 13.augustā Ozolnieku vidusskolas zaļajā klasē notika ķīniešu kultūras pasākums, kurā piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieku, tai skaitā ukraiņi, krievi un latvieši.

Paldies Ānes Jauniešu centram par uzņemšanu, pasākuma rīkotājiem un brīvprātīgajiem par sirsnīgo norisi!

ICI darbojas kā vienas pieturas aģentūra, nodrošinot informāciju un atbalstu personām, kas Latvijā ieradušās no valstīm ārpus Eiropas Savienības, dodot profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējiem visās Latvijas pašvaldībās, koordinējot pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām. ICI biroji atrodas Rīgā un četros kontaktpunktos – Kurzemē (Liepājā), Vidzemē (Cēsīs), Latgalē (Daugavpilī), Zemgalē (Jelgavā). Kontakti<<

Informācijas centrs imigrantiem tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Centra darbību nodrošina un attīsta biedrība „Patvērums „Drošā māja”. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Jelgavas novadā notiks iepazīšanās ar kurdu kultūru un tradīcijām

Ievietots: 01.08.2017

                       

Lai iepazīstinātu vietējos iedzīvotājus ar citu tautu kultūru un tradīcijām, šā gada 10. augustā plkst. 12:00 Jelgavas novada Glūdas pagastā, Zemgales ciemā, “Aktivitāšu centrs “Zemgale””, Upes ielā 12, notiks neformāla iepazīšanās ar kurdu kultūru un tradīcijām. 

Pasākumu rīko kurdu tautības pārstāvji kopā ar Informācijas centra imigrantiem (ICI) reģionālā kontaktpunkta Zemgale darbiniekiem un brīvprātīgajiem.

12:00 Atklāšana, iepazīšanās
12:30 Brīvprātīgo aktivitātes un saliedēšanas spēles
13:00 Kurdu pārstāvju prezentācija par Kurdistānu – kultūras iezīmes un tradīcijas
14:30 Kurdu ēdienu degustācijas, kopīga darbošanās
16:00 Nākotnes plānu iezīmēšana, noslēgums

Piedalīties pasākumā aicināts ikviens interesents! Ieeja brīva.
Vēlams savu dalību pasākumā līdz 7.augustam pieteikt elektroniski, rakstot uz e-pastu: ici.jelgava@gmail.com.

Papildu informācija: Gunita Bērza, ICI reģionālā kontaktpunkta Zemgale Jelgavā vadītāja, mob. tālr.: +371 25719588.

Informācijas centrs tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Centra darbību nodrošina un attīsta biedrība „Patvērums „Drošā māja”. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

Ozolniekos noticis dažādu tautību sadraudzības pasākums

Ievietots: 14.07.2017

                        

Lai iepazīstinātu ar ķīniešu kultūru un tradīcijām, kā arī parādītu šīs tautības Latvijas iedzīvotāju vēlmi iesaistīties un līdzdarboties vietējā sabiedrībā, vakar Ozolnieku vidusskolas zaļajā klasē Jelgavas pusē dzīvojošie ķīnieši kopā ar Informācijas centra imigrantiem (ICI) Zemgales reģionālā kontaktpunkta darbiniekiem un brīvprātīgajiem organizēja īpašu sadraudzības pasākumu, kurā piedalījās arī ukraiņi, krievi un vietējie iedzīvotāji.

Klātesošie, kopumā ap 40 pasākuma dalībniekiem, kopā spēlēja saliedēšanās spēles, gāja pa sajūtu taku, iepazina Ķīnas kultūru un tradīcijas, kā arī nogaršoja dažādu tautu ēdienus un kopīgi vārīja draudzības tēju. Kā stāsta projekta koordinatore Gunta Vīksne, draudzības pasākums paredzēts priekš cilvēkiem, kuri Latvijā ieradušies no valstīm ārpus Eiropas Savienības. “Ķīnieši uz pasākumu ieradās ātrāk. Drīz atnāca kundze no Ukrainas. Viņi visi kopā mācās latviešu valodu, satikās kā draugi, apķēra cits citu, prasīja, kā klājas. Tā viņiem ir tāda drošības sajūta. Tu esi no pavisam tālas zemes, bet vari šeit satikt savus draugus. Latvijas sabiedrība varbūt nav pati atvērtākā, bet pasākumā dažādas tautības iepazīst cita citu, un varbūt vēlāk izveidojas draudzības tīkls,” teic G.Vīksne.

Ar ķīnieti Sjaofengu Džū, kurš kopā ar sievu, septiņgadīgo meitu un četrgadīgo dēlu jau trīs gadus dzīvo Ozolniekos, palīdz saprasties tulce Semija Lianga, kura rudenī ies 11. klasē un labi runā latviski. Sjaofengam Džū, kuram Latvijā nav darba, taču ir savs uzņēmums Ķīnā, Ozolniekos patīk tas, ka šeit ir ļoti mierīgi, salīdzinot ar lielajām pilsētām. Latvijā viņš ar ģimeni ieradās palēnināt savu dzīves ritmu, un ģimene to novērtē. Tāpat Sjaofengu patīk skaistā apkārtne un draudzīgie cilvēki. Tā kā bērni vēl ir mazi un daudz laika atvēlēts mājokļa iekārtošanai, latviešu valodas apguvei viņš pieķēries tikai šogad. Valoda viņam nešķiet grūta, taču Sjaofengu atzīst, ka tās apguvei nepieciešams veltīt vairāk laika.

Savukārt Jelgavā jau ceturto gadu kopā ar ģimeni dzīvo ukrainiete Jekaterina Zborovska, kura pēc izglītības ir žurnāliste. Jelgavā viņa jūtas labi. “Galvenais, ka mierīgi,” noteic Jekaterina. Viņa ir ļoti pateicīga projektam, latviešu valodas skolotājai Dacei un visiem, kas ikdienā palīdz. Latviešu valodu Jekaterina apgūst pusotru mēnesi un atzīst, ka progresam traucē krievu valodas izplatība Latvijā. “Taču Jelgavā jūtamies kā mājās,” stāsta Jekaterina, kuras vaļasprieks ir cepšana. Ar torti pēc ukraiņu receptes viņa cienāja arī pasākuma dalībniekus.

ICI pārstāve Gunita Bērza teic, ka pasākums bija lieliska iespēja iepazīties ar citu kultūru pārstāvjiem, kuri dzīvo mums līdzās, un aicina ikvienu kļūt par centra brīvprātīgo, “lai arī turpmāk kopīgi labos darbos veidotu draudzīgu vidi savā novadā un valstī”.

ICI darbojas kā vienas pieturas aģentūra, nodrošinot informāciju un atbalstu personām, kas Latvijā ieradušās no valstīm ārpus ES, dodot profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējiem visās Latvijas pašvaldībās, koordinējot pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām. ICI biroji atrodas Rīgā un četros kontaktpunktos – Kurzemē (Liepājā), Vidzemē (Cēsīs), Latgalē (Daugavpilī), Zemgalē (Jelgavā). ICI kontaktpunkts Jelgavā kalpo par atbalstu tiem ieceļotājiem, kuri par savu dzīvesvietu ir izvēlējušies Zemgali. ICI Zemgale konsultatīvais tālrunis:  +371 25719588, e-pasts: ici.jelgava@gmail.com, Peldu iela 7 – 211, Jelgava.

Informācijas centrs imigrantiem tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Centra darbību nodrošina un attīsta biedrība „Patvērums „Drošā māja”. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

Informāciju sagatavoja: Santa Logina, laikraksts "Zemgales Ziņas", un Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

                   

7.jūlijā Daugavpilī notiks Informatīvā diena!

03.07.2017. Lai parādītu dažādu tautu kultūras tradīcijās kopīgo, atšķirīgo un vienojošo, kā arī informētu Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus par tiem pieejamiem informatīvajiem integrācijas resursiem, šā gada 7.jūlijā no plkst. 16:00 – 20:00 Dubrovina parkā, Daugavpilī, notiks Informatīvā diena! 

Tās ietvaros ikvienam dalībniekam neformālā gaisotnē būs iespēja satikt dažādu tautību cilvēkus un saņemt praktisku informāciju par integrācijas iespējām Latvijā.

No plkst. 16.00 - 20.00 piedalies radošajās Infodarbnīcās

Lieliska iespēja klātienē satikt dažādu tautību organizācijas – baltkrievus,
vāciešus, tatārus, baškīrus, poļus, ebrejus, ukraiņus un citus.

No plkst. 16.00 - 20.00 uzzini par darba iespējām Latvijā - Vakanču karuselī

Būs iespēja neformālā gaisotnē saņemt informāciju par izglītības,
darba un biznesa iespējām Latvijā ārvalstniekiem

No plkst. 18.00 - 20.00 Koncerts „Baltkrievu kupalle”

Piedalīsies baltkrievu radošie kolektīvi no Latvijas, kā arī viesi no
Baltkrievijas - organizē Daugavpils Baltkrievu kultūras centrs

Visas dienas garumā:

 • Iespēja klātienē saņemt bezmaksas konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem no profesionāliem juristiem/ biedrības „Patvērums "Drošā māja”” konsultantiem

Laipni aicināti visi interesenti - ieeja brīva!

Informatīvo dienu organizē biedrības “Patvērums “Drošā māja”” un "Sadarbības platforma" projekta “Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu, un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

 

                  

Saulgrieži Cēsīs kopā pulcināja arī Vidzemē dzīvojošos ārvalstniekus

28.06.2017. 21.jūnija rīts Cēsu Viduslaiku pils dārzs tika ieskandināts ar vasaras Saulgriežu dziesmām. Informācijas centrs imigrantiem (ICI) pils dārzā vienkopus bija aicinājis Cēsu pusē dzīvojošos ārvalstniekus, lai iepazīstinātu ar gada garākās dienas latviešu tradīcijām.

Fotogalerija

Dažādu tautību pārstāvji – latvieši, ķīnieši un krievi kopā klāja cienasta galdu, mācījās pīt vainagus no Jāņuzālēm, siet pirts slotiņas un kopā ar brīvprātīgajiem radīt latviskās rakstu zīmes. Bērni kopīgi muzicēja, un visi - gan vecāki, gan jaunāki jautri devās rotaļdejās.

Par iemesliem, kāpēc šāds pasākums ārvalstniekiem tika rīkots tieši Cēsīs, stāsta ICI reģionālā kontaktpunkta vadītāja Baiba Zalcmane: “Nupat ir apritējis gads, kopš Cēsīs darbojas Informācijas centrs, kas kalpo kā atbalsts tiem ieceļotājiem, kuri par savu dzīvesvietu ir izvēlējušies Vidzemi. Tuvojoties Jāņu dienai, mēs saņēmām daudz jautājumu no ārvalstniekiem par to, kāpēc latvieši katru gadu svin šos svētkus, dedzina ugunskurus, pin vainagus un iet rotaļās. Labākais veids, kā atbildēt uz šiem jautājumiem, mūsuprāt, bija iepazīstināt ar latviešu saulgriežu tradīcijām klātienē”. Viņa stāsta, ka par lielo interesi liecināja arī fakts, ka Cēsu novadā dzīvojošie ķīnieši arī paši īpaši bija gatavojušies šim notikumam, un katrs bija sarūpējis cienastu, ar ko pacienāt pašus pasākuma rīkotājus un viesus.

“Neskatoties uz to, ka ne visi viesi runāja latviešu, krievu vai angļu valodās un pastāvēja valodas barjera, šis pasākums parādīja, ka sirsnība valodu neprasa. Kopīgi darbojoties, mēs ne mirkli nejutām saziņas valodas trūkumu, jo viens otru sapratām bez vārdiem – caur patiesu smaidu un emocijām!” piedzīvotajā dalās B.Zalcmane.

Dalībnieki bija ļoti iepriecināti par iespēju svinēt latviešu svētkus kopā un izjust lielāku piederību mūsu valstij, kā arī satikt savus tautiešus. Tegsijs no Ķīnas: “Šīs bija brīnišķīgas viesības! Mēs ļoti novērtējam latviešu vēsturiskās un kultūras tradīcijas, mūziku, folkloru un svētkus. Tie ir ļoti skaisti! Paldies, Jums par iespēju šādās svinībās piedalīties, un es pateicos par Informācijas centra sniegto atbalstu”.

Pasākuma noslēgumā viesiem bija iespēja doties ekskursijā pa Viduslaiku pils teritoriju, apciemojot Zāļu sievu un Seno rotu meistaru.

Informācijas centra kolektīvs vēlas pateikties Cēsu tūrisma informācijas centram - par iespēju rīkot un iepriecināt ārvalstu viesus ar šī pasākuma rīkošanu pils dārzā, kā arī par viesmīlīgu uzņemšanu. Par sarūpētajiem cienastiem paldies vēlamies teikt arī vietējiem uzņēmējiem – Cēsu alum par dzērieniem, kā arī Straupes pienam, kas sniedza iespēju ikvienam baudīt īstu Jāņu sieru!

Nākamais pasākums Cēsīs paredzēts jau šā gada augustā, kad ciemos pie sevis aicinās Cēsīs dzīvojošie ķīnieši, lai ikvienu interesentu iepazīstinātu ar savu kultūru un tradīcijām!

Informācijas centrs imigrantiem tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Centra darbību nodrošina un attīsta biedrība „Patvērums „Drošā māja”. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.


                     

Sekmīgākai imigrantu integrācijai nepieciešama jomas speciālistu kompetenta izglītošana un aktīvāka pieredzes apmaiņa

16.05.2017. 2017. gada 12. maijā Rīgā, viesnīcā “Konventa Sēta”, notika starptautiska konference “Formālā un neformālā izglītība imigrantu integrācijā”, ko rīkoja biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Imigranti ir klātesoši visos Latvijas izglītības sistēmas līmeņos - no bērnudārza līdz pat doktorantūrai. Konferences mērķis bija izvērtēt - vai Latvijas izglītības sistēma ir tam pilnībā gatava, vai imigrantu vajadzības ir pietiekami apzinātas,  un vai Latvijā pietiekamā apjomā un kvalitātē sagatavo speciālistus darbam ar šo klientu grupu.

Konferences darba kārtībā bija divi apjomīgi plenārsēdes referāti un divas paralēlas diskusiju sekcijas. Izglītojošo pasākumu atklāja Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Solvita Vēvere, savā uzrunā akcentējot latviešu valodas apguves un izglītības nozīmi visu vecumu imigrantu veiksmīgai sociāli ekonomiskai iekļaušanai Latvijas sabiedrībā.

Ar pirmo plenārsēdes referātu “Migrantu integrācija un izglītība: starptautiskās prasības, EDSO saistības un izaicinājumi” klātesošos iepazīstināja Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja padomnieks migrācijas un brīvas pārvietošanās jautājumos Juris Gromovs*.  Viņš iezīmēja Latvijas imigrācijas situāciju EDSO dalībvalstu kopainā, kā arī izvērsti raksturoja vairākus Latvijai saistošus tiesību aktus, kas garantē  izglītības nodrošināšanu imigrantiem un dalībvalstu speciālo politiku migrantu izglītības problēmu risināšanai.

Otru plenārsēdes referātu lasīja Londonas Universitātes Koledžas (University College London) Izglītības pētniecības institūta vadošā pētniece Olga Cara**. Savā referātā „Mācamies kopā: imigrantu ģimeņu izglītības programmas” O.Cara vispirms raksturoja Lielbritānijas izglītības sistēmu un imigrāciju uz Lielbritāniju, kā arī vēsturiskās perspektīvas (asimilāciju, multikulturālismu u.c.). Galvenās problēmas, ar ko sastopas imigranti un kas traucē pilvērtīgi iekļauties jaunās mītnes zemes sabiedrībā, viņasprāt, ir zemas valodu prasmes, kultūras un materiālā deprivācija, aizspriedumi un diskriminācija. Lielbritānijā ir izstrādāti vairāki veiksmīgi izglītības modeļi un metodes, kuru pamatā ir princips, ka vecāki mācās kopā ar saviem bērniem jeb „ģimenes izglītības modelis”. Šajā stratēģijā izglītošanās un integrācija ir viena procesa divas puses.

Kvalificētu speciālistu trūkumu darbam ar imigrantiem atzīmēja gan Juris Gromovs, gan Olga Cara, un tas jāatzīst par vienu no galvenajiem šķēršļiem veiksmīgai imigrantu integrācijai arī Latvijā.

Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbinieku novērojumi liecina, ka visakūtākais speciālistu trūkums vērojams tieši tajās jomās, kur darbam ar imigrantiem nepieciešamas īpašas prasmes.  Problemātiskās jomas ir (1) pedagogu sagatavošana darbam daudzkultūru vidē un (2) sociālo darbinieku un sociālo mentoru, plašākā nozīmē - sociālās drošības un labklājības jomu profesionāļu sagatavošana darbam ar imigrantiem, īpaši bēgļiem un patvēruma meklētājiem. Tāpēc pēcpusdienā konferences darbs tika organizēts divās sekcijās.

Sekcijā „Izglītības darbinieku sagatavošana darbam multikulturālā vidē – iespējas un izaicinājumi” savā praktiskajā pieredzē un ieteikumos dalījās pedagoģijas doktores Liesma Ose un Ērika Pičukāne. Viņu referātiem sekoja diskusija, kurā aktīvi iesaistījās klausītāji. Dalībnieki atzina, ka situācijas uzlabošanai nepieciešami gan institucionāli risinājumi, gan imigrantu izglītošanā iesaistīto speciālistu aktīvāka pašorganizēšanās un jau esošo resursu prasmīgāka izmantošana un pieredzes apmaiņa.

Sekcijā „Sociālo darbinieku izglītošana darbam ar imigrantiem, bēgļiem un patvēruma meklētājiem, izmantojot jaunas neformālās darba metodes” arī bija iekļautas divas prezentācijas, ko sniedza Baltijas Starptautiskās akadēmijas studiju virziena „Sociālā labklājība” vadītāja Andra Mite un juriste un sociālā darba maģistre Inga Liepa-Meiere, ar prezentācijām sekojošu diskusijuSekcijas diskusijas vadītāja Sandra Zalcmane norādīja, ka svarīgi ir iegūt labu pamatizglītību sociālajā darbā, uz kuras būvēt jau specifiskas zināšanas un prasmes darbā ar dažādām mērķa grupām. Diskusiju dalībnieki atzina, ka nozīmīga loma ir sociālās institūcijas vadītājam, kuram, kā rāda Latvijas situācija, ne vienmēr ir sociālā darba izglītība. Tas samazina izpratni par sociālā darba būtību – vajadzību būt gatavam risināt dažādas sociālās situācijas dažādām mērķa grupām, tai skaitā bēgļiem. Ir skaidrs, ka tieši institūcijas vadītājs ir tas, kurš lemj par darbinieku izglītošanu. Dalībnieki secināja, ka noteiktam amatam tomēr būtu nosakāms konkrēts izglītības līmenis un kvalifikācija.

Apkopojot sekcijā runāto, S.Zalcmane uzsvēra, ka tieši sociāliem darbiniekiem visbiežāk nākas pirmajiem tikties ar personām, kuras ārpus savas mītnes zemes ir nokļuvušas sarežģītā situācijā un kurām ir jāsniedz atbalsts, tāpēc ļoti svarīgi ir sekot līdzi dažādu metožu – gan formālu, gan neformālo – izmantošanai savās praksēs. Sociālajai sistēmai jābūt nevis statiskai, bet ar iespējām to pielāgot konkrētās situācijās.

Dalībnieki tika iepazīstināti ar rokasgrāmatu „Starpkultūru komunikācija un imigrantu integrācija caur jaunām darba metodēm”, kurā apkopotas dažādas neformālās metodes, kas varētu tikt lietotas arī sociālā darba praksē.

Konference tika rīkota projektu "Informācijas centrs imigrantiem" (Nr. PMIF/12/2016/1/1) un "Starpkultūru komunikācija un imigrantu integrācija caur jaunām darba metodēm" (Nr.NPAD-2015/10274) ietvaros. "Informācijas centrs imigrantiem" tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros, un to līdzfinansē Eiropas Savienība. 

* J.Gromovs ir viens no pieredzes bagātākajiem Latvijas pārstāvjiem Eiropas Padomes Eiropas migrācijas komitejā, darbojas kā Eiropas Padomes ekspertu komitejas par studentu migrantu juridisko statusu līdzpriekšsēdētājs un Eiropas Padomes Komitejas migrācijas stratēģijas ieviešanai līdzpriekšsēdētājs, ir arī vairāku zinātnisku publikāciju autors.

** O.Cara ir dzimusi Latvijā, ieguvusi izglītību socioloģijā un antropoloģijā. Savu doktora grādu viņa aizstāvēja Londonas Universitātes Koledžā, pētot krievvalodīgo bērnu identitāti Latvijas bilingvālās izglītības kontekstā. O.Caras pētnieciskās intereses saistās ar etnicitāti, migrāciju un to saistību ar izglītības procesiem, kā arī pamatprasmju attīstību, starppaaudžu prasmju nodošanu un ģimenes izglītības programmām integrācijas kontekstā. Viņa ir eksperte komplicēto administratīvo datu bāžu izmantošanā izglītības pētījumos un jaukto metožu izmantošanā sociālajos pētījumos.

Informāciju sagatavoja: Agita Misāne, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” konsultante, e-pasts: agitami@gmail.com un Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, mob. tel. nr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

                   

20.maijā aicinām uz Informatīvo dienu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā!

09.05.2017.  parādītu dažādu tautu kultūras tradīcijās kopīgo, atšķirīgo un vienojošo, kā arī informētu Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus par tiem pieejamiem informatīvajiem integrācijas resursiem, šā gada 20. maijā no plkst. 12:00 – 17:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā, notiks Informatīvā diena! 

Tās ietvaros ikvienam dalībniekam neformālā gaisotnē būs iespēja satikt dažādu tautību cilvēkus un saņemt praktisku informāciju par integrācijas iespējām Latvijā.

No plkst. 12.00 - 17.00 piedalies radošajās Infodarbnīcās

Lieliska iespēja klātienē satikt dažādu tautību organizācijas – tatāru, baškīru, uzbeku, burjatu, arābu ukraiņu, krievu, ebreju, turku, ķīniešu tautu pārstāvjus, kuri iesaistīs apmeklētājus radošajās darbnīcās, prezentēs savu valodu, tērpus, tradīcijas. Darbnīcās varēs gan veidot oberegus, gan zīmēt un krāsot nacionālos ornamentus, iepazīt šamaņa rituālus, piedalīties galda spēļu turnīrā bērniem un pieaugušajiem u.c.

 No plkst. 12.00 - 17.00 uzzini par darba iespējām Latvijā - Vakanču karuselī

 • Iespēja neformālā gaisotnē tikties ar Nodarbinātības valsts aģentūras un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvjiem, kuri informēs par darba un biznesa iespējām Latvijā ārvalstniekiem
 • Iepazīties ar dažādiem komersantiem, kas stāstīs par savu uzņēmumu darba piedāvājumiem un aktuālajām vakancēm
 • Iegūt informāciju par izglītības iespējām ārvalstniekiem, apmeklējot Izglītības attīstības centra, Transporta un sakaru institūta vai Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas stendus

No plkst. 12.30 - 14.00 piedalies un diskutē Domdarbnīcās

 • “Izglītības iespējas Latvijā ārvalstniekiem” – piedalīsies augstskolu un nevalstiskās organizācijas "Izglītības attīstības centrs" pārstāvji
 • “Darba tirgus un biznesa iespējas ārvalstniekiem” – piedalīsies Nodarbinātības valsts aģentūras un Biznesa inkubatora pārstāvji
 • “Brīvprātīgais darbs” – piedalīsies Pestīšanas armijas un "Jauniešu brīvo interešu biedrības" pārstāvji

No plkst. 14.00 - 15.00 Austrumu virtuves degustācija

No plkst. 14.00 - 17.00 Koncerts – iespēja iepazīt vairāk nekā desmit tautu kultūras!

Visas dienas garumā:

 • Iespēja klātienē saņemt bezmaksas konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem no profesionāliem juristiem/ biedrības "Patvērums "Drošā māja" konsultantiem
 • Ikvienam būs iespēja piedalīties ekskursijās, iepazīstot Latvijas Nacionālo bibliotēku, ekskursijas notiks latviešu, krievu un angļu valodās un būs bezmaksas
 • Iesaistīties Jauniešu brīvo interešu biedrības rīkotajos spēļu turnīros
 • Notiks radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem – “Iepazīstamies – pasaules jaunieši!”, kurās septiņi dažādu valstu jaunieši rādīs, stāstīs, veidos un minēs jautrus uzdevumus

Laipni aicināti visi interesenti - ieeja brīva!

Informatīvo dienu organizē biedrības “Patvērums “Drošā māja”” un "Sadarbības platforma" projekta “Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu, un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

 

                  

Notikusi NVO Dialoga platformas ceturtā tikšanās

09.05.2017. Šā gada 28. aprīlī Jelgavas novada domes telpās, Jelgavā, notika biedrības "Patvērums "Drošā māja" īstenotā projekta „Informācijas centrs imigrantiem” aktivitāte - NVO Dialoga platforma. Tajā šobrīd ir iesaistījušās 20 organizācijas, kuras darbojas ir imigrācijas un integrācijas jomā. Tikšanās reizē klāt bija arī Nodarbinātības valsts aģentūras un Jelgavas pilsētas sabiedrības integrācijas pārvaldes pārstāves.

Pasākuma ievaddaļā projekta „Informācijas centrs imigrantiem” kontaktpunkta Zemgalē vadītāja Gunita Bērza iepazīstināja ar projektu, tā nozīmīgākajām aktivitātēm un sasniegumiem, savukārt Dialoga platformas konultante Agita Misāne interaktīvi iepazīstināja ar projekta svarīgākajiem informācijas resursiem – vietnēm www.integration.lv un www.beglis.lv. Projekta vadītāja Sandra Zalcmane informēja par imigrācijas situāciju Latvijā plašākā mērogā un sabiedrības integrācijas kontekstā.

Latvijas Cilvēktiesību centra (LCC) pētniece Svetlana Djačkova pastāstīja par LCC jaunākajiem pētījumiem par imigrantu, īpaši ārvalstu studentu vajadzībām Latvijā un neiecietības un diskriminācijas izpausmēm, ar ko viņi ir sastapušies. Informācija par pētījuma rezultātiem atrodama arī LCC mājas lapā - http://cilvektiesibas.org.lv/…/seminara-nvo-loma-diskrimina….

Tika apspriestas arī pārstāvēto organizāciju aktualitātes un turpmākās sadarbības iespējas ar pašvaldībām un valsts institūcijām. Klātesošie vienojās atbalstīt biedrības „Sadarbības platforma” valdes prieksēdētājas Laumas Celmas kandidatūru darbam Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Sabiedriskajā konsultatīvajā padomē. 

Nākošo NVO Dialoga platformas tikšanos iecerēts rīkot jūnija otrajā pusē Rīgā.

Projekts "Informācijas centrs imigrantiem" tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

 

                  

Brīvprātīgos no visas Latvijas aicina uz apmācībām „Brīvprātīgo līderu skola”!

07.04.2017.  Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” aicina brīvprātīgā darba līderus, organizatorus un brīvprātīgos no visas Latvijas piedalīties apmācībās “Brīvprātīgo līderu skola”, kas notiks šā gada 22. un  23. aprīlī viesnīcā Rixwell Hotel, Minsterejas ielā 8/10, Rīgā. 

Mācību mērķis ir attīstīt aktīvo brīvprātīgo spēju piesaistīt sekotājus integrācijas aktivitāšu īstenošanai un stiprināt brīvprātīgo kustības ilgtspējību visā Latvijā. Divu dienu mācību kursa ietvaros plānots izglītot kopumā 20 brīvprātīgos no Latvijas reģioniem un Rīgas, kuri šobrīd darbojas vai arī nākotnē plāno savas aktivitātes saistīt ar starpkultūru vidi.

Pieteikšanās apmācībām notiks līdz 13. aprīlim, aizpildot pieteikumu http://ejuz.lv/lideruskola Dalība tiks apstiprināta visiem personīgi līdz 2017. gada 15. aprīlim.

Ar teoriju un praksi pasākuma dalībniekus iepazīstinās pieredzējušas jomas speciālistes Gunta Kelle un Linda Ūzuliņa. Programma pieejama šeit<<

„Brīvprātīgo līderu skola” apmācības ir bezmaksas, dalībniekiem no Latvijas reģioniem tiks segti transporta izdevumi nokļūšanai apmācību norises vietā, nodrošināta ēdināšana un naktsmītne.

Ja rodas jautājumi vai ir nepieciešama papildus informācija, lūdzu, sazinieties ar brīvprātīgo koordinatori Laumu Bušu, tālr.: 26244773, e-pasts: lauma.busa@gmail.com.

Mācības tiek īstenotas Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstīta projekta “Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros. Projektu īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

 

                  

Notikusi trešā NVO Dialoga platformas organizāciju tikšanās

14.03.2017. Šā gada 9. martā notika biedrības „Patvērums „Drošā māja”” īstenotā projekta „Informācijas centrs imigrantiem” aktivitāte - NVO Dialoga platforma. Tajā šobrīd ir iesaistījušās 11 nevalstiskās organizācijas, kuru ikdienas redzeslokā ir imigrācijas un integrācijas jautājumi. Pasākumā piedalījās arī Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas pārstāves.

Fotogalerija

Tikšanās pirmajā daļā biedrības „Patvērums „Drošā māja”” konsultante Agita Misāne dalījās ar iegūto informāciju 3. Eiropas Migrācijas forumā, kas notika 2.-3. martā Briselē. Viņas stāstīto papildināja Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente Anita Zorgenfreija, kura arī piedalījās šī foruma darbā.

Ilze Meilande un Irina Vasiljeva no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas klātesošos informēja par Rīgas pilsētas integrācijas programmas aktualitātēm, īpaši Rīgas domes aktuālajiem projektiem - „Uzņemošās pilsētas” un „AMITIE CODE”kā arī  par sabiedrības integrācijas projektu konkursiem nevalstiskajām organizācijām.

„Latvijas Cilvēktiesību centrs” pārstāve Svetlana Djačkova un Baltijas Sociālo zinātņu institūta pētniece Inese Šūpule stāstīja par pētījumiem, kas patlaban tiek īstenoti viņu pārstāvētajās organizācijās.

Anita Īvāne no biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” informēja par projektu konkursu “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai”, kura ietvaros plānots piešķirt finansējumu projektiem, kas veicinātu Rīgas plānošanas reģionā starpkultūru dialogu un pilsoniskās sabiedrības attīstību, mazākumtautību NVO darbu un uzlabotu romu integrāciju sabiedrībā. Vairāk informācijas par konkursu: http://nvo.lv/lv/news/publication/izsludinats-projektu-konkurss-rigas-regiona-nvo-iz-8164/.

NVO Dialoga platformas tikšanās otrā daļa notika biedrības „Kultūras un izglītības centrs „Miras”” telpās, kur atrodas arī musulmaņu lūgšanu nams. Imams Muhameds Giga un citi biedrības pārstāvji dalījās pieredzē un pārdomās par to jaunatbraucēju integrācijas problēmām, kas ieradušies no muslulmaņu valstīm. „Kultūras un izglītības centrs „Miras”” ir aktīvs NVO Dialoga platformas dalībnieks.

Pērn projekta „Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros notika divas NVO Dialoga platformas tikšanās - 2016.gada 9.septembrī  Rīgā un 24.novembrī  Cēsīs. Šādu tikšanos mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību un veidot labvēlīgu un atvērtu vidi biedrībām un nodibinājumiem darbā ar imigrantiem.

Jau kopš 2016.gada 18.maija projekta „Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros biedrība “Patvērums “Drošā māja”” veido ilgtspējīgu koordinācijas sistēmu imigrantu atbalstam nacionālā līmenī. "Informācijas centrs imigrantiem" darbojas kā vienas pieturas aģentūra, nodrošinot informāciju un atbalstu trešo valstu pilsoņiem, sniedzot profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējiem visās Latvijas pašvaldībās, koordinē pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām. Projekts tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

                  

Dzimtās valodas dienā akcentē kultūru un valodu daudzveidību

21.02.2017. 2017. gada 21. februārī pasaulē jau 17. reizi tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena*. Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" brīvprātīgie jau otro gadu pēc kārtas izvēlējās šo dienu pavadīt kopā ar cilvēkiem no dažādām valstīm, lai kopā ieklausītos tik atšķirīgajās dzimto valodu skaņās. 

Fotogalerija

Šajā gadā brīvprātīgo rīkota tematiska pasākuma ietvaros kopā pulcējās interesenti no Sīrijas, Indijas, Kubas, Bangladešas, Šrilankas un citām pasaules valstīm. Lai gan aktivitātes norises laikā bija dzirdamas vairāk nekā desmit dažādas valodas, tas nekavēja dalībniekus vienam otru sadzirdēt un izprast.

 “Dalībnieki vispirms izmantoja lielformāta pasaules karti, lai attēlotu ceļus, kā tie nonākuši no savas dzimtenes līdz Latvijai, vai arī devušies kādos īpaši nozīmīgos ceļojumos. Tāpat karte tika papildināta ar informāciju par to, kuros reģionos un valstīs cilvēki runā katra dalībnieka dzimtajā valodā,” par vienu no radošajām darbnīcām stāsta Lauma Buša, brīvprātīgā darba koordinatore.

Pēc šīs aktivitātes dalībnieki tika aicināti izvēlēties vienu dziesmu savā dzimtajā valodā un nodziedāt to pārējiem. “Lai gan sākumā valdīja neliels mulsums, jau pēc brīža dalībnieki, viens otru iedrošinot, izpildīja dziesmas latviešu, tamilu, pundžabi, arābu, krievu, angļu, tigriņu, spāņu un citās valodās. Lai gan dziesmas bieži bija lielai daļai nesaprotamā valodā, melodijas ļāva noprast, ka daudzas no tām bija par mīlestību, ģimeni un citām dalībniekiem svarīgām vērtībām”.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki vienojās kopīgā dziesmā latviešu valodā, lai tā viņiem palīdzētu labāk sajust Latviju. Pēc aktivitātes vairāki pasākuma dalībnieki atzina, ka bijis ļoti patīkami parādīt citiem kaut nelielu daļu no savas kultūras un, ka patiesībā viena no retajām valodām, kas spēj vienot cilvēkus, neatkarīgi no viņu dzimtenes, valodas un mentalitātes ir mūzika.

Aktivitāte notika projekta “Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros, ko biedrība “Patvērums “Drošā māja”” īsteno  ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu. Kopš 2016.gada 18.maija projektā iesaistītie brīvprātīgie dažādos Latvijas reģionos organizējuši kopumā 17 informatīvus un saliedējošus pasākumus, t.sk., Pasaules bēgļu dienu, dažādu tautu kultūras vakarus. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

*Starptautiskā dzimtās valodas diena ir 1999. gada novembrī UNESCO izveidota dzimtās valodas piemiņas diena, kuru katru gadu atzīmē 21. februārī. Tās izveidošanas mērķis ir veicināt valodu un kultūru daudzveidību un daudzvalodību (informācija no Wikipedia). 

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

                  

Imigrantu atbalstam Latvijā īstenoti informēšanas un izglītošanas pasākumi

30.01.2017. Ar mērķi nodrošināt atbalsta pakalpojumus Latvijā dzīvojošiem trešo valstu pilsoņiem, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” projekta „Informācijas centrs imigrantiem” (ICI) ietvaros pērnā gada septiņos mēnešos organizējusi daudzpusīgas informatīvas un izglītojošas aktivitātes.

ICI kontaktpunktos Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā klientu konsultanti trešo valstu pilsoņiem snieguši kopumā 940 konsultācijas par juridiskiem un sociāliem jautājumiem. Visaktuālākās tēmas: migrācijas jautājumi, latviešu valodas apguve, nodarbinātība, ģimenes jautājumi un veselības aprūpe. Visbiežāk klienti izvēlējušies konsultācijas saņemt klātienē – 628 reizes, ar tālruņa starpniecību – 254, bet elektroniski – 58 gadījumos.  Kopumā bezmaksas konsultācijas nodrošinātas 522 trešo valstu pilsoņiem no 46 valstīm, tai skaitā: Krievijas, Ukrainas, Ķīnas, Irākas, Afganistānas, Sīrijas, Baltkrievijas, Indijas, Pakistānas un Eritrejas. Projektā ir pieejami arī psihologa pakalpojumi, ko izmantojušas trīs personas, kurām kopā sniegtas 19 konsultācijas.  

Biedrība informē, ka kvalitatīvu saziņu ar ICI klientiem palīdzēja nodrošināt 18 tulki/valodu zinātāji ar šādām valodu prasmēm: arābu, kurdu, farsi, dari, ķīniešu, tigraju, puštu, franču, hindi, urdi. Tulku pakalpojumus aktīvi izmantojušas arī dažādas valsts pārvaldes institūcijas, vairāku pašvaldību sociālie dienesti, krīžu centri, izglītības un veselības aprūpes iestādes, bankas un darba devēji. Kopumā pakalpojums nodrošināts 265 reizes 231 trešo valstu pilsonim.

Profesionāls atbalsts darbam ar projekta mērķa grupu pērn sniegts 87 dažādu jomu speciālistiem (sociālajiem darbiniekiem, uzņēmumu un NVO vadītājiem, bibliotekāriem, bāriņtiesu un izglītības iestāžu darbiniekiem), septiņu mēnešu laikā sniedzot 100 konsultācijas.

Informācija par aktualitātēm migrācijas jomā, patvēruma sistēmu un bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem semināros/diskusijās „Bēgļi – Latvijā un pasaulē”, kas tika organizēti Liepājā, Kuldīgā, Aizkrauklē, Rēzeknē, Saldū un Dobelē, tika sniegta 159 pašvaldību pārstāvjiem. Tikšanās klātienē ar patvēruma meklētājiem deva iespēju semināru dalībniekiem uzdot jautājumus un saņemt atbildes par patvēruma meklētāju dzīvi pirms ierašanās Latvijā, kā arī uzzināt par šo cilvēku nākotnes plāniem.

Lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību un veidotu labvēlīgu un atvērtu vidi biedrībām un nodibinājumiem darbā ar imigrantiem, NVO Dialoga platformā šobrīd iesaistījušās 11 integrācijas jomā aktīvās nevalstiskās organizācijas.

Informatīvajās dienās Liepājā un Rīgā trešo valstu pilsoņiem bija iespēja uzzināt par informatīviem un praktiski izmantojamiem resursiem.

Nozīmīgu ieguldījumu aktivitāšu organizēšanā snieguši ICI iesaistītie brīvprātīgie, kuri kopumā dažādos Latvijas reģionos īstenojuši 16 informatīvus un saliedējošus pasākumus, t.sk., Pasaules bēgļu dienu, dažādu tautu kultūras vakarus.

Sabiedrības izpratnes paaugstināšanai par migrācijas tēmu organizēti: seši informatīvie sižeti LNT, raksti presē, divi izglītojoši vebināri par tēmām „Ievads migrācijā” un „Migrantu tiesības”; īstenota starptautiska konference „Migrācija medijos: fakts, vēstījums, uztvere”; dizainiski un saturiski atjaunota interneta vietne www.integration.lv.

Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” pārstāvji norāda, ka šogad darbs pie ICI pakalpojumu nodrošināšanas turpināsies un papildu esošajām aktivitātēm šobrīd notiek darbs pie informācijas izplatīšanas Latvijas augstskolās un trešo valstu vēstniecībās Latvijā. Organizācija aicina trešo valstu pilsoņus arī turpmāk būt aktīviem un izmantot tiem pieejamos resursus.

Bezmaksas konsultācijas ir pieejamas telefoniski, elektroniski un klātienē:

Projekta “Informācijas centrs imigrantiem” Rīgas birojs: +371 25565098, + 371 28612120

E-pasts: konsultacijas@patverums-dm.lv

Skype: PatverumsDM

Adrese: biedrība „Patvērums „Drošā māja””, Lāčplēša iela 75 – 9/10, Rīga

Reģionālie kontaktpunkti:

“Latgale” Daugavpilī: +371 25723222

“Zemgale” Jelgavā: +371 25719588

“Vidzeme” Cēsīs: +371 25719266

“Kurzeme” Liepājā: +371 25719118

Jau kopš 2016.gada 18.maija projekta „Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros biedrība “Patvērums “Drošā māja”” veido ilgtspējīgu koordinācijas sistēmu imigrantu atbalstam nacionālā līmenī. ICI darbojas kā vienas pieturas aģentūra, nodrošinot informāciju un atbalstu trešo valstu pilsoņiem, sniedzot profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējiem visās Latvijas pašvaldībās, koordinē pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām. Projekts tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

                  

Konferencē diskutē par migrācijas tēmas atspoguļošanu medijos

09.12.2016. Lai dalītos pieredzē par bēgļu krīzes un integrācijas jautājumu atspoguļošanu Zviedrijā un Latvijā, kā arī veidotu sabiedrības izpratni par bēgļu krīzes ietekmi Latvijā, šā gada 2.decembrī biedrība “Patvērums “Drošā māja”” projekta “Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros rīkoja starptautisku konferenci “Migrācija medijos: fakts, vēstījums, uztvere”. Pasākums pulcēja kopumā 100 dažādu jomu speciālistus no valsts, nevalstiskajām organizācijām, studentus, masu mediju pārstāvjus un citus interesentus.

Konferences ievadrunā Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītājs Roberts Putnis uzsvēra sabiedrības un mediju mijiedarbības aspektus, kā arī minēja Latvijas likumdošanā sabiedrisko mediju pleciem uzlikto pienākumu sabiedrības integrēšanā.Sabiedriskā pasūtījuma tiesiskais regulējums paredz, ka mediji ir ne tikai sabiedrības rezonēšanas telpa. Latvijas likumdevējs ir gājis tālāk un – līdzīgi mums radniecisko demokrātisko sabiedrību risinājumiem - ir devis sabiedriskajiem medijiem sabiedrības integrēšanas uzdevumu. Tāpat attiecīgā tiesību norma paredz pienākumu sabiedriskajiem medijiem „veicināt dažādu sabiedrības grupu pārstāvju līdzdalību programmu un satura veidošanā”, kā arī „paredzēt raidījumus mazākumgrupām. Šādi likumā paredzēti mediju darba uzdevumi uzliek milzu atbildības nastu šo mediju satura veidotājiem – žurnālistiem un redaktoriem”. Viņš arī norādīja, ka Kultūras ministrijai, plašās profesionāļu darba grupās pusotra gada garumā strādājot pie nule Ministru kabineta apstiprinātajām Mediju politikas vadlīnijām, ir cita starpā nācies secināt, ka mediju profesionālā kvalitāte, ētikas standartu iedibināšana un mediju profesionāļu izglītība ir būtiski prioritāri virzieni, kur nepieciešama aktīva valsts politiskā rīcība. R.Putnis informēja, ka līdz 2018.gadam ir paredzēts izstrādāt jaunu sabiedrisko mediju pārvaldību ar institucionalizētu kvalitātes vadību un atbildīguma nodrošināšanu. “Raugoties nākotnē, ņemos prognozēt, ka mediju vide noteikti nekļūs vienkāršāka, tāpēc tāda veida sarunas kā šodien ir ļoti būtiskas un nepieciešamas”.

Balstoties uz “Patvērums “Drošā māja”” ilggadējo praktisko pieredzi darbā ar trešo valstu pilsoņiem, biedrības vadītāja Sandra Zalcmane pauda viedokli, ka izteiktais vairums Latvijas iedzīvotāju nekad nav saskārušies ar imigrantiem reālajā dzīvē, līdz ar to viņu viedokli, dažkārt nedrošību vai pat bailes, galvenokārt veido mediji. Jo īpaši šobrīd mediju loma šīs tematikas atspoguļošanā ir nozīmīgāka nekā jebkad. Tāpat viņasprāt bieži vien dokumentālais fakts, mediju vēstījums un auditorijas uztvere nav simetriski.  

Konferences uzmanības lokā bija praktiskais mediju darbs, atspoguļojot un analizējot ar migrāciju saistītos jautājumus. Tēmas problēmjautājumi tika aplūkoti arī akadēmiskā perspektīvā, bet žurnālists un dokumentālo filmu veidotājs Sandijs Semjonovs dalījās pieredzē, strādājot pasaules “karstajos punktos”- Somālijā, Afganistānā un citur.

Maja Dahl, zviedru koncerna Arena Ide pārstāve savā plenārsēdes referātā vispirms sniedza ieskatu Zviedrijas plašsaziņas līdzekļu sistēmā, kā arī raksturoja alternatīvo interneta mediju pasauli, kas bieži pauž rasistiskus viedokļus tieši imigrācijas aspektā. Tāpat referente raksturoja Zviedrijas mediju ētikas pamatprincipus. Otra referāta daļa bija veltīta imigrācijai Zviedrijā, kur tāpat kā citur Eiropā, pēdējos gados strauji pieaudzis patvēruma meklētāju skaits, ko daudzi zviedri uztver kā sociālu apdraudējumu. Socioloģiskās aptaujas liecina, ka lielākā daļa zviedru uzskata, ka mediji slēpj patiesību par imigrācijas apjomu un arī noklusē imigrantu pastrādāto noziegumu patieso statistiku. Publikāciju kontentanalīze savukārt liecina, ka izplatītākā medijos ir neitrāla perspektīva, turklāt atlikušajā daļā negatīva attieksme pret imigrantiem izteikti dominē pār pozitīvu imigrantu atspoguļojumu. Negatīva attieksme laika gaitā kļūst biežāka, savukārt neitrāla – samazinās. Tāpat Zviedrijas mediju interese par “bēgļu krīzi” citviet ir niecīga – tā tiek uztverta gandrīz tikai kā Zviedrijas problēma. Pagājušā gada oktobrī Zviedrijas politiķi vienojās noteikt stingrākas imigrācijas prasības, pastiprināt robežkontroli un ierobežot imigrantu ģimeņu apvienošanos. Mediji šos likumu grozījumus ir plaši atspoguļojuši un lielākoties - nekritiski atbalsta. Pašu imigrantu balss plašsaziņas līdzekļos praktiski neizskan. Prezentācija<<

Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Ilva Skulte savā prezentācijā aplūkoja galvenos ar migrācijas atspoguļošanu saistītos mediju problēmjautājumus, tādos aspektos, kā publiskojamo ziņu atlase, lietotās terminoloģijas izvēle, ziņu rāmējums – virsrakstu un ilustratīvā materiāla atlase un noformējums, žurnālistu un ekspertu emociju paušana, savas ideoloģiskās pozīcijas godprātīga atzīšana, un komentētāju un intervēto ekspertu izvēle. Prezentācija<<

Konferenci noslēdza referentu paneļdiskusija, ko vadīja Roberts Putnis. Eksperti dalījās pārdomās par sava darba jēgu, mediju atbildību un to, vai žurnālistam iespējams un arī vajadzīgs distancēties no sava veidotā materiāla varoņiem.

Projekts "Informācijas centrs imigrantiem" tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1. 

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, mob. tel. nr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

                  

Notiks vebinārs par tēmu "Migrantu tiesības"

05.12.2016. Lai dažādu jomu speciālistus informētu par aktuālajām tēmām migrācijas jomā un sniegtu iespēju gūt jaunas zināšanas, neizejot pat no sava darba kabineta, biedrība "Patvērums "Drošā māja"" uzsākusi vebināru* ciklu.

Šā gada 7.decembrī no plkst.13.00 līdz 14.30 aicinām Jūs piedalīties vebinārā par tēmu “Migrantu tiesības”. Vebināru vadīs Dr. Juris Gromovs, EDSO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja padomnieks migrācijas un pārvietošanas brīvības jautājumos.

Lai varētu piedalīties vebinārā, lūdzam Jūs līdz 2016.gada 7.decembrim plkst. 11.00 atsūtīt uz biedrības e-pastu drosa.maja@gmail.com semināra dalībnieka vārdu, uzvārdu un e‑pasta adresi - ar norādi “Pieteikums vebināram”.

Pirms vebināra sākuma Jums tiks nosūtīta unikāla interneta saite, kurā būs jāveic reģistrācija, sekojot līdzi norādītājai instrukcijai. Lai piedalītos vebinārā, Jums ir nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu. Dalība vebinārā ir bezmaksas.

*Vebinārs ir saliktenis no vārdiem “web” (tīmeklis) un „seminārs”, kas nozīmē – seminārs (konference) interneta vidē, kurā var piedalīties, izmantojot datoru ar interneta pieslēgumu.

Vebināru cikls tiek īstenots projekta “Informācijas centrs imigrantiem”  ietvaros. Projekts tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

 

                  

Aicinām piedalīties labdarības akcijā "Zvaigzne debesīs" - dāvanu saiņošanas darbnīcā!

29.11.2016. Jau trešo gadu norisinās labdarības akcija "Zvaigzne austrumos", kuras mērķis  ir sagādāt un nodot 6000 dāvaniņas bērniem, kuri dzīvo bēgļu nometnēs Ēģiptē un Jordānijā. Šogad biedrības "Patvērums "Drošā māja"" brīvprātīgie aicina visus interesentus piedalīties kopīgā dāvaniņu saiņošanā, kas norisināsies Radošās apvienības jauniešiem "TREPES" telpās - Lāčplēša ielā 70B - 1 jau 29.novembrī plkst. 18:30. Mums būs iespēja dzirdēt arī šīs labdarības akcijas rašanās stāstu no mācītāja Pētera Eisāna, kurš ir viens no akcijas iniciatoriem.

Radošās darbnīcas laikā veidosim kartiņas un dekorēsim dāvanu kastes draudzīgā gaisotnē. Uz vietas būs pieejami dažādi materiāli, lai dāvaniņu kastes izdotos košas un pievilcīgas.

Kas jāņem līdzi? Sagatavota kurpju kaste ar dāvanām kādam bērnam (zēns/meitene; 2-4/5-9/10-14 gadi) un lielisks noskaņojums.

Sīkāka informācija par labdarības akciju, bērniem nepieciešamajām lietām un idejas dāvanām atradīsi akcijas "Zvaigzne austrumos" mājaslapā www.zvaigzneaustrumos.lv.

Aktivitāte 29.11. tiek īstenota projekta "Informācijas centrs imigrantiem" ietvaros. Projektu atbalsta Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

Informāciju ievietoja: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, mob. tel. nr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


                  

Rīgā notiks starptautiska konference „Migrācija medijos: fakts, vēstījums, uztvere”

21.11.2016. Šā gada 2.decembrī no plkst. 10:00 – 15:30 Elizabetes ielā 24, Rīgā, viesnīcā „Tallink Hotel Riga”, notiks starptautiska konference „Migrācija medijos: fakts, vēstījums, uztvere”. Pasākumu rīko biedrība „Patvērums „Drošā māja”” tās īstenotā projekta „Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros.

Konferences mērķis ir dalīties pieredzē par bēgļu krīzes un integrācijas jautājumu atspoguļošanu Zviedrijā un Latvijā, kā arī sabiedrības izpratnes veidošanu par bēgļu krīzes ietekmi Latvijā.

Tēmas:

- praktiskais mediju darbs, atspoguļojot migrācijas jautājumus;

- migrācijas tēma medijos: problēmjautājumi;

- pieredzes stāsti, strādājot „karstajos punktos”.

Konferencē piedalīsies pārstāvji no Kultūras ministrijas, Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM), Rīgas Stradiņa universitātes, žurnālisti – praktiķi, kā arī zviedru eksperti no koncerna Arena IDEA.

„Migrācija medijos: fakts, vēstījums, uztvere” programma<<

Lai pieteiktos dalībai konferencē, lūdzam līdz šā gada 28.11. veiciet reģistrāciju: https://goo.gl/forms/izQu2Gbj45rmJDg02

Papildu informācijai: Gunta Vīksne, projekta koordinatore, tālr. 29180450, e-pasts: gunta.viksne@gmail.com

Projekts "Informācijas centrs imigrantiem" tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1. 

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, mob. tel. nr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

                  

Aicinām pieteikties semināram par migrāciju Dobelē!

27.10.2016. Šā gada 25.novembrī Brīvības ielā 7, Dobelē, notiks seminārs - diskusija "Bēgļi - Latvijā un pasaulē", ko organizē biedrība "Patvērums "Drošā māja"" projekta "Informācijas centrs imigrantiem" ietvaros.

Semināra mērķis ir paplašināt dažādu pašvaldību institūciju speciālistu, pašvaldību iedzīvotāju un kopumā sabiedrības zināšanas par aktuālajiem migrācijas procesiem, patvēruma sistēmu, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem Latvijā.

Semināru vadīs pieredzējuši jomas profesionāļi: Sandra Zalcmane - biedrības "Patvērums "Drošā māja"" vadītāja/ sociālā darbiniece, Alvis Šķenders - biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jurists/ klientu konsultants un Gita Miruškina – biedrības „Patvērums „Drošā māja”” juriste/ klientu konsultante.

Semināra tēmas: biedrības "Patvērums "Drošā māja"" pieredze darbā ar imigrantiem, tai skaitā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu; projekta “Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros īstenotās aktivitātes un pieejamie pakalpojumi; priekšstats par patvēruma sistēmu Latvijā; ieskats terminos – trešo valstu valstspiederīgais, bēglis, persona ar alternatīvo statusu, termiņuzturēšanās atļauju saņēmis imigrants, pastāvīgo uzturēšanos atļauju saņēmis imigrants; priekšstats par atšķirīgām klientu grupām – patvēruma meklētāji, bēgļi, personas ar alternatīvo statusu, nepavadīti nepilngadīgi patvēruma meklētāji; patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu tiesības un pienākumi; nodarbinātības, sociālās drošības, izglītības pieejamība bēgļiem; bēgļu sociālekonomiskā iekļaušana: esošā situācija un rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā; tulku pakalpojuma pieejamība un nodrošināšanas kritēriji. Programmas diskusijas daļā plānota tikšanās ar mērķa grupu.

Uz šo semināru aicinām pieteikties valsts un pašvaldību iestāžu speciālistus no Jelgavas, Dobeles, Tērvetes, Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku, Jaunpils, Auces un Tukuma novadiem.

"Bēgļi - Latvijā un pasaulē" >>Programma

Pieteikuma anketa dalībniekiem: http://ejuz.lv/abw

Papildu informācijai: Gunita Bērza, reģionālā "Informācijas centrs imigrantiem" kontaktpunkta "Zemgale" Jelgavā vadītāja, mob. tālrunis: +371 25719588, e-pasts: ici.jelgava@gmail.com

Projekta ietvaros kopš šā gada maija semināri – diskusijas “Bēgļi – Latvijā un pasaulē” jau ir notikuši četrās pilsētās - Liepājā, Kuldīgā, Aizkrauklē, Rēzeknē un tos apmeklējuši ir ~120 pašvaldību iestāžu un Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki no 23 Latvijas novadiem, tai skaitā, Liepājas, Nīcas, Kuldīgas, Brocēnu, Alsungas, Ventspils, Rucavas, Pāvilostas, Balvu, Rēzeknes, Daugavpils, Ciblas, Baltinavas, Ludzas, Zilupes, Krāslavas, Aglonas, Viļānu, Viļakas, Aizkraukles, Pļaviņu, Jaunjelgavas, Krustpils novadiem.

Projekts "Informācijas centrs imigrantiem" tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


                  

Pieejami jauni informācijas rīki par integrāciju Latvijā

28.09.2016. Biedrība “Patvērums “Drošā māja””, kas kopš šā gada 18.maija īsteno projektu “Informācijas centrs imigrantiem”” (ICI), informē, ka ir pieejami jauni informācijas iegūšanas rīki par integrācijas pasākumiem Latvijā.

No šodienas sabiedrībai pieejama dizainiski un saturiski atjaunotā interneta vietne par integrāciju www.integration.lv. Vietnes mērķis ir apkopot informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem un iespējām trešo valstu pilsoņiem, kā arī sabiedrībai kopumā – tostarp valsts un nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar šo mērķa grupu. Biedrības speciālisti atzīmē, ka vietnes saturs turpmāk tiks nodrošināts, apkopojot un publicējot organizāciju iesūtīto informāciju par integrācijas pasākumiem, aktualizējot jau ievietoto informāciju. Turpmāk būs pieejami arī noderīgi materiāli, ko izstrādājuši Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu īstenotāji, kā arī informatīvie materiāli, kuri tiks veidoti Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.

Papildu šim informācijas resursam, iespēja saņemt jaunāko informāciju par projekta ICI ietvaros pieejamajiem pakalpojumiem un aktivitātēm tagad viedtālruņos tiek piedāvāta ikvienam biedrības un ICI reģionālo kontaktpunktu Liepājā, Jelgavā, Cēsīs un Daugavpilī apmeklētājam!

Biedrība klientu informēšanai uzsākusi izmantot uzņēmuma Apple izstrādātu iekārtu iBeacon, kas viedtālruņa lietotājiem, kam instalēta lietotne KNOQ ar ieslēgtu datu pārraidītāju Bluetooth, nosūta īpašas informatīvās ziņas. Iekārta iBeacon nodrošina signālu un informācijas saņemšanu līdz pat 70 metru diapazonam – līdz ar to informāciju ikviens interesents var saņemt jau pietuvojoties adresei.

Katrs bezmaksas aplikācijas KNOQ lietotājs informāciju uz savu viedtālruni saņem tieši tādā valodā, kāda tam ir uzstādīta mobilajā tālrunī – līdz ar to, piemēram, ārvalstniekam, kurš apmeklē “Patvērums “Drošā māja” biroju Lāčplēša ielā 75 – 9/10 vai ICI kontaktpunktus – saņemtā informācija kļūst par personisku, tieši viņam pielāgotu individuālo ceļvedi.

TOP 10 valstis, kuru pilsoņi četru mēnešu periodā visvairāk ir apmeklējuši un saņēmuši konsultācijas ICI, ir Krievija, Sīrija, Ukraina, Irāka, Indija, Afganistāna, Ķīna, Amerikas Savienotās Valstis, Pakistāna un Eritreja.

Šobrīd lietotne KNOQ darbojas jau 20 pasaules valstīs: Bulgārijā, Kanādā, Kanāriju salās, Igaunijā, Grieķijā, Ungārijā, Izraēlā, Itālijā, Kirgizstānā, Latvijā, Libānā, Lietuvā, Maķedonijā, Malaizijā, Puertoriko, Krievijā, Turcijā, Ukrainā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Lielbritānijā. Uzņēmuma KNOQ misija ir nodot jaunākās tehnoloģijas cilvēku rīcībā un ar IT risinājumu palīdzību padarīt apkārtējo vidi daudz ērtāku un atsaucīgāku.

Latvijā KNOQ pieejama vairāk nekā 500 vietās – tirdzniecības veikalos Maxima, Rīgas Tehniskajā universitātē, tirdzniecības centrā Spice un Spice Home, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un citās vietās.

KNOQ pārstāvis Aleksejs Jeļisejevs norāda, ka biedrība “Patvērums “Drošā māja” ir pirmā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas savā darbībā uzsākusi izmantot šo inovatīvo informācijas sniegšanas veidu.

KNOQ priekšrocības: vienkāršs – mobilo aplikāciju ir vienkārši lietot pat iesācējam; baterijas ekonomija – aplikācija praktiski neietekmē enerģijas patēriņu; darbs offline – ziņojumus iespējams saņemt bez pieslēgšanās internetam; daudzvalodīgs – iespēja saņemt informāciju Jūsu dzimtajā valodā!

Lai uzstādītu un lietotu KNOQ lietotni, lejupielādējiet to Google play vai AppStore. Vairāk informācijas par lietotni www.knoq.lv vai facebook.lv/knoq.lv. KNOQ darbojas operētājsistēmās iOS (iPhone un iPad) un Android (Samsung, HTC, LG, Google Nexus, u. c.). Lietotni var lejuplādēt šeit: AppStore Google play

Projekts "Informācijas centrs imigrantiem" tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


                  

Noticis pirmais seminārs par migrācijas tēmu Dagdā

30.08.2016. Šā gada 25.un 26.augustā Dagdā notika pirmais no 10 plānotajiem semināriem starpprofesionāļu grupām par darbu ar trešo valstu pilsoņiem, ko rīkoja biedrība “Patvērums “Drošā māja”” projekta “Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros.  Semināra galvenais mērķis bija uzlabot dažādu speciālistu kompetenci starpkultūru komunikācijā un zināšanas par trešo valstu pilsoņu, tai skaitā bēgļu, personu ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētāju, uzņemšanas un integrācijas jautājumiem Latvijas reģionos, nodrošinot starpdisciplināru un starpinstitucionālu komandu veidošanos un attīstību.

Seminārā piedalījās pārstāvji no Dagdas novada pašvaldības, Dagdas Tūrisma informācijas centra, Indras pamatskolas, Dagdas baltkrievu biedrības “Verbica”, Krāslavas novada domes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts”, biedrības “Invalīdu brālība “Nema””.

"Bēgļi vai alternatīvo statusu ieguvušie ir viena no mērķa grupām, ar kuru strādā Nodarbinātības valsts aģentūra. Semināra laikā es guvu aktuālu juridiskās jomas un sociālā rakstura informāciju, kura turpmāk noderēs manā darbā attiecībā uz cilvēkiem ar citu mentalitāti, dzīves pieredzi un ticību," iespaidos dalās Irina Beitāne, Krāslavas filiāles ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” koordinējošais eksperts Dagdā.

Dagdas novada pašvaldības izglītības darba speciāliste Karīna Karvele stāsta, ka migrācijas tēma šobrīd ir ļoti aktuāla. Viņai kā apmācību dalībniecei paticis, ka semināra pasniedzēji savu viedokli neuzspieda, saprotami izklāstīja informāciju, precīzi atbildēja uz jautājumiem, uzklausīja dalībnieku viedokļus. “Lekcijas tika pasniegtas augstā līmenī - prezentācijas, prāta vētra, radošais darbs, domu karte, aktivitātes, spēles un diskusijas. Man ļoti patika. Liels paldies organizatoriem par iespēju piedalīties šajā seminārā!"

Oksana Rutka, Dagdas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja, uzskata, ka seminārs bija ļoti noderīgs kompetences uzlabošanai starpkultūru komunikācijā un, pateicoties semināra pasniedzējiem un pasniegšanas interesantām metodēm, bija iespēja iegūt zināšanas par trešo valstu pilsoņu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem Latvijā. “Ieguvu teorētiskās zināšanas un, tai pašā laikā, attīstīju prasmes savu zināšanu pielietošanai ikdienā. Apmācību gaitā es paplašināju zināšanas par migrāciju un imigrantu integrāciju, kultūru daudzveidību. Turpmāk ikdienā, nav svarīgi - darbā vai privātajā dzīvē, komunikācijai un sadarbībai ar trešo valstu valstspiederīgajiem man vairs netraucēs iepriekš bijušie aizspriedumi, stereotipi un mīti."

Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” lektori – Gita Miruškina, Alvis Šķenders un Sandra Zalcmane - divu dienu semināra programmas ietvaros dalībniekiem piedāvāja apgūt zināšanas par šādām tēmām: ieskats terminos, imigrācija Latvijā; integrācija – teorētiskais ieskats vēsture, stereotipi, aizspriedumi, diskriminācija; ES un imigrantu integrācija; ES imigrācijas politika; migrantu tiesības un pienākumi starptautiskajās tiesībās; imigrantu tiesības Latvijā; stereotipu, aizspriedumu, diskriminācijas atpazīšana; starpkultūru komunikācija; imigranti un imigranti (bēgļi) Latvijā – plusi un mīnusi, darbam ar imigrantiem pieejamie resursi, palīdzības nodrošināšana mazaizsargātām trešo valstu valstspiederīgo grupām u.c.. Seminārā tika stāstīts arī par kultūras atšķirībām, dažādības vadību un darbu ar dažādu kultūru pārstāvjiem.

Projekts "Informācijas centrs imigrantiem" tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, mob. tel. nr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


                   

27.augustā aicina apmeklēt Informatīvo dienu Vērmanes dārzā!

17.08.2016. Lai informētu Latvijā dzīvojošos trešo valstu pilsoņus* par tiem pieejamiem informatīvajiem integrācijas resursiem, kā arī iepazīstinātu ar Latvijas kultūru un tradīcijām, šā gada 27. augustā no plkst. 11:00 – 17:00 Rīgā, Vērmanes dārzā projekta „Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros notiks Informatīvā diena ar Vakanču karuseli un dažādu tautību kopienu koncertu.

Informatīvās dienas ietvaros visiem interesentiem, tai skaitā dažādu tautību pārstāvjiem, būs iespēja iepazīties ar darba tirgus iespējām un valsts, pilsoniskās sabiedrības organizāciju sniegtajiem pakalpojumiem, izprast to darbību, kā arī - iespējas iesaistīties dažādos atbalsta pasākumos.

Aktivitātē „Vakanču karuselis” Nodarbinātības valsts aģentūra informēs par nodarbinātības iespējām trešo valstu pilsoņiem, savukārt Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāvji stāstīs par dažādu sociālo pakalpojumu un atbalsta iespējām. Pasākumā piedalīsies arī vairāki komersanti un darba devēji, kas iepazīstinās ar savu uzņēmumu darba piedāvājumiem un aktuālajām vakancēm. Informatīvās dienas apmeklētājiem būs iespēja saņemt arī bezmaksas konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem no biedrības „Patvērums „Drošā māja”” praktiķiem.

Informatīvajā dienā būs iespēja piedalīties arī vairākās aktivitāšu studijās – izglītojošās interaktīvās akcijās, radošajās darbnīcās, izzināt hennas zīmējumu noslēpumus, un arī pašiem tikt pie šāda zīmējuma, izspēlēt atraktīvas spēles u.c.

Visus, kuri būs piedalījušies un apmeklējuši visas pasākuma dalībnieku nojumes, gaida pārsteiguma balvas, kuras varēs saņemt pasākuma informatīvajā nojumē!

Pēc Informatīvās dienas un Vakanču karuseļa plkst. 14:00 visus aicināsim uz koncertu, kurā varēs iepazīt 15 dažādu tautu ražas svētku tradīcijas, noklausīties dziesmas un vērot dejas. Koncertā tiks pārstāvētas tādas tautības kā – gruzīni, baškīri, tatāri, kazahi, poļi, krievi, ebreji, ukraiņi, uzbeki, armēņi, burjati, ķīnieši, itāļi, vācieši un latvieši.

Informatīvo dienu organizē biedrības “Patvērums “Drošā māja”” un "Sadarbības platforma" projekta “Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros. Tās mērķis ir parādīt dažādu tautu kultūras tradīcijās kopīgo, atšķirīgo un vienojošo, kā arī veicināt starpnacionālo integrāciju. Pirmā Informatīvā diena šā gada 6. augustā notika Liepājā - Jūrmalas parkā.

Nāc un baudi dienu kopā ar mums! :)

Projekts "Informācijas centrs imigrantiem" tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

                   

Sestdien, 6.augustā, Liepājā notiks Informatīvā diena!

02.08.2016. Lai informētu Latvijā dzīvojošos trešo valstu pilsoņus par tiem pieejamiem informatīvajiem integrācijas resursiem, kā arī iepazīstinātu ar Latvijas kultūru un tradīcijām, šā gada 6. augustā no plkst. 14:00 – 17:00 Liepājas Piejūras parkā pie Gulbīšu dīķa projekta „Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros tiek rīkota pirmā Informatīvā diena.

Pasākumā būs iespēja satikt gan jestrās Liepājas sieviešu folkloras kopas „Atštaukas” dalībnieces, bērnu un jauniešu biedrību „Liepājas Jaunie Vanagi”, gan dažādu tautību organizācijas – satiksim ebreju biedrību „Goraļ”, Liepājas Krievu kopienu „Posoloņ”, baltkrievu kopienu „Mara”, Liepājas poļus, vāciešus un lietuviešus. Piedalīsies arī viesi no Saldus – krievu kopienas ansamblis „Lira”, kuri ne tikai aicinās savā pulkā uz sarunu, bet arī priecēs ar košām dziesmām un tērpiem. Dienas gaitā ikvienu iepriecinās arī baltkrievu, poļu dziesmas, kā arī būs iespēja noklausīties Liepājas Krievu kopienas koncertu.

Praktisku informāciju un konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem no speciālistiem ikviens interesents varēs saņemt „Patvērums „Drošā māja”” nojumē. Nodarbinātības valsts aģentūra informēs par nodarbinātības iespējām trešo valstu pilsoņiem, savukārt „Kurzemes Biznesa Inkubators” pārstāvji stāstīs par veiksmīgu uzņēmumu izveidošanas iespējām.

Informatīvajā dienā būs iespēja piedalīties arī vairākās aktivitāšu studijās – radošajās darbnīcās. Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” aicinās izspēlēt konkursus ar degustācijām, biedrības “Sadarbības platforma” darbnīcā būs iespēja izzināt hennas zīmējumu noslēpumus, un arī pašiem tikt pie šāda zīmējuma. Interesanti būs tikties ar Kuldīgas volejbolistiem no biedrības “K-Volejs”, kā arī darboties zīmēšanas studijā un dažādās jautrās, sportiskās atrakcijās.

Visus, kuri būs piedalījušies un apmeklējuši visas pasākuma nojumes, gaida pārsteiguma balvas, kuras varēs saņemt pasākuma informatīvajā nojumē!

Informatīvo dienu organizē biedrība “Patvērums “Drošā māja”” un "Sadarbības platforma" projekta “Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros. Tās mērķis ir parādīt dažādu tautu kultūras tradīcijās kopīgo, atšķirīgo un vienojošo, kā arī veicināt starpnacionālo integrāciju. 27. augustā Informatīvā diena notiks Rīgā.

Nāc un baudi dienu kopā ar mums! :)

Projekts "Informācijas centrs imigrantiem" tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


                  

Informācijas centrs imigrantiem sniedzis pusotru simtu konsultāciju visā Latvijā

12.07.2016. Uzturēšanās atļauju iegūšana un pārreģistrācija, ģimenes apvienošana, iztikas pierādīšanas līdzekļi, nodarbinātība un uzņēmējdarbības uzsākšana Latvijā – šie ir aktuālākie jautājumi, kuros projekta „Informācijas centrs imigrantiem” (ICI) klientu konsultanti snieguši bezmaksas konsultācijas 97 trešo valstu pilsoņiem* no 20 valstīm.

Līdz šā gada 30.jūnijam kopumā Rīgā un četros reģionos – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē nodrošinātas 153 konsultācijas. Valstu TOP 5, kuru pilsoņi visbiežāk vērsušies pēc palīdzības – Ukraina, Krievija, Irāka, Sīrija, Afganistāna.

Lai nodrošinātu savstarpēju komunikāciju starp pakalpojumu sniedzējiem un trešo valstu pilsoņiem, tai skaitā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, ICI ietvaros pieejamo tulkošanas pakalpojumu Latvijā retāk sastopamās valodās izmantojuši Latvijas Sarkanais Krusts, Nodarbinātības valsts aģentūra, ārstniecības un pašvaldības iestādes un paši klienti. Populārākās valodas, kurās visbiežāk bijis nepieciešams piesaistīt tulku: arābu, kurdu un dari.

Biedrības speciālisti norāda, ka kopumā ICI ietvaros piesaistīti 11 tulki, kuri var nodrošināt tulkojumu arābu, puštu, dari, farsi, turku, kurdu, urdu, tigriņa, hindi, ķīniešu un franču valodās.

Jau kopš 2016.gada 18.maija Latvijā projekta „Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros tiek veidota ilgtspējīga koordinācijas sistēma imigrantu atbalstam nacionālā līmenī. ICI darbojas kā vienas pieturas aģentūra, nodrošinot informāciju un atbalstu trešo valstu pilsoņiem, sniedzot profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējiem visās Latvijas pašvaldībās, koordinē pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām.

Projektu "Informācijas centrs imigrantiem" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais budžets ir 939 944,15 EUR, no tiem Eiropas Savienības finansējums 704 995,61 EUR un valsts budžeta finansējums 234 998,54 EUR. Tulku pakalpojumu nodrošināšanai atvēlēti ~43% projekta finansējuma. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


                 

Rīgā un četros Latvijas reģionos darbu uzsācis Informācijas centrs imigrantiem

08.06.2016. Ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu koordinācijas sistēmu imigrantu atbalstam nacionālā līmenī Rīgā un četros Latvijas reģionu centros - Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā darbu uzsācis Informācijas centrs imigrantiem (ICI), kura darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros nodrošinās biedrība „Patvērums „Drošā māja””.

Organizācijas pārstāvji informē, ka ICI darbosies kā vienas pieturas aģentūra, nodrošinot informāciju un atbalstu trešo valstu pilsoņiem*, tai skaitā sniedzot klientiem tulku pakalpojumus Latvijā retāk sastopamās valodās - arābu, kurdu, farsi, dari, tigriņu, uzbeku, puštu u.c., kā arī pakalpojumu sniedzējiem un Latvijas iedzīvotājiem.

ICI birojs Rīgā darbosies kā galvenais koordinējošais centrs Latvijā, kas ne tikai risinās konkrētu klientu situācijas, bet arī sniegs atbalstu reģionālajiem ICI pakalpojumu sniegšanā, nodrošinās ar profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējus visās Latvijas pašvaldībās, koordinēs pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām.

Lai izmantotu bezmaksas konsultācijas (nodarbinātība, izglītība, sociālā un juridiskā palīdzība u.c. jautājumi), kā arī tulkošanas pakalpojumus, ICI trešo valstu valstspiederīgos aicina izmantot profesionālu konsultantu pakalpojumus telefoniski, elektroniski un klātienē:

ICI Rīgas birojs:

informatīvie tālruņi: +371 25565098, + 371 28612120

e-pasts: konsultacijas@patverums-dm.lv

Skype: PatverumsDM

adrese: biedrība „Patvērums „Drošā māja””, Lāčplēša iela 75 – 9/10, Rīga

papildu informācija: +371 67898343

ICI reģionālais kontaktpunkts „Latgale” Daugavpilī:

informatīvais tālrunis: +371 25723222

e-pasts: ici.daugavpils@gmail.com

adrese: Kr.Valdemāra iela 13, Daugavpils

ICI reģionālais kontaktpunkts „Zemgale” Jelgavā:

informatīvais tālrunis: +371 25719588

e-pasts: ici.jelgava@gmail.com

adrese: Lielā iela 15-2, Jelgava

ICI reģionālais kontaktpunkts „Vidzeme” Cēsīs:

informatīvais tālrunis: +371 25719266

e-pasts: ici.cesis@gmail.com

adrese: Rīgas iela 23, Cēsis

ICI reģionālais kontaktpunkts „Kurzeme” Liepājā:

informatīvais tālrunis: +371 25719118

e-pasts: ici.liepaja@gmail.com

adrese: Klaipēdas iela 96A, Liepāja

Plānots, ka ar ICI Rīgas biroja un reģionālo kontaktpunktu starpniecību imigrantiem, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, tiks paplašināta informācijas pieejamība, nodrošinot konsultantu, psihologu atbalstu, informatīvo tālruņu līniju, tulka pakalpojumus. Projekta ietvaros tiks organizētas arī mācības dažādu nozaru speciālistiem par starpkultūru saskarsmes jautājumiem, tiks attīstīts un koordinēts brīvprātīgo tīkls, organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi, attīstīta interneta vietne www.integration.lv un nodrošināta regulāra informācija sabiedrībai. Projekta Informācijas centrs imigrantiem ilgums ir no 2016.gada 18.maija līdz 2017.gada 31.decembrim.

Projektu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais budžets ir 939 944,15 EUR, no tiem Eiropas Savienības finansējums 704 995,61 EUR un valsts budžeta finansējums 234 998,54 EUR. Tulku pakalpojumu nodrošināšanai atvēlēti ~43% projekta finansējuma. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


                 

Noslēgts līgums par projekta „Informācijas centrs imigrantiem” īstenošanu

20.05.2016. Šā gada 18.maijā Kultūras ministrija un „Patvērums „Drošā māja”” noslēgušas līgumu, kurš paredz, ka no 2016.gada 18.maija līdz 2017.gada 31.decembrim biedrība veidos un nodrošinās Informācijas centru imigrantiem. Projekta galvenā mērķa grupa ir trešo valstu pilsoņi*, tai skaitā bēgļi, personas ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētāji, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.

Plānots, ka Informācijas centrs imigrantiem būs pieejams Rīgā un četros Latvijas reģionos un darbosies kā vienas pieturas aģentūra - nodrošinot informāciju un atbalstu klientiem, pakalpojumu sniedzējiem un Latvijas iedzīvotājiem, tai skaitā sniedzot tulku pakalpojumus Latvijā retāk sastopamās valodās - arābu, kurdu, farsi, dari, tigriņu, uzbeku, puštu u.c. Līgumā paredzēts, ka tulku pakalpojumu nodrošināšanai atvēlēti ~43% projekta finansējuma.

Projekta ietvaros tiks organizētas mācības par dažādu kultūru saskarsmes jautājumiem speciālistu izglītošanai, tiks attīstīts un koordinēts brīvprātīgo tīkls, organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi, nodrošināta regulāra informācija sabiedrībai.

Projektu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta budžets ir 939 944,15 EUR, no tiem Eiropas Savienības finansējums 704 995,61 EUR un valsts budžeta finansējums 234 998,54 EUR. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com